Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-PRP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rynku pracy
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe:

1. Rynek pracy jako instytucja ekonomiczna i społeczna.

2. Źródła danych na temat rynku pracy w Polsce.

3. Rynek pracy w Polsce na tle innych krajów UE.

4. Bezrobocie.

5. Płeć, wiek, wykształcenie i inne czynniki różnicujące sytuację jednostek na rynku pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/studentka posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu problematyki rynku pracy oraz wskaźników pomiaru dynamiki rynku pracy.

Student/studentka posiada wiedzę na temat uwarunkowań i najważniejszych trendów współczesnych przemian na rynku pracy w Polsce i w innych krajach.

Student/studentka posiada wiedzę na temat najważniejszych przepisów prawnych kształtujących politykę rynku pracy w Polsce oraz instytucji, które ją realizują, oraz zmian tych przepisów i instytucji w ostatnich latach.

Umiejętności

Student/studentka potrafi analizować oraz interpretować problemy i zjawiska na polskim rynku pracy, odwołując się do samodzielnie dobranych źródeł teoretycznych oraz samodzielnie znalezionych danych statystycznych.

Student/studentka potrafi przygotować pracę pisemną z zakresu problematyki rynku pracy, która spełnia standardy prac pisemnych w języku polskim.

Kompetencje społeczne

Student/studentka rozumie konieczność regularnego aktualizowania zdobytej wiedzy na temat rynku pracy w Polsce oraz w kontekście międzynarodowym.

Student/studentka potrafi samodzielnie szukać źródeł informacji oraz myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Student/studentka rozumie podstawowe mechanizmy kształtujące dynamikę rynku pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje Power Point)

- udział w dyskusji

- analiza tekstów, badań i danych

- przygotowywanie prezentacji

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami i źródłami danych dotyczących rynku pracy, najważniejszymi czynnikami różnicującymi sytuację jednostek na rynku pracy (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, pochodzenie etniczne) oraz spojrzenia na rynek pracy nie tylko jako mechanizm ekonomiczny, ale także instytucję społeczną.

Literatura:

1. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Rajkiewicz A., Orczyk J. (2014), red., "Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce", Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Kotowska I. (2009), red., "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

7. Gardawski, J. (2013) (red.). Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

8. Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład z elementami interaktywnymi

- dyskusja

- praca w grupie

- prezentacje multimedialne przygotowywane przez studentów i studentki

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładzie: 15 h

- przygotowanie się do egzaminu końcowego z wykładu: 15 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowywanie prezentacji na podstawie literatury przedmiotu: 15 h

- analiza danych i raportów dotyczących rynku pracy: 10 h

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń: 10 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sprawdzenie efektów kształcenia:

 dwa sprawdziany pisemne zaliczające bloki tematyczne obejmujące:

1. Zagadnienia rynku pracy.

2. Zagadnienia bezrobocia i zatrudnienia.

 ocena opracowania pisemnego nt.

1. Ocena efektywności metod ograniczenia bezrobocia w powiecie zamieszkania, w ostatnich 5 latach – wyznaczenie trendów zmian.

2. Ocena elementów systemu zatrudnienia w powiecie zamieszkania na podstawie badań ankietowych, wg wskazanych kryteriów. Wyznaczenie ścieżki przywrócenia bezrobotnego do stanu zatrudnienia.

W związku z koniecznością kształcenia zdalnego uzupełniono sylabusy z poszczególnych przedmiotów o rozszerzone treści każdego tematu, które stanowią minimum wiedzy do pozytywnego zaliczenia przedmiotu.

Kontakt telefoniczny: 608 521 557

Kontakt mailowy: ttelep@aps.edu.pl lub tomasz.telep@wp.pl

Pełny opis:

Program zajęć:

Temat 1. Rynek pracy w dobie globalizacji

 pojęcie i podział rynków pracy,

 czynniki kształtujące sytuację na rynku pracy,

 kierunki zmian na rynku pracy.

Temat 2. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej

 regulacje prawne,

 podmioty rynku pracy,

 struktura bezrobocia wg różnych kryteriów - sytuacja młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych patologią.

