Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot potrafi:

definiować pojęcia używane w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

wskazać specyficzne dla psychologii rozwoju strategie badań;

opisać zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

wskazać źródła różnic w rozwoju człowieka;

scharakteryzować znaczące teorie dotyczące rozwoju człowieka w cyklu życia (Piageta, Wygotskiego, Eriksona, Kohlberga);

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność:

interpretowania zjawisk związanych z rozwojem człowieka;

wyszukania i zanalizowania artykułu empirycznego poświęconego badaniom wybranego aspektu rozwoju;

sporządzenia sprawozdania z artykułu empirycznego;

przygotowania wystąpienia i zaprezentowania wyników badań empirycznych poświęconych wybranemu aspektowi rozwoju;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzeby jej poszerzania;

ma świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole;

Sposób pomiaru

Egzamin pisemny – test z pytaniami zamkniętymi;

Kolokwium – test z pytaniami zamkniętymi;

Wykonywanie zadań w małych, 2-3 osobowych grupach w trakcie ćwiczeń;

Wystąpienie na ćwiczeniach (prezentacja multimedialna) i sporządzenie sprawozdania z artykułu empirycznego lub przeprowadzonego badania;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)