Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia konfliktów i negocjacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia konfliktów i negocjacji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Efekty uczenia się sprawdzane są poprzez zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w aplikacji MS Forms.

Pełny opis:

Celem kursu jest pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy słuchaczy z zakresu teorii konfliktowych w socjologii oraz rozwinięcie warsztatu badawczego pozwalającego uczestnikom rozumieć i analizować konflikty społeczne. Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi modelami negocjacyjnymi i ich zastosowaniami w konfliktach społecznych.

Literatura:

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 31-140.

Szacki, J. (2002) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

Turner J.H. (2008). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN

Woźniak W. (2013) O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej w badaniach przemocy okołofutbolowej, w Kossakowski R. i in. Futbol i cała reszta. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w obszarze socjologii konfliktów w ujęciu mikro i makro oraz sposobów ich rozwiązywania, a także podstawową wiedzę z zakresu socjologii komunikacji i psychologii społecznej.

Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i zmienności jego znaczeń.

Ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach jakie tworzy z innymi ludźmi i więziach społecznych.

Umiejętności

Potrafi wwykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i w relacjach osobistych.

Analizuje proponowane rozwiązania problemów społecznych na gruncie zawodowym i pozazawodowym, i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i kompetencje.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się sprawdzane są poprzez zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w aplikacji MS Forms.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat teorii konfliktowych w naukach społecznych oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami negocjacji. Zaliczenie treści programowych wykładu odbywa się na podstawie egzaminu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń jest przygotowanie analizy problemu społecznego i propozycja jego rozwiązania na bazie dostępnej literatury.

Sposób pomiaru

Ocena z egzaminu pisemnego

Samodzielna i grupowa analiza przypadku (case study) w czasie ćwiczeń; referat z zadanej lektury

Sposób pomiaru na czas nauczania zdalnego:

Wykład: egzamin pisemny (MS Forms);

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna opisującą i analizująca realny przypadek konfliktu społecznego w kontekście tematyki konkretnych zajęć. Prezentacja powinna być przygotowana w oparciu o analizę konfliktu przez teorie socjologiczne przedstawione na wykładzie oraz wskazaną w sylabusie konkretną literaturę tematu dotyczącą negocjacji. Prezentacja przygotowywana jest w grupach.

Pełny opis:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat teorii konfliktowych w naukach społecznych oraz zapoznanie studentów z podstawowymi technikami negocjacji.

Sposób organizacji zajęć w trakcie nauczania zdalnego.

Wykład:

W każdy poniedziałek (do końca dnia) okresu objętego nauczaniem zdalnym będą udostępnione materiały z danego wykładu (tekst źródłowy lub prezentacja). Obowiązkiem słuchaczy jest zapoznać się z ich treścią. Istnieje możliwość konsultacji wątpliwości i pytań wobec treści z prowadzącym. Starosta roku zbiera pytania od uczestników kursu i przesyła je prowadzącemu na adres mailowy APS w jednym pliku do terminu następnego wykładu. Prowadzący przygotowuje odpowiedź na pytania. Zbiorcze odpowiedzi na pytania znajdą się w pliku, który umieszczony zostanie pod tym samym linkiem co materiały wykładowe.

Wszystkie pliki będą udostępniane pod poniższym linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mgrodecki_aps_edu_pl/EkoAUrHaGrlFqjqWaH6uVrABPalFDLg8JvDdrNYPwZrfKQ?e=USnOHk

Spis wykładów

23.03 - R. Dahrendorf, dialektyczna teoria konfliktu; udostępniono literaturę wraz z listą zagadnień;

30.03 - Konflikt o zasoby I. Teoria mobilizacji zasobów: Tilly; Panika moralna: media a genezy konfliktów; udostępniono literaturę wraz z listą zagadnień;

6.04 - Teoria kapitałów i pola P. Bourdieu; udostępniono literaturę wraz z listą zagadnień.

Ćwiczenia:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów za pomocą platformy MS Teams. Link przesyłany przed każdymi zajęciami za pomocą USOS (poczty APS). Plan zajęć:

20.04. Zajęcia organizacyjne

27.04. Czy konflikt jest zły? Postrzeganie konfliktu

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 2.

4.05. Cele i interesy

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 3.

11.05. Władza

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 4.

19.05. Sytuacja konfliktu: role, style i taktyki

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 5.

26.05. Metoda negocjacji

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 31-140.

1.06. Metoda negocjacji cz. II

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 141-196.

8.06. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 31-140.

Turner J.H. (2008). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN

Uwagi:

Metody dydaktyczne na czas nauczania zdalnego:

praca z literaturą na podstawie tekstów źródłowych oraz listy zagadnień (informacja zwrotna w razie pytań za pomocą kontaktu mailowego); prezentacja multimedialna online, analiza case study, dyskusja na żywo (MS Teams).

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, analiza case study, praca z literaturą, dyskusja

Nakład pracy studenta:

Wykład: 15h; Ćwiczenia 15 h; Przygotowanie projektu 30h; Praca własna z literaturą 15h. Łączny nakład pracy studenta 75h.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Efekty uczenia się sprawdzane są poprzez zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w aplikacji MS Forms.

Pełny opis:

Celem kursu jest pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy słuchaczy z zakresu teorii konfliktowych w socjologii oraz rozwinięcie warsztatu badawczego pozwalającego uczestnikom rozumieć i analizować konflikty społeczne. Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi modelami negocjacyjnymi i ich zastosowaniami w konfliktach społecznych.

Program zajęć:

Wykłady

1. Zajęcia organizacyjne

2. Klasyczne teorie konfliktu I: Marks, Weber, Simmel

3. Klasyczne teorie konfliktu II: Marks, Weber, Simmel

4. Funkcjonalna teoria konfliktu: Coser

5. Dialektyczna teoria konfliktu: Dahrendorf

6. Teoria krytyczna i teoria mobilizacji zasobów: Szkoła frankfurcka, Tilly

7. Panika moralna: media a genezy konfliktów

8. Podsumowanie zajęć i test

Ćwiczenia

1. Zajęcia organizacyjne

2. Czy konflikt jest zły? Postrzeganie konfliktu

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 2.

3. Cele i interesy

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 3.

4. Władza

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 4.

5. Sytuacja konfliktu: role, style i taktyki

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN. Rozdział 5.

6. Metoda negocjacji

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 31-140.

7. Metoda negocjacji cz. II

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 141-196.

8. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Fisher R., Ury W., Patton B., (2000). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE, s. 31-140.

Szacki, J. (2002) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

Turner J.H. (2008). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.

Wilmot W.W., Hocker J.L. (2011). Konflikt między ludźmi. Warszawa: PWN

Woźniak W. (2013) O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej w badaniach przemocy okołofutbolowej, w Kossakowski R. i in. Futbol i cała reszta. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Uwagi:

Link do zespołu w MS Teams (dołączenie do zespołu odbywa się za pomocą kodu przesłanego przez koordynatora na pocztę APS):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a04b093db753c4582a1b2c98c9f485e1c%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d5a37d0-f970-46ac-936f-dee64c6f62aa&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody dydaktyczne na czas nauczania zdalnego: wykład online, dyskusja na żywo, analiza case study, prezentacje multimedialne, praca w grupach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.