Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-WJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń, kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena jest wystawiana na podstawie aktywności studentów na zajęciach, ich obecności, analizy case studies dotyczących przeprowadzonej akcji wolontarystycznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów (jednostki, grupy, społeczności), żeby angażować ich w starania na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Zna i interpretuje potrzeby społeczne.

Umie stosować w praktyce wiedzę naukową w zakresie……. (prawa, polityki społecznej, metodologii pracy socjalnej itp.).

Wie z jakich źródeł pozyskiwać informacje potrzebne do rozwiązywania problemu.

Wie jak realizować statutowe założenia i regulaminy pracy placówki z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Potrafi wyciągać wnioski z obserwacji, informacji i wiedzy.

Wie jak łączyć elementy poszczególnych metod w zakresie odpowiadającym sytuacji osoby i rodziny.

Rozumie sytuację osoby i rodziny.

Dokonuje analizy dokumentów oraz właściwej interpretacji przepisów prawa, dostosowywanie ich do sytuacji osoby.

Wie jakie są uprawnienia i ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności:

Umie starannie i zwięźle prowadzić dokumentację, zgodnie z zasadami i sztuką.

Stosuje standardy etyczne i zawodowe w pracy.

Potrafi pozyskiwać środki i wyszukiwać sposoby pomocy innym.

Stosuje wiedzę i rozumienie w praktyce.

Potrafi korzystać ze wsparcia instytucji świadczących pomoc (z obszaru opieki zdrowotnej, edukacji, terapii itp.).

Wie jak wykorzystywać materialne środowisko placówki dla poprawy jakości usług.

Potrafi współpracować z klientem i ważnymi osobami z ich otoczenia.

Współpracuje z przedstawicielami innych zawodów, instytucjami oraz wolontariuszami.

Aktywizuje społeczność lokalną.

Inicjuje i współrealizuje projekty działań społecznych, wspomaga aktywność, kształtuje postawy i stosunki międzyludzkie.

Kompetencje społeczne:

Potrafi słuchać innych celowo i ze zrozumieniem.

Tworzy i podtrzymuje wspomagające relacje interpersonalne.

Potrafi uczyć innych.

Komunikuje się skutecznie niewerbalnie i werbalnie - w mowie i na piśmie.

Potrafi nawiązywać i podtrzymywać kontakt i budujące stosunki międzyludzkie.

Buduje i wykorzystuje swój autorytet.

Negocjuje, nawiązuje kontakty i współpracuje z innymi ludźmi.

Potrafi docenić i twórczo wykorzystać zasoby dostępne w placówce i w społeczności.

Okazuje ciepło i empatię.

Szanuje podmiotowość klientów pracy socjalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje. Student po zakończeniu cyklu zajęć:

Posiada wiedzę na temat jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, źródeł, metod, zakresu współpracy i działań na rzecz klienta pomocy społecznej i środowiska lokalnego.

Zna Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Potrafi dokonać analizy i diagnozę problemów społecznych oraz wskazać instytucje polityki społecznej, w tym rolę organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Potrafi komunikować się z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem działającymi w obszarze pomocy społecznej

Potrafi współdziałać z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariatem.

Korzysta z pomocy jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu rozwiązania problemu jednostki, grupy i środowiska lokalnego.

Przygotowuje plany działań i projekty socjalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: weryfikowane na podstawie złożonych prac:

(1) karty pracy do samodzielnego opracowania zgodnie z tematyką zajęć;

(2) eseje:

zaj. 7. Rola organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej (zaj. 7)

zaj. 8. temat do wyboru:

1. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

2. Wolontariat w czasie covit-19.

3. Wolontariat – wartość czy bezsens?

(3) wynik pracy zespołowej (dokumentacja rejestracji organizacji pozarządowej);

(4) wynik pracy zespołowej (projekt na podstawie wskazanego konkursu);

Pełny opis:

1. Prezentacja przedmiotu oraz tematyki zajęć, warunków zaliczenia; Zagadnienia wstępne: spółpraca, współdziałanie, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe - 19.02.2020 r.

2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (charakterystyka poszczególnych instytucji w obszarze zadań i działań pomocy społecznej) - 26.02.2020 r.

3. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej - 04.03.2020 r.

4. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi (pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy) - 11.03.2020 r.

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

5. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r. (termin odesłania: 24.03.2020 r.)

6. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

Opracowanie: M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman, „Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym”, ISP, Warszawa 2007 - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r. (termin odesłania: 01.04.2020 r.)

7. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

Artykuły (pdf):

E. Modzelewska, Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska, "Ekonomia Społeczna" 1/2012 (4);

I. Lubimow-Burzyńska, Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społęcznej (ujęcie ekonomiczne i prawne), "Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy", 3/2014 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r. (termin odesłania: 08.04.2020 r.)

8. Wolontariat. Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

Prezentacja Power Point z komentarzem przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania (w tym temat eseju) - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r. (termin odesłania: 15.04.2020 r.)

9. Rola organizacji pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Artykuł: M. Janoś-Kresło, Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich, "Handel Wewnętrzny" 4/2015, s. 68-77;

filmik do obejrzenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych/

Dodatkowo: strona: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania (w tym temat eseju) - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 15.04.2020 r. (termin odesłania: 22.04.2020 r.).

10. CSR - współpraca biznesu z jednostkami pomocy społecznej

Artykuł: A. Cygan, Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] M. Bonikowska, M. Grewiński, Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s. 41-78 (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r. (termin odesłania: 28.04.2020 r.).

dodatkowo: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/

11. CSR a organizacje pozarządowe

Artykuł: M. Karwacka (2014), CSR - wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych, [w:] M. Bonikowska, M. Grewiński, Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s. 60-78 (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 29.04.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 29.04.2020 r. (termin odesłania: 05.05.2020 r.).

12-13. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) - zakładamy organizację pozarządową: założenia teoretyczne, dokumentacja i złożenie wymaganych dokumentów do KRS.

Prezentacja Power Point z komentarzem przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 06.05.2020 r.

Dokumenty wymagane do KRS w związku rejestracją organizacji - przesłane na adres mailowy grupy w dniu 06.05.2020 r.

Dodatkowo: https://poradnik.ngo.pl/rejestracja-fundacji-formularze;

Dokumenty wymagane do rejestracji w KRS (termin odesłania: 19.05.2020 r.)

Spotkanie w teams (dot. tematu zajęć w dniu 07.05.2020 r., godz. 11.00); informacja i link w zespole teams.

14-15 Projekt - projektowanie i wdrażanie.

Prezentacja Power Point "Projekt - projektowanie i wdrażanie" z komentarzem przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.05.2020 r.

z całą dokumentacją.

Dodatkowo materiał i określenie zadania do wykonania w teams (zespół).

Spotkanie w teams - 27.05.2020 r. - godz. 9.30.

Zadanie do wykonania (do dnia 02.06.2020 r.).

Literatura:

R. Barański, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012.

Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

M. Grewiński, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowa polityka społeczna. Aktywizacja, Wielosektorowość, Współdecydowanie, Warszawa 2010.

M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, D. Trawkowska, Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywanie problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki.

M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States, Warszawa 2013.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku.

Ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku.

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć - synchroniczny (m.in. czat, wideospotkania w aplikacji teams) i asynchroniczny (poczta elektroniczna grupy: pracasocjalna2018aps@gmail.com oraz prowadzącego: dr.km.stanek@gmail.com, poczta służbowa: kstanek@aps.edu.pl).

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne w PowerPoint z komentarzem, analiza tekstów i zadania do materiału zamieszczone w karcie pracy studenta (materiały elektroniczne: pdf monografii autorskich i wieloautorskich, artykułów naukowych oraz dokumentów prawnych (ustaw) zgodnie z tematyką zajęć), karty pracy studenta operacjonalizujące wiedzę i umiejętności, konsultacje z wykorzystaniem czatu lub/i wideospotkania w teams - informacje o terminach w zespole na teams z odpowiednim 3-dniowym wyprzedzeniem.

Materiały (prezentacje, artykuły, ustawy, linki), karty pracy, zadania do zrealizowania przesyłane na adres elektorniczny grupy: pracasocjalna2018aps@gmail.com zgodnie z terminarzem zajęć).

Opis zadań, materiały przesłane na adres elektroniczny grupy oraz w aplikacji teams.

