Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WDF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

I. Podstawowe zagadnienia filozofii

1) Pojęcia i terminy

2) Ontologia

3) Gnoseologia

4) Antropologia filozoficzna

II. Główne koncepcje ontologii i gnoseologii

1)Problem stałości i zmiany

2)Relacja umysłu i ciała

3)Wolna wola i determinizm

4)Rodzaje poznania

5)Klasyczna i nieklasyczne definicje prawdy

III. Filozofia praktyczna Sokratesa i idealizm Platona

1)Sokratejska dialektyka i intelektualizm etyczny

2)Teoria idei Platona

3)Platońska koncepcja państwa doskonałego i idei sprawiedliwości

IV. Etyka cnoty Arystotelesa oraz szkoły stoików i cyników.

1)Pojęcie formy i materii w metafizyce Arystotelesa

2)Klasyczna definicja prawdy i metody dochodzenia do prawdy

3)Pojęcie entelechii i zoon politicon

4)Teoria złotego środka i dzielności etycznej

5)Cnota w ujęciu stoickim

6)Cynicy i etyka indywidualizmu

V. Zagadnienia myśli filozoficznej średniowiecza

1)Ontologia i etyka św. Augustyna

2)Teoria predestynacji

3)Ontologia i etyka św. Tomasza z Akwinu

4) Dowody na istnienie Boga

VI. Racjonalizm Kartezjusza i

1)Znaczenie zasady cogito ergo sum

2)Dualizm ontologiczny Kartezjusza

VII. Teoria nauki F.Bacona

1)Metoda badania naukowego i teoria złudzeń w filozofii F.Bacona

2)Wiedza i władza oraz wizja społeczeństwa idealnego

VIII. . Renesansowa i nowożytna filozofia władzy

1)Koncepcja władzy i polityki N.Machiavellego

2)Koncepcja stanu natury, prawa naturalnego i umowy społecznej T.Hobbes’a

3)Empiryzm , teoria praw naturalnych i umowy społecznej J.Locke’

IX. . Dwa holistyczne systemy filozofii niemieckiej

1)I.Kant koncepcja sądów i stosunek do metafizyki

2)Etyka obowiązku

3)G.F.Hegel dialektyczna koncepcja dziejów

X. . Filozofia życia F.Nietzschego

1)Relatywizm poznawczy

2) Relatywizm moralny

3) Wola mocy, resentyment, nihilizm, dekadencja

XI. Zagadnienia psychoanalizy

1)Klasyczna psychoanaliza Z.Freuda.

2)Psychoanaliza humanistyczna E.Fromma

XII. Filozofia egzystencjalna

1)Koncepcja egzystencjalizmu S.Kierkegaarda

2)Wolność i odpowiedzialność w filozofii J.P.Sartre’a

XIII. Współczesne koncepcje sprawiedliwości

1)Teoria sprawiedliwości J.Rawlsa

2) Państwo minimalne według R.Nozicka

XIV. Koncepcja człowieka ponowoczesnego

1)Spór o szaleństwo w poglądach M.Foucault’a

2) Ponowoczesne wzory osobowe według Z.Baumana

XV. Koniec historii F. Fukuyama

1) Odwołanie do Platona i jego koncepcji duszy

2) Problem wolności u I. Kanta i W.G. Hegla

3) Koncepcja idealnej struktury społecznej – liberalna demokracja

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.W.Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 1-3, Warszawa 1993

2.R.H.Troll, A .Popkin, Filozofia, Poznań 1994

3.F.Copelstone, Historia filozofii, Warszawa 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.K.Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2002

2. Z.Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006

3 .M.Foucault, Historia szaleństwa, Warszawa 2004

4. Z.Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994

5. M.McLuhan, Wybór tekstów, Warszawa 2001

6.B.Pascal, Myśli, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w systemie nauk, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna podstawową terminologię z zakresu filozofii.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu filozofii.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych nurtów i dyscyplin filozoficznych.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w filozofii.

Zna i rozumie podstawowe metody i pojęcia filozoficzne.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować problemy filozoficzne.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych problemów w zakresie filozofii.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania problemów filozoficznych.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Dyskusja na ćwiczeniach

Esej jako dodatkowa forma sprawdzenia wiedzy

Egzamin

Dyskusja na ćwiczeniach

Esej

Dyskusja na ćwiczeniach

Esej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.