Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, definicje pojęć, dziedziny prawa, ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce oraz ochrony własności intelektualnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna źródła prawa, zasady ich tworzenia i podstawowe pojęcia prawoznawcze, w szczególności hierarchię źródeł prawa, w tym aktów prawa międzynarodowego i UE, tryb legislacyjny oraz zasady ich obowiązywania.

Ma podstawową wiedzę na temat międzynarodowych i konstytucyjnych wolności i praw człowieka oraz środków ich ochrony, w szczególności generacji praw człowieka, zasad przewodnich statusu jednostki, w tym zakazu dyskryminacji, europejskich i międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat systemu rządów w Polsce, organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, ich kompetencji i wzajemnych relacji.

Zna ogólne zasady wymiaru sprawiedliwości w Polsce, kompetencje Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu.

Ma pogłębioną wiedzę na temat zdolności do czynności prawnych, zasad korzystania z niej, jej ograniczeń, w szczególności ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie, jego skutkach.

Zna zasady ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Umiejętności

Potrafi odnaleźć interesujące go przepisy prawa, usystematyzować je w hierarchicznym katalogu

Potrafi zdiagnozować przypadki naruszeń praw człowieka, w tym dyskryminacji, wskazać ich podstawę prawną oraz zaproponować zastosowanie odpowiednich środków prawnych ich ochrony

Posiada umiejętności obserwowania życia politycznego, analizuje i ocenia decyzje podejmowane przez przedstawicieli władzy publicznej, w szczególności w zakresie ich legalności

Potrafi przyporządkować kompetencje do krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

potrafi zdiagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i innych w zakresie wsparcia prawnego, Rozwiązuje problemy wynikające z korzystania ze zdolności do czynności prawnych, potrafi zweryfikować źródła dowodowe w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie oraz określić konsekwencje ubezwłasnowolnienia.

Potrafi ocenić zgodność umowy licencyjnej z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wystąpić z roszczeniem przeciwko osobie naruszającej te prawa.

Kompetencje społeczne

Prezentuje postawę legalistyczną.

Posiada szacunek do prawa i wartości, jakie prawo chroni

utożsamia się z zasadą równości i niedyskryminacji, ma pogłębioną świadomość istnienia różnorodnych grup społecznych narażonych na dyskryminację.

Jest przekonany o konieczności poszukiwania wsparcia prawnego dla osób tego wymagających.

Prezentuje postawę poszanowania własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kluz
Prowadzący grup: Piotr Kluz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, definicje pojęć, dziedziny prawa, ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce oraz ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje w naukach prawnych

2. Źródła prawa

3. Dziedziny prawa

4. Zarys prawa cywilnego

5. Zarys prawa karnego

6. Zarys prawa administracyjnego

7. Podstawy prawa konstytucyjnego

8. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Literatura:

Literatura podstawowa: Konstytucja RP

Kodeks cywilny część ogólna

Kodeks karny część ogólna

Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy wstępne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kluz
Prowadzący grup: Piotr Kluz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, definicje pojęć, dziedziny prawa, ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce oraz ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje w naukach prawnych

2. Źródła prawa

3. Dziedziny prawa

4. Zarys prawa cywilnego

5. Zarys prawa karnego

6. Zarys prawa administracyjnego

7. Podstawy prawa konstytucyjnego

8. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Literatura:

Literatura podstawowa: Konstytucja RP

Kodeks cywilny część ogólna

Kodeks karny część ogólna

Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy wstępne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały). Organy władzy sądowniczej.

5. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

6. Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

5. Zarys wybranych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne).

6. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.

7. Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

5. Zarys wybranych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne).

6. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.

7. Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.