Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-ISE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Definicja integracji społecznej.

- Pojęcie ekskluzji, inkluzji i integracji społecznej - podobieństwa różnice.

- Podstawowe przyczyny wykluczenia społecznego.

- Niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, zaburzenia psychiczne - jako przyczyny wykluczenia społecznego.

- Wskaźniki ekonomiczne a wykluczenie społeczne - współczynnik Giniego.

- Metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - interdyscyplinarny charakter oddziaływań.

- Działania Unii Europejskiej na rzecz integracji społecznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia koncepcje poziomów integracji osób niepełnosprawnych

Opisuje różnice między integracją społeczną a integracją edukacyjną

Opisuje techniki badawcze stosowane do pomiaru poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Przedstawia filozoficzne i socjologiczne koncepcje społeczeństwa stanowiące przesłanki działań na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością

Opisuje wybrane programy działań wychowawczych na rzecz integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych i ich psychologiczne przesłanki

Umiejętności

Przedstawia streszczenie wskazanego artykułu badawczego na temat integracji społecznej

Rozważa dylematy z zakresu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę integrowania społecznego osób niepełnosprawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konieczna
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1/ Test kontrolny pisemny (obowiązkowy)

2/ Udział w dyskusji

3/ Praca zaliczeniowa (dodatkowa)

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia - integracja społeczna, wykluczenie, dystans społeczny, obcość.

2. Wymiary i poziomy integracji społecznej

3. Integracja społeczna w świetle koncepcji dystansu społecznego. Symptomy dystansu w relacji i wywoływanie zmian w relacjach.

4. Czynniki kształtujące integrację, podtrzymujące włączenie.

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

(PDF) NASZA KLASA 1. Dystanse społeczne

Obowiązkowa: s. 21-35, 41-54

Czym jest dystans społeczny w teorii dystansu społecznego? Co jest jego miarą?

Jak się ma dystans do zjawiska wykluczania?

Proszę wymienić 3 przykładowe kryteria przynależności do swoich i obcych?

Co jest głównym kryterium dystansu?

Na czym polegało podejście diagnostyczne do pomiaru percepcji obcości/swojskości zastosowane przez Małgorzatę Wójcik?

Jak dystans może być manifestowany? Proszę wymienić 3 przykładowe przejawy behawioralne?

Jak wyraża się dystans na wymiarze poznawczym i emocjonalnym?

Proszę podać przykład miary dystansu na poziomie oceny (wartościowania)?

Czym różnią się obcy, inni i wrogowie?

Proszę wskazać przykłady sytuacji kontaktu społecznego, w jakich ujawnia się dystans społeczny?

Proszę wyjaśnić zasadę kumulatywności w skalach dystansu.

Proszę wymienić co najmniej dwie wady pomiaru dystansu z wykorzystaniem skali dystansu Bogardusa.

Co jest podstawowym kryterium typologii dystansu Halla?

Proszę podać przykład dystansu wynikającego z nieporozumienia komunikacyjnego oraz celowej inwazji?

Na czym polega modyfikowanie dystansu? W jakich sytuacjach dopuszczalne jest modyfikowanie dystansu? kiedy jest ono nieadekwatne?

O czym świadczą dynamiczne zmiany dystansu w trakcie rozmowy?

Czy istnieją indywidualne preferencje w zakresie bliskości (odległości), czy wszyscy mamy podobne potrzeby?

Jak ludzie okazują dystans w przypadku naruszenia strefy osobistej i intymnej? Co jest miarą (sygnałem) naruszenia tej strefy?

Proszę wskazać 3 przykłady zachowań służących do oznaczania przestrzeni (znaczenia granic terytorium)? Jak ludzie reagują na inwazję (wkroczenie na terytorium prywatne lub strefę osobistą niepowołanej osoby)?

(pdf) NASZA KLASA 2. Społeczność, s. 29-43

Co jest podstawą podziałów w społeczności?

