Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologiczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-ASN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa społeczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Ich opracowanie wiąże się z wykorzystaniem materiałów źródłowych, ikonograficznych i dokumentacji audiowizualnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju antropologii kulturowej (społecznej), wskazuje jej źródła, główne nurty, najważniejsze osiągnięcia teoretyczno- badawcze w obszarach związanych z niepełnosprawnością.

Zna rozszerzone andrologiczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do niepełnosprawności.

Ma wiedzę o podmiotach działalności kulturowej w sytuacji niepełnosprawności, zna indywidualną i społeczną sytuację osób z niepełnosprawnością zaangażowanych w kulturę.

Ma pogłębioną wiedzę o społecznych, ekonomicznych i osobowych uwarunkowaniach aktywności kulturowej osób z niepełnosprawnością.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej w celu identyfikowania złożonych i nietypowych zjawisk oraz problemów związanych z kulturą niepełnosprawności poprzez właściwy dobór źródeł informacji, krytyczną ocenę, analizę, syntezę oraz twórczą interpretację informacji.

Potrafi identyfikować oraz interpretować zjawiska związane z kulturą niepełnosprawności w kontekście uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, osobowościowych.

Potrafi projektować, realizować i monitorować strategie innowacyjnych działań w obszarze kultury niepełnosprawności w nieprzewidzianych warunkach, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów, prognozować przebieg i skutki planowanych działań poprzez właściwy dobór oraz zastosowanie istniejących metod i narzędzi, ich przystosowanie oraz tworzenie nowych zaawansowanych metod, technik i narzędzi.

Potrafi analizować powiązania pomiędzy kulturą niepełnosprawności a różnymi obszarami rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką analityczną fenomenu niepełnosprawności wynikającą z przyjęcia perspektywy antropologii w jej różnych odmianach-antropologii fizycznej, filozoficznej, kulturowej ,komunikacyjnej.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. Egzamin ustny losowanie zestawu trzech pytań.

Na ocenę bardzo dobrą :

odpowiadający rozumie i potrafi ukazać złożoność i specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić złożoność problematyki niepełnosprawności członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowań w praktyce życiowej. Potrafi scharakteryzować różnorodność i zmienność podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

Na ocenę dobrą :

odpowiadający potrafi ukazać złożoność i specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić problematykę niepełnosprawności członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowań w praktyce życiowej. Potrafi przedstawić różnorodność i zmienność podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

Na ocenę dostateczną :

odpowiadający potrafi wskazać podstawowe kwestie określające specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić ogólnie problematykę niepełnosprawości członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowanw praktyce życiowej. Potrafi przedstawić zróżnicowanie podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

II. Obecność i aktywność na zajęciach

III. Przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa społeczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Ich opracowanie wiąże się z wykorzystaniem materiałów źródłowych, ikonograficznych i dokumentacji audiowizualnej.

Literatura:

B.Borowska-Beszta:Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych

E.Czykwin: Stygmat społeczny, PWN,Warszawa 2007

Ingstad i Whyte : Culture and disability, Los Angeles 1996

J.Mucha : Kultura dominująca jako kultura obca, Oficyna Naukowa, Warszaw a1999

E.Nowicka :Świat człowieka-świat kultury, PWN,Warszawa 1998,

A.Perzanowski : Odmieńcy.Antropologiczne studium dewiacji,Warszawa 2009

W.G.Sumner : Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN,Warszawa 1999

R.Szulc: Antropologiczne podstawy wychowania,Wyd.Żąk 1998

H.Żuraw : Inność-perspektywa kobiety niepełnosprawnej, wBartnikowska , Żyta,Przybyliński: Inkluzja-marginalizacja-wykluczenie a jakość żcyia z niepełnosprawnością,Wyd. UWM, Olsztyn 2016

H.Żuraw: ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu

H.Żuraw:Inność,obcość w perspektywie pozytywnej, Wielokontekstowość studiów nad innością-obcością,w.:Chrzanowska I.,Jachimczak B., Pawelczak K.: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu.W poszukiwaniu pozytywów,Wyd. UAM 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: Wykład z elementami dyskusji oraz prezentacji materiałów ikonograficznych i filmowych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia - 35 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu - 35 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)