Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-DPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rola diagnozy psychologicznej w procesie diagnostycznym.

Poszerzenie wiedzy z zakresu metod diagnozy klinicznej oraz ćwiczenie umiejętności samodzielnej interpretacji wyników testów i metod psychologicznych oraz sporządzenia na ich podstawie psychologicznej diagnozy klinicznej człowieka dorosłego wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

Pełny opis:

1.Znaczenie diagnozy psychologicznej w diagnozie medycznej (psychiatrycznej, neurologicznej) i pedagogicznej

2.Diagnoza psychologiczna – tradycja a współczesność

3.Badanie psychologiczne jako interakcja społeczna

4.Rodzaje diagnoz klinicznych a cel badania

5.Formułowanie hipotez diagnostycznych i ich weryfikacja wybranymi narzędziami psychologicznymi

6.Podstawowe narzędzia diagnozy psychologa klinicznego: obserwacja, wywiad, kwestionariusze, techniki projekcyjne

7.Diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego: ocena poziomu intelektualnego, funkcji wzrokowo-przestrzennych, werbalnych, wykonawczych i pamięci operacyjnej, formalnych zaburzeń myślenia.

8. Wyniki diagnozy klinicznej - konsekwencje diagnozy dla osoby badanej i zespołów terapeutyczno-leczniczych

9. Przekazywanie wyników diagnozy różnym odbiorcom (osoba badana, rodzina, lekarz kierujący, pedagog)

10. Etyczna aspekty pracy psychologa w procesie diagnozy

Efekty uczenia się:

Wiedza

potrafi scharakteryzować zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i psychologicznego;

opisać rolę diagnozy psychologicznej w całościowym procesie diagnostycznym;

wymienić i objaśnić najważniejsze metody diagnostyczne psychologa klinicznego;

dobierać testy psychologiczne na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta, jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów;

Umiejętności

Oceniać/diagnozować funkcjonowanie poznawcze w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych;

Oceniać/diagnozować funkcjonowanie sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowania (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych;

Kompetencje społeczne

zdolny do zaproponowania odpowiednich metod i testów psychologicznych w diagnozie osoby z zaburzeniami psychicznymi;

Sposób pomiaru

kolokwium pisemne

praca indywidualna oraz w małych grupach podczas ćwiczeń

opracowanie surowych wyników, ich interpretacja, wnioski oraz zalecenia w formie pisemnej diagnozy

przygotowanie propozycji zastosowania wybranych metod i testów psychologicznych do oceny jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (26 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych.. rozdział VI. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii i z rozdziału 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. Barczak A.(2013). Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny.2 (49), 4-7.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

2. Kucharska.- Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

3. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

4. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Punkty ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (26 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii i z rozdziału 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. Barczak A.(2013). Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny.2 (49), 4-7.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

2. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

3. Borkowska A .(2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

4. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Punkty ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Zaliczenie test wiadomości - jednokrotnego wyboru (30 pytań) zalicza 50%

( w zależności od sytuacji epidemiologicznej test w aplikacji Forms lub stacjonarnie w APS)

Pełny opis:

Ćwiczenia będą realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów platforma Teams.

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych: obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, metody psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów/metod psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych:

6.1.funkcjonowanie intelektualne – zastosowanie testu Wechslera WAIS-R w diagnozie funkcjonowania poznawczego, interpretacja psychogramu w zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych

6.2. funkcje wzrokowo - przestrzenne – zastosowanie Testu Bentona, Testu Figury Złożonej Reya, testów z Baterii Wiedeńskiej;

6.3. funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej – zastosowanie Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Testu Łączenia Punktów część A i B (TMT A&B), Testu N-back, Próby/Testu Fluencji Słownej;

6.4 funkcje pamięci słownej i uczenia się – zastosowanie Testu Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT), prób 10-par skojarzeń;

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych.

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV)

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa dostosowana do zajęć online

1. Barczak, A. (2018). Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera. Pediatria i Medycena Rodzinna, 14 (2), p. 157–166 http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-14-no-2/wczesne-rozpoznawanie-choroby-alzheimera?aid=1176

2. Borkowska, A. (2009). Znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych i możliwości ich oceny w chorobach. Psychiatria, 2 (1), 30–40. www.psychiatria.med.pl

3. Hintze, B., Waszkiewicz, E. (2003). Ocena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2 (4), 489-497. http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2003-zeszyt-4/ocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadkuocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadku.html

4. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Psychologica/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67.pdf

5. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii. Rozdział 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego (będą dostępne w aplikacji Teams w materiały z zajęć)

6. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (będzie dostępny w PDF w aplikacji Teams w materiały z zajęć).

