Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z rodziną i terapia rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PTR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną i terapia rodzin
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy z zakresu pracy z rodziną i terapii rodzin.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy z zakresu pracy z rodziną i terapii rodzin.

Podczas zajęć przewiduje się realizację następujących celów:

- przedstawienie obszaru terapii rodzin, systematyzacja wiedzy z zakresu systemowego rozumienia rodziny

- integracja wiedzy z zakresu pracy z rodziną, terapii rodzin

- nabycie przez uczestników zajęć wiedzy i umiejętności samodzielnego analizowania problemów rodziny w odniesieniu do poszczególnych koncepcji

- kształtowanie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy przy analizie oraz planowaniu oddziaływań pomocowych wobec rodziny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Goldenberg H, Goldenberg I (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozdz.1. Przyjęcie perspektywy relacji rodzinnych, s.3-22

Rozdz. 2. Rozwój rodziny: ciągłość i zmiana, s. 24-52

Rozdz. 4. Rodzina jako system psychospołeczny, s. 75-97

Rozdz. 5. Powstanie i rozwój terapii rodzin – fragment, s. 101-110

Rozdz. 8. Modele międzypokoleniowe, s. 190-220

Rozdz. 9. Model strukturalny, s.222-244.

Rozdz. 10. Modele strategiczne, s. 248-274

Rozdz.11. Mediolański model systemowy, s. 275-294.

Rozdz. 13. Postmodernizm i społeczno – konstrukcjonistyczne terapie rodzin, s.327-346

Rozdz. 14. Terapia narracyjna, s. 348-359

Literatura uzupełniająca

•Andreas S. (2001) Jak pracowała Virginia Satir; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Bandler R, Gringer J, Satir V (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•de Barbaro B (1999) Schizofrenia w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•de Barbaro B (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ

•Górniak L, Józefik B(2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Józefik B (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Mc Goldrick M, Gerson R, Shellenberger S (2007) Genogramy. Rozpoznanie i interwencja; Poznań: Zysk i S-ka

•Satir V (2000) Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Satir V (2000) Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Simon R (2001) W cztery oczy - rozmowy z twórcami terapii rodzin. Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirshing M. (1999) Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna założenia pracy z genogramem, potrafi go sporządzić i odczytać.

Potrafi opisać podstawowe techniki terapeutycznej pracy z rodziną, umie podać przykłady konotacji pozytywnej i technik paradoksalnych.

Zna podstawowe pojęcia właściwe terapii rodzin, takie jak: cyrkularność, homeostaza, podsystemy rodzinne, delegat, komunikaty, zna podstawy teoretyczne symbolicznej terapii rodzin C. Whitakera.

Zna zasady budowania kontaktu z rodziną.

Umiejętności

Umie formułować hipotezy cyrkularne, -stosować konotację pozytywną, podać przykłady pytań cyrkularnych.

Potrafi analizować trudne sytuacje rodzinne zastępując kategorię przyczynowości kategorią funkcji objawu.

Kompetencje społeczne

Podejmuje współpracę w grupie.

Ma rozwiniętą zdolność empatycznego spojrzenia na rodzinę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa - studium konkretnej rodziny

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2

Praktyki zawodowe:

nie dot.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu problematyki pracy z rodziną i terapii rodzin, głównych kierunków i nurtów. Analiza zagadnień będzie opierała się na dostarczonej w toku zajęć wiedzy, prezentacji przypadków, aktywnych form pracy.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy z zakresu pracy z rodziną i terapii rodzin.

Podczas zajęć przewiduje się realizację następujących celów:

- przedstawienie obszaru terapii rodzin, systematyzacja wiedzy z zakresu systemowego rozumienia rodziny

- integracja wiedzy z zakresu pracy z rodziną, terapii rodzin

- nabycie przez uczestników zajęć wiedzy i umiejętności samodzielnego analizowania problemów rodziny w odniesieniu do poszczególnych koncepcji

- kształtowanie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy przy analizie oraz planowaniu oddziaływań pomocowych wobec rodziny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Goldenberg H, Goldenberg I (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozdz.1. Przyjęcie perspektywy relacji rodzinnych, s.3-22

Rozdz. 2. Rozwój rodziny: ciągłość i zmiana, s. 24-52

Rozdz. 4. Rodzina jako system psychospołeczny, s. 75-97

Rozdz. 5. Powstanie i rozwój terapii rodzin – fragment, s. 101-110

Rozdz. 8. Modele międzypokoleniowe, s. 190-220

Rozdz. 9. Model strukturalny, s.222-244.

Rozdz. 10. Modele strategiczne, s. 248-274

Rozdz.11. Mediolański model systemowy, s. 275-294.

Rozdz. 13. Postmodernizm i społeczno – konstrukcjonistyczne terapie rodzin, s.327-346

Rozdz. 14. Terapia narracyjna, s. 348-359

Literatura uzupełniająca

•Andreas S. (2001) Jak pracowała Virginia Satir; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Bandler R, Gringer J, Satir V (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•de Barbaro B (1999) Schizofrenia w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•de Barbaro B (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ

•Górniak L, Józefik B(2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Józefik B (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Mc Goldrick M, Gerson R, Shellenberger S (2007) Genogramy. Rozpoznanie i interwencja; Poznań: Zysk i S-ka

•Satir V (2000) Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Satir V (2000) Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Simon R (2001) W cztery oczy - rozmowy z twórcami terapii rodzin. Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirshing M. (1999) Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)