Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnice międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-RMI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnice międzykulturowe
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykłady:

1. Jawne i ukryte różnice międzykulturowe

2. Postrzeganie różnic, filtry kulturowe i kompetencje międzykulturowe

3. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia

4. Komunikacja międzykulturowa: werbalna i niewerbalna

5. Kultury niskiego i wysokiego kontekstu

6. Kultura zachodnia vs wschodnia: orientalizm vs okcydentalizm

7. Geografia myślenia: greckie sylogizmy vs chińskie tao

8. Geografia moralności: teoria fundamentów moralnych Jonathana Haidt’a

9. Typologie i wymiary kultur

• wielka piątka Geerta Hofstede

• siedem wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa

• dziewięć wymiarów kultury w projekcie GLOBE

• koncepcja wartości Shaloma Schwartza

10. Globalne przemiany w systemach wartości: Światowy Sondaż Wartości

Ćwiczenia:

1. Kultura jako źródło różnic

2. Swoi i obcy: grupowość i kategoryzacja społeczna

3. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.

4. Podbój Ameryki i odkrycie „Innego”

5. Rekonstrukcja obrazu „obcego” w kulturze ludowej

6. Wielokulturowość dawniej i dziś

7. Analiza wybranych różnic kulturowych

8. Językowe i pozajęzykowe aspekty grzeczności

9. Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur

10. Różnorodność kulturowa źródłem konfliktów

11. Koncepcja zderzenia cywilizacji i sąd nad teorią Huntingtona

12. Dylematy tolerancji w społeczeństwach międzykulturowych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada ogólną wiedzę o kulturze, płaszczyznach jej przejawiania się i różnych typach kultury.

Zna historię przełamywania europejskiego etnocentryzmu i odkrywania „Innego”. Rozumie zasadę relatywizmu kulturowego: poznawczego i etycznego. Zna europejską historię tolerancji religijnej i kulturowej.

Zna psychologiczną i kulturową genezę, a także naturę stereotypów i uprzedzeń oraz metody ich zwalczania. Rozumie rolę mediów w generowaniu i podtrzymywaniu stereotypów.

Rozumie tendencyjność postrzegania międzygrupowego i jego rolę w konfliktach międzykulturowych.

Zna pojęcie i zakres „ukrytej kultury” (zasady proksemiki, zarządzania czasem itd.), rozróżnia kultury niskiego i wysokiego kontekstu.

Zna wpływ komunikacji niewerbalnej i werbalnej na nieporozumienia międzykulturowe.

Zna podstawowe linie podziałów aksjologicznych w świecie kultur (Światowy Sondaż Wartości, badania Schwartza).

Zna podstawowe typologie wymiarów kultury według Hofstede, Trompenaarsa, projektu Globe. Rozumie fenomen orientalizmu i okcydentalizmu oraz cele studiów postkolonialnych.

Wie co się dzieje z kulturami i tożsamościami kulturowymi w warunkach globalizacji i wielokulturowości (glokalizacja kultur, tożsamości hybrydowe, transnarodowe).

Zna wizerunek „obcego” w polskiej kulturze ludowej. Zna i rozumie stosunek Polaków do innych narodów i imigrantów. Zna i rozumie fenomen paniki moralnej wokół uchodźców. Zna wizerunek Polaków w oczach innych narodów (Arabów, Brytyjczyków, Niemców i Rosjan).

Umiejętności

Potrafi prawidłowo rozpoznawać i interpretować różnice międzykulturowe oraz diagnozować źródła nieporozumień międzykulturowych.

Kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Test pisemny

Ocena wypowiedzi ustnej studenta podczas dyskusji i prezentacji indywidualnej

Ocena pracy w grupach

Pełny opis:

Wykład:

Kultura jako źródło różnic. Odmienność kulturowa dawniej i dziś.

Wzory spotkania z Innym. Stopniowe odkrywanie Innego i narodziny antropologii. My i Oni: grupowość i kategoryzacja społeczna.

Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. Szok kulturowy.

Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.

Tożsamość etniczna i narodowa.

Komunikacja międzykulturowa werbalna i niewerbalna

Kultury niskiego i wysokiego kontekstu.

Psychologiczne wymiary kultury: „Wielka piątka” typów kultury Geerta Hofstede; siedem wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa; dziewięć wymiarów projektu GLOBE.

Schwartza kulturowa mapa świata.

Przemiany w systemach wartości (Światowy Sondaż Wartości).

Różnorodność kulturowa źródłem konfliktów.

Koncepcja zderzenia cywilizacji i sąd nad teorią Huntingtona

Orientalizm, okcydentalizm i teoria postkolonialna.

Tolerancja: filozoficzne meandry, kulturowe paradoksy.