7. Kucharska-Pietura, K., Wilkos, E., Sławińska, K. (2012). Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce psychiatrycznej. Psychiatria Po Dyplomie, 9 (3), 52-57. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/166/original/52-57.pdf?1472634657

8. Mosiołek, A., (2014). Metody badań funkcji poznawczych. Psychiatria, 11(4), 215-221. https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/40894

9. Piskunowicz, M., Maciej Bieliński,M., Zgliński, A., Borkowska, A. (2013). Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatria Polska, XLVII ( 3) 475–485 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/ZajacLamparska_PsychiatrPolOnlineFirstNr44.pdf

10. Popiel, A., Zawadzki, B. (2017). Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne. Roczniki Psychologiczne 20(2):235-239 https://www.researchgate.net/publication/323346548_Diagnoza_zaburzen_osobowosci_wybrane_metody_i_modele_diagnostyczne

11. Przybylski P., Oszwa , U.(2007) Zastosowanie testu figury złożonej Reya w różnicowaniu dysfunkcji poznawczych po uszkodzeniu płatów czołowych oraz płatów potylicznych i przyległych okolic kory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16 (3), 201.209 http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2007-zeszyt-3/zastosowanie-testu-figury-zlozonej-reya-w-roznicowaniu-dysfunkcji-poznawczych-po-uszkodzeniu-platow-czolowych-oraz-platow-potylicznych-i-przyleglych-okolic-kory.html

12. Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2011) Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo-Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, XLV ( 4), 495–504. http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2011/495Talarowska__PP4_2011.pdf

13. Wysokiński, A., Zboralski, K., Orzechowska, A., Gałecki, P., Florkowski, A., Talarowska, M. (2010). Normalization of the Verbal Fluency Test on the basis of results for healthy subjects, patients with schizophrenia, patients with organic lesions of the chronic nervous system and patients with type 1 and 2 diabetes. Archives of Medical Science, 6 (3), 438-46.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22371783/

Literatura uzupełniającą

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

3. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

4. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Grupa 1 (A) Link do w aplikacji Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad9c65ad65ca848c0b6a6fa74c1185dd8%40thread.tacv2/conversations?groupId=34d3bfd2-6d5a-4ac5-a717-227fd26860f8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2 (B) link do ćwiczeń w aplikacji Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3df3777e10e34c6faaa38de98ac75914%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca18dd03-d57c-41a0-b110-722ed32552cb&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Zaliczeniet Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (30 pytań) zalicza 50%

(w zależności od sytuacji epidemiologicznej test w aplikacji Forms lub stacjonarnie w APS)

Pełny opis:

Ćwiczenia będą realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów platforma Teams.

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych: obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, metody psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów/metod psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych:

6.1.funkcjonowanie intelektualne – zastosowanie testu Wechslera WAIS-R w diagnozie funkcjonowania poznawczego, interpretacja psychogramu w zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych

6.2. funkcje wzrokowo - przestrzenne – zastosowanie Testu Bentona, Testu Figury Złożonej Reya, testów z Baterii Wiedeńskiej;

6.3. funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej – zastosowanie Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Testu Łączenia Punktów część A i B (TMT A&B), Testu N-back, Próby/Testu Fluencji Słownej;

6.4 funkcje pamięci słownej i uczenia się – zastosowanie Testu Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT), prób 10-par skojarzeń;

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych.

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV)

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa dostosowana do zajęć on-line

1. Barczak, A. (2018). Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera. Pediatria i Medycena Rodzinna, 14 (2), p. 157–166 http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-14-no-2/wczesne-rozpoznawanie-choroby-alzheimera?aid=1176

2. Borkowska, A. (2009). Znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych i możliwości ich oceny w chorobach. Psychiatria, 2 (1), 30–40. www.psychiatria.med.pl

3. Hintze, B., Waszkiewicz, E. (2003). Ocena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2 (4), 489-497. http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2003-zeszyt-4/ocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadkuocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadku.html

4. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Psychologica/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67.pdf

5. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii. Rozdział 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego (będą dostępne w aplikacji Teams w materiały z zajęć)

6. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (będzie dostępny w PDF w aplikacji Teams w materiały z zajęć).

