Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 51-ANG1-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty.aspx
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia :

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-8 podręcznika podstawowego (English File, Upper Intermediate, OUP).

Student doskonali wszystkie umiejętności językowe przy wykorzystaniu szerokiej gamy środków dydaktycznych.

W zakresie słownictwa trakcie kursu szczególny nacisk kładziony będzie na tematykę związaną z pracą i jej poszukiwaniem, chorobami i wiekiem starszym, modą, podróżami, pogodą i ochroną środowiska, muzyką, mediami oraz słownictwem związanym z pedagogiką, psychologią naukami społecznymi.

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane w ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach. W trakcie zajęć omawiane będą dłuższe artykuły z prasy fachowej wraz z towarzyszącymi im różnorodnymi ćwiczeniami mającymi na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów.

Rozwijanie struktur gramatycznych związanych z czasami gramatycznymi, formowaniem pytań pośrednich i bezpośrednich, stopniowaniem i modyfikowaniem przymiotników, stroną bierną, czasownikami modalnymi , formą czasownika, oraz zdaniami warunkowymi.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: English File (OUP) oraz

Materiały własne wykładowcy do wyboru m.im z:

Internet

Grammarway – wyd. Express Publishing

English Vocabulary In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Grammar In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Matters

British Journal of Special Education

British Journal of Clinical Psychology

American Journal of Mental Retardation

Psychologies

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student kierunku:

PEDAGOGIKA - profil akademicki

WIEDZA

PE1_W01

- ma znajomość podstawowych struktur gramatycznych oraz form językowych.

PE1_W08

- zna podstawową terminologię i zasady tworzenia pisania spójne i logicznego tekstu, prostego eseju, CV, listu motywacyjnego, listu formalnego i nieformalnego.

- posiada podstawową wiedzę o kulturze krajów z danego obszaru językowego, którą zdobył na zajęciach.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U16

- potrafi zrozumieć główne myśli w złożonych wypowiedziach np. prezentację, wykład, program TV lub radiowy, o ile prezenter posługuje się językiem standardowym, mówi składnie i wyraźnie. Dokonuje syntezy wypowiedzi usłyszanej, porządkuje fakty oraz wykazuje wrażliwość na kontekst wypowiedzi pod względem stosowanego słownictwa i wyrażeń.

- czyta ze zrozumieniem fragmenty współczesnych utworów literackich, opracowań naukowych ze swojej dziedziny pisanych prostym językiem, artykułów prasowych.

- wyszukuje odpowiednie informacje z danej dziedziny w zasobach internetowych. Posługuje się i korzysta ze słownika monolingwalnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- odpowiednio przygotowuje się do zajęć, bierze w nich czynny udział.

- jest świadomy wagi przedmiotu oraz istoty posługiwania się językiem obcym.

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz braków i rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i pracy nad językiem.

- potrafi pracować w grupie, korzystając z informacji zdobytych na zajęciach.

- jest świadomy własnego sposobu uczenia się i efektywnie go wykorzystuje.

PE1_K09

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

PEDAGOGIKA - profil praktyczny

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U07

- potrafi rozwijać swoje kompetencje w zakresie języka obcego, korzystając z różnch źródeł doskonalić podstawowe zdoolności językowe (mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania).

PEP1_U11

- potrafi porozumiewać się w języku obcym w sposób spójny.

- potrafi korzystać z różnych źródeł i kanałów komunikacyjnych i prowadzić wymianę wiedzy z obszaru studiowanego kierunku i specjalności w języku obcym.

PEP1_U20

- ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami okre-ślonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K03

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Wiedza

PC1_KK_W10 Posiada podstawową wiedzę o kulturze krajów z danego obszaru językowego, którą zdobył na zajęciach

PC1_KK_W08 Ma znajomość podstawowych struktur gramatycznych oraz form językowych

PC1_KK_W08 Zna podstawową terminologię i zasady tworzenia pisania spójne i logicznego tekstu, prostego eseju, CV, listu motywacyjnego, listu formalnego i nieformalnego

Umiejętności

PC1_KK_U10 Potrafi zrozumieć główne myśli w złożonych wypowiedziach np. prezentację, wykład, program TV lub radiowy, o ile prezenter posługuje się językiem standardowym, mówi składnie i wyraźnie

PC1_KK_U10 Dokonuje syntezy wypowiedzi usłyszanej, porządkuje fakty oraz wykazuje wrażliwość na kontekst wypowiedzi pod względem stosowanego słownictwa i wyrażeń

PC1_KK_U10 Czyta ze zrozumieniem fragmenty współczesnych utworów literackich, opracowań naukowych ze swojej dziedziny pisanych prostym językiem, artykułów prasowych

PC1_KK_U10 Wyszukuje odpowiednie informacje z danej dziedziny w zasobach internetowych

PC1_KK_U10 Posługuje się i korzysta ze słownika monolingwalnego

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Odpowiednio przygotowuje się do zajęć, bierze w nich czynny udział

PC1_KK_K01 Jest świadomy wagi przedmiotu oraz istoty posługiwania się językiem obcym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Grabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Grabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)