Temat 3. Problemy bezrobocia

 pojęcie i pomiar bezrobocia,

 przyczyny bezrobocia,

 klasyfikacja bezrobocia,

 skutki bezrobocia.

Temat 4. Poglądy na temat bezrobocia

 poglądy: klasyczny i Keynesa,

 współczesne teorie bezrobocia: teoria histerezy, teoria konfliktu (insider – outsider theory), kontraktu (contract theory), teoria kapitału ludzkiego (human capital theory), teorie poszukiwań (search theory), teoria pryncypała i agenta (principal agent theory).

Temat 5. Problemy ograniczenia bezrobocia

 metody ograniczenia bezrobocia wg aktów prawnych,

 ocena skuteczności metod ograniczenia bezrobocia w skali lokalnej - wnioski z oceny.

Temat 6. Ocena funkcjonowania elementów systemu zachowania ciągłości zatrudnienia

 kryteria oceny zwolnionych z pracy,

 kryteria oceny rynku pracy rynku pracy,

 kryteria oceny pomocy bezrobotnym,

 koncepcja budowy systemu zachowania ciągłości zatrudnienia,

 sposoby działań przywracających bezrobotnych do stanu zatrudnienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 1 i 2., DW Rebis, Poznań 2019.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. R. Milewski, E. Kwiatkowski Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2017.

4. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001.

6. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1366.

7. Decyzja nr 578/2003, OJ L 197, z dnia 05.08.2003, Council Decision of 22 July 2003 on guideliness for the employment policies of the Member States.

8. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, (red.), Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

9. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 47/2016, Gdańsk – Warszawa 2016.

10. J. Telep, I. Michałków, B. Ćwik, Zachowanie ciągłości zatrudnienia, a zwalczanie bezrobocia, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Warszawa 2009.

11. J. Telep, B. Ćwik, Lokalny rynek pracy w Polsce w latach 2001 – 2005, Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2008.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia, stawianie pytań problemowych do omawianych zagadnień prowokujących dyskusję i umożliwiających opanowanie wymaganej wiedzy.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe – 30,

przygotowanie do dyskusji na kolejne tematy zajęć - 15 godzin,

przygotowanie do dwóch sprawdzianów składających się zaliczenie przedmiotu - 10 godzin;

opracowanie dodatkowego tematu z przedmiotu z tematyki objętej programem przedmiotu – praca 1. - 10 godzin; praca 2. – 15 godzin.

Razem: 80 godzin - 3 punkty ECTS

Zmodyfikowany został sposób osiągnięcia efektów kształcenia , a tym samym zaliczenia przedmiotu.

Aktualnie obowiązywać będzie następujący sposób:

• na ocenę 3 - opracowanie pisemne zleconego tematu ocenionego na 3 lub 3,5;

• na ocenę 3,5 – opracowanie pisemne zleconego tematu na ocenę 4 i więcej.

Uwaga: do otrzymania oceny 3 oraz 3,5 nie wymagany będzie egzamin ustny.

• na ocenę 4 i więcej – opracowanie pisemne zleconego tematu, co najmniej na ocenę 4 i więcej oraz dodatkowo egzamin ustny z materiału określonego w programie studiów.

Końcowa ocena będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za opracowanie pisemne oraz za egzamin ustny.

Modyfikacja metod kształcenia polega na:

1. Przesłaniu studentom pocztą elektroniczną opracowania każdego tematu, z rozbiciem na poszczególne zagadnienia, w postaci prezentacji zawierającej najistotniejsze informacje potrzebne do opanowania tematu wraz z rozszerzonym komentarzem, z zakresu tej wiedzy.

2. Odpowiedzi pocztą elektroniczną na pytania i wątpliwości studentów, w trybie indywidualnym.

3. Sformułowanie zagadnień zaliczeniowych, w postaci opisowej lub testów z uzasadnieniem prawidłowego wyboru.

Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć na bieżący semestr.

Kod do zajęć (wykład) na platformie Teams: e050g1b

Kod do zajęć (ćwiczenia) na platformie Teams: om1zhtl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.