Cwiczenia:

Swoi i obcy. Wielokulturowość dawniej i dziś

Podbój Ameryki i problem „innego”

Rekonstrukcja obrazu „obcego” w kulturze ludowej

Inny jako wyzwanie dla antropologa i socjologa

Kultura grup mniejszościowych i marginalnych

Polityka wobec różnicy: wizerunki imigrantów w Polsce i polska polityka integracyjna

Europejczycy: tożsamość narodowa i stereotypy

Obcy jako zwierciadło

Ukryta kultura: czytanie z kontekstu

Przykłady różnic kulturowych.

Przykłady konfliktów wartości.

Amerykanie i Europejczycy: problemy komunikacyjne

Obcy swoi: polscy Żydzi.

Antysemityzm bez Żydów.

Afryka w badaniach postkolonialnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Paweł Boski, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wyd. PWN, Warszawa.

• Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner, 2002, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

• Jerzy Mikułowski Pomorski, 2003, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków.

• David Matsumoto, Linda Juang, 2007, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk..

• Wiliam F. Price, Richard H. Crapo, 2003, Psychologia w badaniach międzykulturowych. Czy ludzie wszędzie są tacy sami? GWP, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

• Komunikacja międzykulturowa. 1995, Zbliżenia i impresje, Instytut Kultury, Warszawa.

• Zbigniew Benedyktowicz, Portrety „obcego”, 2000, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

• Ryszard Kapuściński, 2008, Podróże z Herodotem, BGW, Warszawa.

• Nigel Barley, Niewinny antropolog, 1997, Prószyński i Spółka, Warszawa.

• Edward Hall, 1987, Bezgłośny język, PIW, Warszawa.

• Edward Hall, 2003, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - przygotowanie prezentacji multimedialnej do wybranego tematu, udział w dyskusji, aktywna praca w grupach, kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Jawne i ukryte różnice międzykulturowe

2. Postrzeganie różnic, filtry kulturowe i kompetencje międzykulturowe

3. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia

4. Komunikacja międzykulturowa: werbalna i niewerbalna

5. Kultury niskiego i wysokiego kontekstu

6. Kultura zachodnia vs wschodnia: orientalizm vs okcydentalizm

7. Geografia myślenia: greckie sylogizmy vs chińskie tao

8. Geografia moralności: teoria fundamentów moralnych Jonathana Haidt’a

9. Typologie i wymiary kultur

• wielka piątka Geerta Hofstede

• siedem wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa

• dziewięć wymiarów kultury w projekcie GLOBE

• koncepcja wartości Shaloma Schwartza

10. Globalne przemiany w systemach wartości: Światowy Sondaż Wartości

11. Analiza międzykulturowych zderzeń wartości: spór o muzułmańską zasłonę, spór o karykatury Mahometa

Ćwiczenia:

1. Kultura jako źródło różnic

2. Swoi i obcy: grupowość i kategoryzacja społeczna

3. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.

4. Podbój Ameryki i odkrycie „Innego”

5. Rekonstrukcja obrazu „obcego” w kulturze ludowej

6. Wielokulturowość dawniej i dziś

7. Analiza wybranych różnic kulturowych

8. Językowe i pozajęzykowe aspekty grzeczności

9. Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur

10. Różnorodność kulturowa źródłem konfliktów

11. Koncepcja zderzenia cywilizacji i sąd nad teorią Huntingtona

12. Dylematy tolerancji w społeczeństwach międzykulturowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Boski Paweł, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wyd. PWN, Warszawa.

• Trompenaars Fons, Charles Hampden-Turner, 2002, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

• Mikułowski Pomorski Jerzy, 2003, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

• F. Price Wiliam, H. Crapo Richard, 2003, Psychologia w badaniach międzykulturowych. Czy ludzie wszędzie są tacy sami? GWP, Gdańsk.

• Marcjanik Małgorzata (red.), 2007, Grzeczność na krańcach świata, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

• Benedyktowicz Zbigniew, Portrety „obcego”, 2000, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

• Kapuściński Ryszard, 2008, Podróże z Herodotem, BGW, Warszawa.

• Hall Edward, 1987, Bezgłośny język, PIW, Warszawa.

• Hall Edward, 2003, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.

• Matsumoto David, Linda Juang, 2007, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk.

Uwagi:

Wykład

Metoda podająca z prezentacjami w Power Point. Elementy konwersatorium.

Nakład pracy studenta

1. Udział w wykładach: 30 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 30 h

Ćwiczenia:

Prezentacja multimedialna, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, analiza studium przypadku.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach: 30 h

2. Przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej: 30 h

3. Przygotowanie się do kolokwium końcowego: 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.