Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-NDD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia problematykę diagnozy dzieci i młodzieży. Komplementarnie do tego, uczestnictwo w ćwiczeniach pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Studenci poznają techniki pochodzące z różnych obszarów teoretycznych, powstałe w kontekście różnorodnych podejść metodologicznych. Zaznajomienie się z narzędziami uwzględnia ich mocne i słabe strony, możliwości i ograniczenia. Formuła ćwiczeń pozwala na opanowanie umiejętności posługiwania się użytecznymi metodami badań w diagnozie dzieci i młodzieży

Pełny opis:

WYKŁAD - zagadnienia

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

ĆWICZENIA - zagadnienia

1. Metody kwestionariuszowe w diagnostyce dzieci i młodzieży

2. Analiza rysunków dziecka

3. Diagnostyka funkcji poznawczych (m.in. DSR WISC-R, Międzynarodowa Skala Wykonaniowa LEITERA)

4. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

Literatura:

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2008). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej (rozdz. 4, rozdz. 5, rozdz. 6; s. 73-182). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Suchańska A., (2007); Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

+ podręczniki do wybranych narzędzi diagnostycznych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz kontekst teoretyczny, na bazie którego powstały.

Zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zna specyfikę kontaktu z dzieckiem i podstawowe zasady związane z procesem jego diagnozy.

Umiejętności

Refleksyjnie korzysta z narzędzi diagnostycznych, znać ich ograniczenia i wykorzystać tkwiące w nich możliwości.

Potrafi zaplanować przebieg badania diagnostycznego dobierając odpowiednie narzędzia, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wiek dziecka, poziom rozwoju mowy, rozwój psychomotoryczny, postawę wobec badania, zgłaszany problem.

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne wybranymi metodami, uwzględniając możliwości i potrzeby oraz opracować ilościowo oraz jakościowo ich wyniki.

Potrafi opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych osobiście badań diagnostycznych na poziomie analizy ilościowej i jakościowej.

Umie sformułować diagnozę osobowości i poziomu intelektualnego dziecka, wskazując jego mocne i słabe strony. Umie opisać jego funkcjonowanie psychologiczne w podstawowych sferach rozwoju (emocjonalna, społeczna, obraz siebie, temperament, sfera poznawcza itd.) oraz sformułować prognozę w zakresie funkcjonowania osobowości i intelektu badanego dziecka.

Kompetencje społeczne

Umie współpracować zadaniowo w grupie.

Dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy diagnostycznej.

Jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań.

Dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie diagnostycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie w formie egzaminu (pytania otwarte i zamknięte) - przeprowadzany w formie zdalnej lub stacjonarnej

Ćwiczenia - oceniana będą trzy zadania indywidualne - dwa z nich wymagać będą zaprezentowania na zajęciach. Jedno zadanie będzie miało formę pracy grupowej w trakcie zajęć. Wymagana jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia problematykę diagnozy dzieci i młodzieży. Komplementarnie do tego, uczestnictwo w ćwiczeniach pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Studenci poznają techniki pochodzące z różnych obszarów teoretycznych, powstałe w kontekście różnorodnych podejść metodologicznych. Zaznajomienie się z narzędziami uwzględnia ich mocne i słabe strony, możliwości i ograniczenia. Formuła ćwiczeń pozwala na opanowanie umiejętności posługiwania się użytecznymi metodami badań w diagnozie dzieci i młodzieży

Pełny opis:

WYKŁAD - zagadnienia

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

Literatura:

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia problematykę diagnozy dzieci i młodzieży. Komplementarnie do tego, uczestnictwo w ćwiczeniach pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Studenci poznają techniki pochodzące z różnych obszarów teoretycznych, powstałe w kontekście różnorodnych podejść metodologicznych. Zaznajomienie się z narzędziami uwzględnia ich mocne i słabe strony, możliwości i ograniczenia. Formuła ćwiczeń pozwala na opanowanie umiejętności posługiwania się użytecznymi metodami badań w diagnozie dzieci i młodzieży

Pełny opis:

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

Literatura:

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Agnieszka Siedler, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia problematykę diagnozy dzieci i młodzieży. Komplementarnie do tego, uczestnictwo w ćwiczeniach pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Studenci poznają techniki pochodzące z różnych obszarów teoretycznych, powstałe w kontekście różnorodnych podejść metodologicznych. Zaznajomienie się z narzędziami uwzględnia ich mocne i słabe strony, możliwości i ograniczenia. Formuła ćwiczeń pozwala na opanowanie umiejętności posługiwania się użytecznymi metodami badań w diagnozie dzieci i młodzieży

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: egzamin (pytania otwarte i zamknięte), analiza studium przypadku, praca indywidualna.

