Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody pracy oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różnice między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka (wczesna dorosłość, późna dorosłość). Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne. Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Efekty uczenia się:

Wiedza

wymienić i wyjaśnić cele poradnictwa psychologicznego;

scharakteryzować czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu psychicznemu;

scharakteryzować etapy procesu poradniczego;

wyjaśnić różnice pomiędzy poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową a psychoterapią;

Umiejętności

diagnozować problemy osób zgłaszających się po pomoc;

tworzyć warunki sprzyjające rozwiązaniu problemu;

opracowywać nowe sposoby rozwiązania problemu;

udzielać pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi;

Kompetencje społeczne

mieć świadomość własnych możliwości i ograniczeń w pracy z człowiekiem doświadczającym kryzysu rozwojowego;

postępować zgodnie z zasadami etyki;

mieć świadomość znaczenia relacji interpersonalnej w kontakcie z drugim człowiekiem;

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywny udział na zajęciach, zaliczone wejściówki na ćwiczeniach; zaliczony egzamin

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach oraz zaliczenie wejściówek, odpowiedź na list.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej w osobnnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach, przygotowanie przykładowych materiałów psychoedukacyjnych w ramach poradnictwa dla wybranej grupy odbiorców np. nauczycieli, dzieci, studentów do realizacji w ramach pracy zdalnej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej w osobnnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach, przygotowanie przykładowych materiałów psychoedukacyjnych w ramach poradnictwa dla wybranej grupy odbiorców np. nauczycieli, dzieci, studentów do realizacji w ramach pracy zdalnej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej drogą mailowa przez USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach, przygotowanie przykładowych materiałów psychoedukacyjnych w ramach poradnictwa dla wybranej grupy odbiorców np. nauczycieli, dzieci, studentów do realizacji w ramach pracy zdalnej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej w osobnnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marta Ślaska, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach, przygotowanie przykładowych materiałów psychoedukacyjnych w ramach poradnictwa dla wybranej grupy odbiorców np. nauczycieli, dzieci, studentów do realizacji w ramach pracy zdalnej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej drogą mailowa przez USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego, poznanie metody oraz jej zastosowania wobec różnych grup wiekowych w obliczu kryzysów rozwojowych.

Wykład zakończony będzie egzaminem w formie testowej, pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna przy 60%+1 poprawnych odpowiedzi;

Zaliczenie ćwiczeń:obecność i aktywny udział na zajęciach, przygotowanie przykładowych materiałów psychoedukacyjnych w ramach poradnictwa dla wybranej grupy odbiorców np. nauczycieli, dzieci, studentów do realizacji w ramach pracy zdalnej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

Poradnictwo jako forma pomocy psychologicznej. Różniece między poradnictwem a psychoterapią. Przedmiot, cele, zadania i zasady działalności poradniczej. Porada jako proces. Etapy postępowania poradniczego.

Poradnictwo wobec imigrantów zarobkowych.

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo rodzinne.

Wymagania stawiane osobom pomagającym.Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego.

Ćwiczenia:

Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w poradnictwie wobec osób w różnym okresie rozwojowym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała, Cz. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki psychologiczne/Annals of psychology. XIX, 3, 519-533 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Czabała, Cz., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Literatura uzupełniająca:

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą. Poradnik. Kraków: Wydawnictwo WAM

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, praca w parach i grupach.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie listu, materiałów do analizy przykładów 15

Inne formy-

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Link do zespołu na Platformie TEAMS do wykładu i ćwiczeń jest podany dla danej grupy ćwiczeniowej oraz wykładowej drogą mailowa przez USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)