7. Kucharska-Pietura, K., Wilkos, E., Sławińska, K. (2012). Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce psychiatrycznej. Psychiatria Po Dyplomie, 9 (3), 52-57. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/166/original/52-57.pdf?1472634657

8. Mosiołek, A., (2014). Metody badań funkcji poznawczych. Psychiatria, 11(4), 215-221. https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/40894

9. Piskunowicz, M., Maciej Bieliński,M., Zgliński, A., Borkowska, A. (2013). Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatria Polska, XLVII ( 3) 475–485 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/ZajacLamparska_PsychiatrPolOnlineFirstNr44.pdf

10. Popiel, A., Zawadzki, B. (2017). Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne. Roczniki Psychologiczne 20(2):235-239 https://www.researchgate.net/publication/323346548_Diagnoza_zaburzen_osobowosci_wybrane_metody_i_modele_diagnostyczne

11. Przybylski P., Oszwa , U.(2007) Zastosowanie testu figury złożonej Reya w różnicowaniu dysfunkcji poznawczych po uszkodzeniu płatów czołowych oraz płatów potylicznych i przyległych okolic kory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16 (3), 201.209 http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2007-zeszyt-3/zastosowanie-testu-figury-zlozonej-reya-w-roznicowaniu-dysfunkcji-poznawczych-po-uszkodzeniu-platow-czolowych-oraz-platow-potylicznych-i-przyleglych-okolic-kory.html

12. Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2011) Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo-Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, XLV ( 4), 495–504. http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2011/495Talarowska__PP4_2011.pdf

13. Wysokiński, A., Zboralski, K., Orzechowska, A., Gałecki, P., Florkowski, A., Talarowska, M. (2010). Normalization of the Verbal Fluency Test on the basis of results for healthy subjects, patients with schizophrenia, patients with organic lesions of the chronic nervous system and patients with type 1 and 2 diabetes. Archives of Medical Science, 6 (3), 438-46.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22371783/

Literatura uzupełniającą

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

3. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

4. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Grupa 1 linki do zajęć w aplikacji Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af01586d24ecc42ea8a4aa0c2dd270632%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2ab4172-4ab8-4344-a874-0f4f80fbeedf&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2 link do zajęć w aplikacji Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd00cad9bd3c4ca5a3e9de699ce00a25%40thread.tacv2/conversations?groupId=964709b4-4682-496f-aa01-aa844bc701a4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Zaliczenie Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (30 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych: obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, metody psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów/metod psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych:

6.1.funkcjonowanie intelektualne – zastosowanie testu Wechslera WAIS-R w diagnozie funkcjonowania poznawczego, interpretacja psychogramu w zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych

6.2. funkcje wzrokowo - przestrzenne – zastosowanie Testu Bentona, Testu Figury Złożonej Reya, testów z Baterii Wiedeńskiej;

6.3. funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej – zastosowanie Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Testu Łączenia Punktów część A i B (TMT A&B), Testu N-back, Próby/Testu Fluencji Słownej;

6.4 funkcje pamięci słownej i uczenia się – zastosowanie Testu Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT), prób 10-par skojarzeń;

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych.

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV)

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Barczak, A. (2018). Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera. Pediatria i Medycena Rodzinna, 14 (2), p. 157–166 http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-14-no-2/wczesne-rozpoznawanie-choroby-alzheimera?aid=1176

2. Borkowska, A. (2009). Znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych i możliwości ich oceny w chorobach. Psychiatria, 2 (1), 30–40. www.psychiatria.med.pl

3. Hintze, B., Waszkiewicz, E. (2003). Ocena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2 (4), 489-497. http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2003-zeszyt-4/ocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadkuocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadku.html

4. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Psychologica/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67.pdf

5. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii. Rozdział 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego

6. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR .

7. Kucharska-Pietura, K., Wilkos, E., Sławińska, K. (2012). Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce psychiatrycznej. Psychiatria Po Dyplomie, 9 (3), 52-57. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/166/original/52-57.pdf?1472634657

8. Mosiołek, A., (2014). Metody badań funkcji poznawczych. Psychiatria, 11(4), 215-221. https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/40894

9. Piskunowicz, M., Maciej Bieliński,M., Zgliński, A., Borkowska, A. (2013). Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatria Polska, XLVII ( 3) 475–485 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/ZajacLamparska_PsychiatrPolOnlineFirstNr44.pdf

10. Popiel, A., Zawadzki, B. (2017). Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne. Roczniki Psychologiczne 20(2):235-239 https://www.researchgate.net/publication/323346548_Diagnoza_zaburzen_osobowosci_wybrane_metody_i_modele_diagnostyczne