Pełny opis:

WYKŁAD - zagadnienia

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

Ćwiczenia

1. Jak używać metod kwestionariuszowych?

2. Jak badać intelekt dziecka?

3. Jak stosować podstawowe narzędzia pomiaru?

4. Jak używać narzędzi diagnostycznych w kontekście zaburzeń wieku dziecięcego?

Literatura:

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, praca własna studenta, analiza literatury, analiza studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

30h - uczestniczenie w wykładach

15h - uczestniczenie w ćwiczeniach

15h - praca z literaturą

15h - ćwiczenia praktyczne

Link do zespołu TEAMS:

Wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab09a1287f3f54e76b098cc68a3e61010%40thread.tacv2/conversations?groupId=0eb6af0e-7a8d-48b2-9365-55a879a98f07&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams. Link do zajęć (ćwiczeń) znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Edyta Idczak-Paceś, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład przedstawia problematykę diagnozy dzieci i młodzieży. Komplementarnie do tego, uczestnictwo w ćwiczeniach pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Studenci poznają techniki pochodzące z różnych obszarów teoretycznych, powstałe w kontekście różnorodnych podejść metodologicznych. Zaznajomienie się z narzędziami uwzględnia ich mocne i słabe strony, możliwości i ograniczenia. Formuła ćwiczeń pozwala na opanowanie umiejętności posługiwania się użytecznymi metodami badań w diagnozie dzieci i młodzieży

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: egzamin (pytania otwarte i zamknięte), analiza studium przypadku, praca indywidualna.

Pełny opis:

WYKŁAD - zagadnienia

1. Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

2. Wywiad i obserwacja jako narzędzia diagnozy dziecka

3. Używanie testów w diagnostyce dzieci i młodzieży

4. Narzędzia diagnozy inteligencji i funkcji poznawczych

5. Narzędzia diagnozy psychopedagogicznej

6. Narzędzia diagnozy trudności emocjonalnych

7. Narzędzia w diagnostyce ADHD i ASD

8. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

9. Narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego

10. Narzędzia diagnostyczne w diagnozie młodzieży

11. Inne narzędzie używane w diagnostyce dzieci i młodzieży

Ćwiczenia

1. Jak używać metod kwestionariuszowych?

2. Jak badać intelekt dziecka?

3. Jak stosować podstawowe narzędzia pomiaru?

4. Jak używać narzędzi diagnostycznych w kontekście zaburzeń wieku dziecięcego?

Literatura:

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. (Wykład: rozdziały 1-3 ; Ćwiczenia: rozdziały 4 – 10). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Naglieri, J.A., Chambers, K.M. (2018) Aspekty psychometryczne i skale używane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: Goldstein, S., Naglieri, J.A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (s. 62-135). Gdańsk: GWP.

Święcicka, M. (red.) (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (s. 11-55, 79-165). Warszawa: Wyd. Paradygmat.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, praca własna studenta, analiza literatury, analiza studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

30h - uczestniczenie w wykładach

15h - uczestniczenie w ćwiczeniach

15h - praca z literaturą

15h - ćwiczenia praktyczne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams. Link do zajęć (ćwiczeń) znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowe

Link do zespołu TEAMS:

Wykład

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d5cf6ab90324ba1818844535a883cf0%40thread.tacv2/conversations?groupId=c33d4406-8e75-4f11-a553-b60cb50b9b17&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr 1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cc02c29ebbb46bf9d1cdc26aaec620d%40thread.tacv2/conversations?groupId=dba0629b-192e-4cca-83bb-0f7d294505b0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab057477fb87f453a8ad43d3783c9562b%40thread.tacv2/conversations?groupId=207a8d72-473c-46d7-8205-e6e97f5931ac&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6eb23fb09304d30851483baaa3412fe%40thread.tacv2/conversations?groupId=70ed1f79-670a-433d-acf5-7e22d082af92&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)