Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy logopedycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LO-3F-PLN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy logopedycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie na podstawie obecności oraz przygotowanej prezentacji o wybranej metodzie wspomagającej pracę logopedyczną z dziećmi z niepełnosprawnością intelektulaną

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej. Pojęcie inteligencji i jej rodzaje. Funkcjonowanie mózgu i umysłu a myślenie i język. Zaburzenia procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zasady i metody terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań i możliwości komunikacyjnych oraz postępowania terapeutycznego na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zapoznał się z pojęciem i istotą niepełnosprawności intelektualnej.

Zna pojęcie inteligencji i jej rodzaje.

Ma wiedzę na temat zależności pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i umysłu a myśleniem i językiem.

Zna różne stanowiska dotyczące przyczyn niepełnosprawności intelektualnej.

Umiejętności

Potrafi opisać funkcjonowanie osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i występujące u nich zaburzenia mowy.

Posiada zdolność odpowiedniego doboru metod terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu logopedycznej diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w nawiązaniu do samooceny własnej kompetencji i umiejętności w tym zakresie.

Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wystawiana jest na podstawie aktywnosći oraz prezentacji o wybranej medodzie wspomagania dziecka z niepełnosprawnością intelektulną

Pełny opis:

 Diagnoza funkcjonowania dziecka małego

Zasady i cele pracy terapeutycznej

Stymulacja psychofizyczna rozwoju dziecka

Budowanie poczucia wartości u dziecka

Metody i techniki usparaniania dziecka z niepełnosparawnością inetelektulaną

Tearpia logopedyczna osób z niepełnosprawnocsią intelektualną

Literatura:

Bielska, Beata. 2001. „Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji”. Szkoła

Specjalna1: 31-35.

Błądek, Małgorzata. 2013. „Autyzm-problem wciąż nieznany”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 16-20.

Błeszyński, Jacek. 2005. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo--terapeutyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna. 2000. Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Baraniewicz m., 2015, Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński,

j. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 60–98.

Błeszyński j.j. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

Błeszyński j.j., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk.

Brudnowska, Aniela, Cylkowska-Nowak, Mirosława. 2008. „Kobiety, zdrowie i choreoterapia-wświetle badan własnych” w Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, pod red. Siemież, Małgorzata i Tomasz, 67-73. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Dąbrowska-Jabłońska, Iwona. 2008. Terapia trudności w uczeniu się w: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 87-134. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gozdecka, Renata. 2004. „Metoda aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”. Wychowanie Muzyczne”5: 285-286.

Gruszczyk –Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa. 2000. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się.Warszawa: WSiP

Jędrzejczyk, Iwona. 2013. „Zajęcia muzyko-terapeutyczne”.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 21-22.

Kaja, Barbara. 2001. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Patrycja Kasza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy będą sprawdzane poprzez egzamin pisemny podsumowujący realizację przedmiotu (test jednokrotnego wyboru).

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% odpowiedzi poprawnych.

Efekty kształcenia dotyczące umiejętności będą sprawdzane poprzez ocenę:

1. ustnych wypowiedzi w trakcie zajęć (dyskusja w grupie w trakcie zajęć, dyskusja nt. oglądanych filmów, prezentacja przygotowanych prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektulaną)

2. aktywności studenta w czasie zajęć praktycznych.

Efekty kształcenia dotyczące kompetencji społecznych będą sprawdzane poprzez ocenę wypowiedzi studenta w trakcie ćwiczeń i warsztatów (rozmowa, dyskusja dydaktyczna). Aktywność na ćwiczeniach i warsztatach jest niezbędna i wymagana od wszystkich studentów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej.

2. Pojęcie inteligencji i jej rodzaje.

3. Funkcjonowanie mózgu i umysłu a myślenie i język.

4. Zaburzenia procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Zasady i metody terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

ĆWICZENIA:

1. Studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań i możliwości komunikacyjnych oraz postępowania terapeutycznego na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności

intelektualnej.

