Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nabyte podczas zajęć wiedza i umiejętności mają służyć rozwojowi kompetencji studenta/ki w zakresie realizacji socjologicznego projektu badawczego. Zajęcia mają też przygotować studentów/ki do realizacji badania terenowego w ramach Praktyki specjalistycznej.

Podczas wykładów studenci/tki nabywają wiedzę w zakresie wszystkich wątków badania realizowanego przez zespół badawczy prowadzący zajęcia Projekt badawczy_1.

Na ćwiczeniach studenci pogłębiają wiedzę w zakresie wątku badawczego realizowanego przez osoby prowadzące grupę i przygotowują się do realizacji badania w terenie: współtworzą zespół narzędzi badawczych, omawiają potencjalne trudności jakie mogą pojawić się w czasie terenowej realizacji badania i wypracowują strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podstawowe treści programowe dotyczą społeczności lokalnych w badaniach socjologicznych oraz są dostosowywane w zależności od problematyki badawczej realizowanej w danym roku w grupach ćwiczeniowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, rozróżniać koncepcje z zakresu przedmiotu badan różnych autorów.

Potrafi opisać i objaśniać omawiane zagadnienia. Potrafi rozróżniać podejścia i wskazać różnice w ich metodach.

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub skali lokalnej.

Potrafi zaprojektować badanie, skonstruować kwestionariusz i przeprowadzić badanie.

Umiejętności

Umiejętnie wykorzysta wiedzę teoretyczną przy formułowaniu problemu badawczego, zaprojektuje przebieg badania, potrafi wyszukiwać dane i przeprowadzić badanie, dokona analizy i interpretacji danych.

Potrafi uporządkować, opracować, zinterpretować i zanalizować dane oraz je weryfikować.

Umie napisać prace pisemną, wykorzystać podstawowe koncepcje teoretyczne do analizy samodzielnie zebranych materiałów.

Umie zreferować tekst socjologiczny, samodzielnie sformułowany problem badawczy, wyniki przeprowadzonych badań.

Wyszukuje literaturę socjologiczna, którą potrafi się posłużyć przy projektowaniu problemu badawczego i analizie danych.

Kompetencje społeczne

Zdolność i chęć do współpracy, współpraca w grupie zadaniowej, otwartość na innych i ich poglądy i sposoby działania.

Postępowanie zgodne z priorytetami realizacji badania.

Umiejętność postrzegania relacji pomiędzy sferami życia społecznego, kreatywność, wrażliwość na niuanse, otwartość na krytykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie

Wykład – frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

Ćwiczenia - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac.

Pełny opis:

Studenci/ki realizujący zajęcia z przedmiotu Projekt badawczy_1 w roku akademickim 2017/2018 wezmą udział w projekcie badawczym realizowanym w powiecie wołomińskim przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej w składzie: prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr. Dominika Walczak, dr. Jowita Bartczak i dr Robert Pawlak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ilona Matysiak, Dominika Walczak, Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu:

frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

Zaliczenie ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac przygotowujących studentki/ów do podjęcia badań w terenie.

Pełny opis:

Studenci/ki realizujący/e zajęcia z przedmiotu Projekt badawczy_1 w roku akademickim 2018/2019 wezmą udział w projekcie badawczym realizowanym w powiecie wołomińskim przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej w składzie: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek i dr. Dominika Walczak oraz dr hab. Marta Zahorska i dr. Ilona Matysiak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Marcin Grudzień, Ilona Matysiak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zaliczenie:

wykład – frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

ćwiczenia - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac.

Pełny opis:

Nabyte podczas zajęć wiedza i umiejętności mają służyć rozwojowi kompetencji studenta/ki w zakresie realizacji socjologicznego projektu badawczego. Zajęcia mają też przygotować studentów/ki do realizacji badania terenowego w ramach Praktyki specjalistycznej.

Podczas wykładów studenci/tki nabywają wiedzę w zakresie wszystkich wątków badania realizowanego przez zespół badawczy prowadzący zajęcia Projekt badawczy_1.

Na ćwiczeniach studenci pogłębiają wiedzę w zakresie wątku badawczego realizowanego przez osoby prowadzące grupę i przygotowują się do realizacji badania w terenie: współtworzą zespół narzędzi badawczych, omawiają potencjalne trudności jakie mogą pojawić się w czasie terenowej realizacji badania i wypracowują strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Literatura:

Podstawowa literatura z zakresu metodologii i metod badań socjologicznych:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2010. Metody badań jakościowych. T. 1 i 2 Warszawa: PWN.

Kanash Tatsiana. 2011. Jak skonstruować i zrealizować projekt badawczy. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa:APS.

Flick Uwe. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Wyka Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badan terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Michael Angrosio. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kvale Steinar. 2004. InterVews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu odpowiednia dla opracowywanych w danym roku i w danej grupie ćwiczeniowej wątków badawczych.

Korekta na czas edukacji on-line:

Skany lektur do wykładów i ćwiczeń będą przesyłane studentom i studentkom na adresy specjalności (wykład) lub poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład z elementami interaktywnymi

- dyskusja

- analiza tekstów w ramach literatury przedmiotu oraz danych

- praca w grupie

Wykład - korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

Przesyłanie studentom i studentkom na adresy specjalności zarysu problematyki danego wykładu w formie pisemnej wraz z literaturą (skany tekstów) oraz pytaniami wskazującymi, na co należy zwrócić uwagę podczas lektury.

Możliwość zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS, Skype lub telefonicznie.

Ćwiczenia - korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

Prezentacje, ćwiczenia grupowe i indywidualne oraz inne zadania, których rezultaty i do których materiały są udostępniane całej grupie poprzez: pocztę APS, Google Disc lub inne narzędzia (w zależności od potrzeb i preferencji w danej grupie ćwiczeniowej).

Możliwość zgłaszania pytań i uwag, konsultacji grupowych i indywidualnych przez pocztę APS, Skype lub telefonicznie.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładzie: 30 h

- przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- analiza literatury przedmiotu, przygotowywanie prezentacji, praca w grupach: 25 h

- przygotowanie się do realizacji badań terenowych: 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.