Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne nurty filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-WFN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty filozofii
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (IP) interdyscyp. studia nad dziecińs. i prawami dziecka, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Obowiązkowe dla II r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla V r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla V r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii.

2. Źródła i oddziaływanie filozofii współczesnej.

3. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, analityczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i ekofilozofia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych idei filozoficznych dla współczesnych przemian społecznych.

Rozumie istotę współczesnych dylematów filozoficznych oraz zna sposoby ich argumentowania za i przeciw.

Ma wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie filozofii.

Zna i rozumie złożone zależności między poszczególnymi zagadnieniami filozoficznymi a współczesnymi problemami społecznymi.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę filozoficzną, aby formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy społeczne.

Potrafi komunikować się z użyciem filozoficznej terminologii; oraz wykorzystywać ją w debacie.

Potrafi prezentować i oceniać różne stanowiska filozoficzne oraz krytycznie się do nich odnosić.

Potrafi samodzielnie kształtować i planować własny rozwój poprzez wskazanie istotnych idei i wartości.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest przygotowany/-a do krytycznej refleksji nad własnymi światopoglądem i posiadanymi ideami filozoficznymi.

Jest przygotowany/-a do realizowania fundamentalnych idei filozoficznych w życiu społecznym i publicznym oraz ich merytorycznego uzasadniania.

Jest przygotowany/-a do krytycznej refleksji poznawanych i treści filozoficznych oraz ich oceny względem aktualnych problemów społecznych.

Jest przygotowany/-a do merytorycznej oceny i odpowiedzialnego realizowania zadań wynikających z aktualnie wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janowski
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Jarosław Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia

Egzamin pisemny, kolokwium, referat

Pełny opis:

Treści:

1. Prezentacja sylwetek wybranych filozofów XIX i XX wieku

2. Omówienie podstawowych nurtów funkcjonujących w XIX i XX wieku

3. Analiza współczesnych koncepcji filozoficznych i ich wpływu na przemiany społeczne

Literatura:

Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, tom 1-2, Warszawa 2002.

Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2002.

Opara S., Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Warszawa 2002

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 15 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego: w tym opracowanie przedstawionych na wykładzie treści w oparciu o prezentacje Power Point oraz zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną i logiczną - 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janowski
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Mateusz Radzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia

Egzamin pisemny, kolokwium, referat

Pełny opis:

Treści:

1. Prezentacja sylwetek wybranych filozofów XIX i XX wieku

2. Omówienie podstawowych nurtów funkcjonujących w XIX i XX wieku

3. Analiza współczesnych koncepcji filozoficznych i ich wpływu na przemiany społeczne

Literatura:

Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, tom 1-2, Warszawa 2002.

Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2002.

Opara S., Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Warszawa 2002

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 15 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego: w tym opracowanie przedstawionych na wykładzie treści w oparciu o prezentacje Power Point oraz zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną i logiczną - 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.