2. Diagnoza funkcjonowania dziecka małego z niepełnosprawnością intelektualną

3. Zasady i cele pracy terapeutycznej

4. Stymulacja psychofizyczna rozwoju dziecka

5. Budowanie poczucia wartości u dziecka

6. Metody i techniki usprawniania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

WARSZTATY:

1. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Opracowanie przez studenta wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bielska, Beata. 2001. „Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji”. Szkoła Specjalna1: 31-35.

2. Błądek, Małgorzata. 2013. „Autyzm-problem wciąż nieznany”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 16-20.

3. Błeszyński, Jacek. 2005. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo--terapeutyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

4. Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna. 2000. Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Baraniewicz m., 2015, Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński,

J. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 60–98.

6. Błeszyński j.j. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

7. Błeszyński j.j., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk.

8. Brudnowska, Aniela, Cylkowska-Nowak, Mirosława. 2008. „Kobiety, zdrowie i choreoterapia-wświetle badan własnych” w Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, pod red. Siemież, Małgorzata i Tomasz, 67-73. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

LITERATURA UZUPEŁNAJĄCA:

1. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona. 2008. Terapia trudności w uczeniu się w: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 87-134. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Gozdecka, Renata. 2004. „Metoda aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”. Wychowanie Muzyczne”5: 285-286.

3. Gruszczyk –Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa. 2000. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP

4. Jędrzejczyk, Iwona. 2013. „Zajęcia muzyko-terapeutyczne”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 21-22.

5. Kaja, Barbara. 2001. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład: wykład konwencjonalny; prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy; oglądanie filmów i nagrań dvd.

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy.

Warsztaty: zajęcia praktyczne z zakresu wybranych metod wspomagających terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład (12 godzin), ćwiczenia (6 godzin) = 19 godzin

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

3. Przygotowanie prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną - 15 godzin

4. Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy będą sprawdzane poprzez egzamin pisemny podsumowujący realizację przedmiotu (test jednokrotnego wyboru).

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% odpowiedzi poprawnych.

Efekty kształcenia dotyczące umiejętności będą sprawdzane poprzez ocenę:

1. ustnych wypowiedzi w trakcie zajęć (dyskusja w grupie w trakcie zajęć, dyskusja nt. oglądanych filmów, prezentacja przygotowanych prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną)

2. aktywności studenta w czasie zajęć praktycznych.

Efekty kształcenia dotyczące kompetencji społecznych będą sprawdzane poprzez ocenę wypowiedzi studenta w trakcie ćwiczeń i warsztatów (rozmowa, dyskusja dydaktyczna). Aktywność na ćwiczeniach i warsztatach jest niezbędna i wymagana od wszystkich studentów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej.

2. Pojęcie inteligencji i jej rodzaje.

3. Funkcjonowanie mózgu i umysłu a myślenie i język.

4. Zaburzenia procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Zasady i metody terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

ĆWICZENIA:

1. Studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań i możliwości komunikacyjnych oraz postępowania terapeutycznego na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności

intelektualnej.

2. Diagnoza funkcjonowania dziecka małego z niepełnosprawnością intelektualną

3. Zasady i cele pracy terapeutycznej

4. Stymulacja psychofizyczna rozwoju dziecka

5. Budowanie poczucia wartości u dziecka

6. Metody i techniki usprawniania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

WARSZTATY:

1. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Opracowanie przez studenta wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bielska, Beata. 2001. „Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji”. Szkoła Specjalna1: 31-35.

2. Błądek, Małgorzata. 2013. „Autyzm-problem wciąż nieznany”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 16-20.

3. Błeszyński, Jacek. 2005. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo--terapeutyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

4. Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna. 2000. Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Baraniewicz m., 2015, Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński,

J. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 60–98.

6. Błeszyński j.j. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

7. Błeszyński j.j., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk.

8. Brudnowska, Aniela, Cylkowska-Nowak, Mirosława. 2008. „Kobiety, zdrowie i choreoterapia-wświetle badan własnych” w Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, pod red. Siemież, Małgorzata i Tomasz, 67-73. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

LITERATURA UZUPEŁNAJĄCA:

1. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona. 2008. Terapia trudności w uczeniu się w: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 87-134. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Gozdecka, Renata. 2004. „Metoda aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”. Wychowanie Muzyczne”5: 285-286.