Jak członkowie radzą sobie z różnicami? Jakie można wyróżnić strategie na poziomie międzygrupowym i interpersonalnym? (proszę podać 2 przykłady zachowań) Jak eksponują odrębność? (proszę podać 2 przykłady zachowań)

Co oznacza tolerowanie się? (proszę podać 2 przykłady zachowań)

Jakie są używane przez uczniów sposoby rozwiązywania konfliktów?(proszę podać 2 przykłady zachowań)

Wokół czego tworzy się arena dla konfliktu wewnątrz grupy?

Przykłady ilustrujące zagadnienia poruszane w trakcie wykładów (LITERATURA POLECANA, nieobowiązkowa):

NASZA KLASA 1: s. 78-96, 114-126, 133-148, 154-173, 193-213

NASZA KLASA 2: s. 50-65, 120-127, 134-139, 159-183, 213-230

Pomocne przy pisaniu pracy dodatkowej (nieobowiązkowej) na podwyższenie oceny są kategorie opisane w literaturze:

NASZA KLASA 2: s. 230-245 (w tabelach jest synteza! cechy społeczności klas szkolnych - według tych punktów można opisać wybraną grupę)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Żurek A., Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, Łódź 2014.

Szumski G. „Wokół edukacji włączającej”. Współpraca: A. Firkowska- Mankiewicz. Warszawa 2010.

Szumski G. „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych”, Warszawa 2013.

Uzupełniające

Dryżałowska G., Żuraw H. (red.). „ Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa 2004.

Gajdzica Z. „Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011.

Grotowska-Leder J. (red.) (2008), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Łodź: Wydawnictwo UŁ

Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.) (2005), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza-uwarunkowania - kierunki działań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"s.c.,

Rudek I. „Od niechęci do akceptacji . O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych”, Kraków 2007.

www.mpips.gov.pl Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa 2006

Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E. (red.) Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej – Warszawa, 2012

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, analiza sytuacji problemowych, projekt

Godziny kontaktowe: wykład - 15h

Studiowanie literatury - 10h

Przygotowanie się do testu - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Praca na odległość:

- bieżące przesyłanie studentom na USOSMAIL informacji (materiałów, zagadnień, zadań, kart pracy)

- możliwość kontaktu z wykładowcą w sytuacji wątpliwości poprzez adres mailowy.

21 kwietnia

Przesłanie przez platformę USOSMAIL wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu, omawianych treści, formy kontaktu zdalnego i edukacji on - line.

Możliwość kontaktu na platformie Teams (g. 14.15-15.00). Zapraszam na zajęcia

Kod dostępu do Teams - Integracja społeczna: 00j0lw8

Możliwość kontaktu z wykładowcą w sytuacji wątpliwości poprzez adres mailowy.

28 kwietnia, 4 maja, 12 maja,i 19 maja i 26 maja

w każdy wtorek, g. 13.30-15.00

Zajęcia realizowane na platformie Teams. Kod: 00j0lw8

Możliwość kontaktu z wykładowcą w sytuacji wątpliwości poprzez adres mailowy.

2 czerwca g. 13.30 test kontrolny.

Link do testu (platforma Formes) wysłany będzie o g. 13.15 na USOSMAIL i na konwersacji Teams: 00j0lw8.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość o integracji społecznej w nauczaniu, wychowaniu i działalności społecznej.

Kolokwium pisemne odbędzie się 23.05 w formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

Pełny opis:

1. Definicja integracji społecznej.

2. Pojęcie ekskluzji, inkluzji i integracji społecznej - podobieństwa i różnice.

3. Podstawowe przyczyny wykluczenia społecznego.

4. Niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, zaburzenia psychiczne - jako przyczyny wykluczenia społecznego.

5. Wskaźniki ekonomiczne a wykluczenie społeczne - współczynnik Giniego.

6. Metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - interdyscyplinarny charakter oddziaływań.

7. Działania Unii Europejskiej na rzecz integracji społecznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

22.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Definicja integracji społecznej, pojęcie ekskluzji, inkluzji i integracji społecznej.

UWAGA: od 04.04.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. 04.04, godz. 13:15-15:40; 16.05, godz. 13:15-15:40) Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie. Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab595fa1305da4e208ab0a301bebd5ada%40thread.tacv2/conversations?groupId=dfb5f433-a410-46c9-a1c4-53ea153898a9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd.

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów

Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum

Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Continuo.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Warszawa:

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (9 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat integracji społecznej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.