11. Przybylski P., Oszwa , U.(2007) Zastosowanie testu figury złożonej Reya w różnicowaniu dysfunkcji poznawczych po uszkodzeniu płatów czołowych oraz płatów potylicznych i przyległych okolic kory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16 (3), 201.209 http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2007-zeszyt-3/zastosowanie-testu-figury-zlozonej-reya-w-roznicowaniu-dysfunkcji-poznawczych-po-uszkodzeniu-platow-czolowych-oraz-platow-potylicznych-i-przyleglych-okolic-kory.html

12. Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2011) Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo-Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, XLV ( 4), 495–504. http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2011/495Talarowska__PP4_2011.pdf

13. Wysokiński, A., Zboralski, K., Orzechowska, A., Gałecki, P., Florkowski, A., Talarowska, M. (2010). Normalization of the Verbal Fluency Test on the basis of results for healthy subjects, patients with schizophrenia, patients with organic lesions of the chronic nervous system and patients with type 1 and 2 diabetes. Archives of Medical Science, 6 (3), 438-46.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22371783/

Literatura uzupełniającą

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

3. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

4. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Zaliczenie test wiadomości - jednokrotnego wyboru (30 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych: obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, metody psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów/metod psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych:

6.1.funkcjonowanie intelektualne – zastosowanie testu Wechslera WAIS-R w diagnozie funkcjonowania poznawczego, interpretacja psychogramu w zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych

6.2. funkcje wzrokowo - przestrzenne – zastosowanie Testu Bentona, Testu Figury Złożonej Reya, testów z Baterii Wiedeńskiej;

6.3. funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej – zastosowanie Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Testu Łączenia Punktów część A i B (TMT A&B), Testu N-back, Próby/Testu Fluencji Słownej;

6.4 funkcje pamięci słownej i uczenia się – zastosowanie Testu Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego (CVLT), prób 10-par skojarzeń;

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych.

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV)

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Barczak, A. (2018). Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera. Pediatria i Medycena Rodzinna, 14 (2), p. 157–166 http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-14-no-2/wczesne-rozpoznawanie-choroby-alzheimera?aid=1176

2. Borkowska, A. (2009). Znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych i możliwości ich oceny w chorobach. Psychiatria, 2 (1), 30–40. www.psychiatria.med.pl

3. Hintze, B., Waszkiewicz, E. (2003). Ocena sprawności intelektu w klinicznej diagnozie sądowo-psychologicznej. Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2 (4), 489-497. http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2003-zeszyt-4/ocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadkuocena-sprawnosci-intelektu-w-klinicznej-diagnozie-sadowo-psychologicznej-opis-przypadku.html

4. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Psychologica/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67/Studia_Psychologica-r2013-t-n13_(2)-s55-67.pdf

5. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii. Rozdział 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego

6. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

7. Kucharska-Pietura, K., Wilkos, E., Sławińska, K. (2012). Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce psychiatrycznej. Psychiatria Po Dyplomie, 9 (3), 52-57. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/166/original/52-57.pdf?1472634657

8. Mosiołek, A., (2014). Metody badań funkcji poznawczych. Psychiatria, 11(4), 215-221. https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/40894

9. Piskunowicz, M., Maciej Bieliński,M., Zgliński, A., Borkowska, A. (2013). Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatria Polska, XLVII ( 3) 475–485 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/ZajacLamparska_PsychiatrPolOnlineFirstNr44.pdf

10. Popiel, A., Zawadzki, B. (2017). Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne. Roczniki Psychologiczne 20(2):235-239 https://www.researchgate.net/publication/323346548_Diagnoza_zaburzen_osobowosci_wybrane_metody_i_modele_diagnostyczne

11. Przybylski P., Oszwa , U.(2007) Zastosowanie testu figury złożonej Reya w różnicowaniu dysfunkcji poznawczych po uszkodzeniu płatów czołowych oraz płatów potylicznych i przyległych okolic kory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16 (3), 201.209 http://www.ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2007-zeszyt-3/zastosowanie-testu-figury-zlozonej-reya-w-roznicowaniu-dysfunkcji-poznawczych-po-uszkodzeniu-platow-czolowych-oraz-platow-potylicznych-i-przyleglych-okolic-kory.html

12. Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2011) Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo-Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, XLV ( 4), 495–504. http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_4_2011/495Talarowska__PP4_2011.pdf

13. Wysokiński, A., Zboralski, K., Orzechowska, A., Gałecki, P., Florkowski, A., Talarowska, M. (2010). Normalization of the Verbal Fluency Test on the basis of results for healthy subjects, patients with schizophrenia, patients with organic lesions of the chronic nervous system and patients with type 1 and 2 diabetes. Archives of Medical Science, 6 (3), 438-46.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22371783/

Literatura uzupełniającą

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

3. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

4. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.