3. Gruszczyk –Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa. 2000. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP

4. Jędrzejczyk, Iwona. 2013. „Zajęcia muzyko-terapeutyczne”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 21-22.

5. Kaja, Barbara. 2001. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład: wykład konwencjonalny; prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy; oglądanie filmów i nagrań dvd.

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy.

Warsztaty: zajęcia praktyczne z zakresu wybranych metod wspomagających terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład (15 godzin), ćwiczenia (5 godzin), warsztaty (10 godzin) = 30 godzin

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

3. Przygotowanie prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną - 15 godzin

4. Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Patrycja Kasza, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy będą sprawdzane poprzez egzamin pisemny podsumowujący realizację przedmiotu (test jednokrotnego wyboru).

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% odpowiedzi poprawnych.

Efekty kształcenia dotyczące umiejętności będą sprawdzane poprzez ocenę:

1. ustnych wypowiedzi w trakcie zajęć (dyskusja w grupie w trakcie zajęć, dyskusja nt. oglądanych filmów, prezentacja przygotowanych prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością)

2. aktywności studenta w czasie zajęć praktycznych.

Efekty kształcenia dotyczące kompetencji społecznych będą sprawdzane poprzez ocenę wypowiedzi studenta w trakcie ćwiczeń i warsztatów (rozmowa, dyskusja dydaktyczna). Aktywność na ćwiczeniach i warsztatach jest niezbędna i wymagana od wszystkich studentów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej.

2. Pojęcie inteligencji i jej rodzaje.

3. Funkcjonowanie mózgu i umysłu a myślenie i język.

4. Zaburzenia procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Zasady i metody terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

ĆWICZENIA:

1. Studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań i możliwości komunikacyjnych oraz postępowania terapeutycznego na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności

intelektualnej.

2. Diagnoza funkcjonowania dziecka małego

3. Zasady i cele pracy terapeutycznej

4. Stymulacja psychofizyczna rozwoju dziecka

5. Budowanie poczucia wartości u dziecka

Metody i techniki usprawniania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

WARSZTATY:

1. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Opracowanie przez studenta wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bielska, Beata. 2001. „Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji”. Szkoła Specjalna1: 31-35.

2. Błądek, Małgorzata. 2013. „Autyzm-problem wciąż nieznany”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 16-20.

3. Błeszyński, Jacek. 2005. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo--terapeutyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

4. Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna. 2000. Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Baraniewicz m., 2015, Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński,

J. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 60–98.

6. Błeszyński j.j. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

7. Błeszyński j.j., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk.

8. Brudnowska, Aniela, Cylkowska-Nowak, Mirosława. 2008. „Kobiety, zdrowie i choreoterapia-wświetle badan własnych” w Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, pod red. Siemież, Małgorzata i Tomasz, 67-73. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

LITERATURA UZUPEŁNAJĄCA:

1. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona. 2008. Terapia trudności w uczeniu się w: Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 87-134. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Gozdecka, Renata. 2004. „Metoda aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych”. Wychowanie Muzyczne”5: 285-286.

3. Gruszczyk –Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa. 2000. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP

4. Jędrzejczyk, Iwona. 2013. „Zajęcia muzyko-terapeutyczne”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2: 21-22.

5. Kaja, Barbara. 2001. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład: wykład konwencjonalny; prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy; oglądanie filmów i nagrań dvd.

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna w autorskim opracowaniu wykładowcy.

Warsztaty: zajęcia praktyczne z zakresu wybranych metod wspomagających terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład (12 godzin), ćwiczenia (6 godzin) = 19 godzin

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

3. Przygotowanie prezentacji dot. wybranej metody wspomagającej terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną - 15 godzin

4. Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Patrycja Kasza, Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)