Zaliczenie na podstawie złożonych prac: indywidualne karty pracy, zbiorowa praca: założenie organizacji pozarządowej zgodnie z wytycznymi i dokumentacją KRS; projekt zgodny z konkursesm, eseje.

Zajęcia realizowane zgodnie z terminarzem w trybie synchronicznym (m.in. czat, audio) i asynchronicznym (poczta elektroniczna na google, poczta aps, teams)

Na czas edukacji on-line:

1) prowadzący zajęcia przesyła materiał dydaktyczny (prezentacje, podręczniki w pdf, artykuły naukowe, filmy multimedialne), z którym student ma za zadanie zapoznać się, a następnie wypełnić kartę pracy studenta przygotowaną przez prowadzącego;

2) karta pracy studenta jest warunkiem zaliczenia jednostki dydaktycznej zajęć, którą student przesyła drogą mailową na wskazany adres mailowy prowadzącego zajęcia.

3) karta pracy studenta weryfikuje zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności studenta z bieżącego tematu zajęć dydaktycznych.

4) prowadzący wskazuje literaturę (w tym może ją udostępnić) w celu zdobycia informacji przez studenta, przyswojenia wiedzy, zdobycia kompetencji i rozwoju umiejętności.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w każdy dzień w godzinach 9.30-12.00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje. Student po zakończeniu cyklu zajęć:

Posiada wiedzę na temat jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, źródeł, metod, zakresu współpracy i działań na rzecz klienta pomocy społecznej i środowiska lokalnego.

Zna Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Potrafi dokonać analizy i diagnozę problemów społecznych oraz wskazać instytucje polityki społecznej, w tym rolę organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Potrafi komunikować się z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem działającymi w obszarze pomocy społecznej

Potrafi współdziałać z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariatem.

Korzysta z pomocy jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu rozwiązania problemu jednostki, grupy i środowiska lokalnego.

Przygotowuje plany działań i projekty socjalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.

Sposób pomiaru efektów uczenia się: weryfikowane na podstawie złożonych prac:

(1) karty pracy do samodzielnego opracowania zgodnie z tematyką zajęć;

(2) eseje:

zaj. 7. Rola organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej (zaj. 7)

zaj. 8. temat do wyboru:

1. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

2. Wolontariat w czasie covit-19.

3. Wolontariat – wartość czy bezsens?

(3) wynik pracy zespołowej (dokumentacja rejestracji organizacji pozarządowej);

(4) wynik pracy zespołowej (projekt na podstawie wskazanego konkursu);

Pełny opis:

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ

1. Prezentacja przedmiotu oraz tematyki zajęć, warunków zaliczenia - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Materiały:

Prezentacja Power Point "Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Podręcznik Organizacje pozarządowe podstawowe informacje, Projekt „Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej” - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Artykuł: U. Staśkiewicz, ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE W ZASPOKAJANIU POTRZEB SPOŁECZNYCH, OBRONNOŚĆ Zeszyty Naukowe 3(23)/201; - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r. (termin odesłania: 26.03.2020 r.)

3. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi (pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy)

Materiały:

Prezentacja Power Point (Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi) - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Dodatkowo: wskazanie stron internetowych: https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-administracja; https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Zasady,tworzenia,programow,wspolpracy,402.html jako dodatkowe źródło informacji i możliwości pogłębienia wiedzy - informacja przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r. (termin odesłania: 26.03.2020 r.).

4. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

Materiały:

artykuł: U.Staśkiewicz, Rola organizacji pozarządowych w Polsce w zaspakajaniu potrzeb społecznych, "Obronność" Zeszyty Naukowe 3(23)/2017;

publikacja: Organizacje pozarządowe-podstawowe informacje, Białystok 2010, http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/org_pozarzadowe.pdf

- przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r. (termin odesłania: 02.04.2020 r.).

5. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

6. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

Opracowanie: M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman, „Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym”, ISP, Warszawa 2007 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r.;

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 18.06.2020 r.);

7. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

Artykuły (pdf):

E. Modzelewska, Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska, "Ekonomia Społeczna" 1/2012 (4);

I. Lubimow-Burzyńska, Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawne), "Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy", 3/2014 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r. (do opracowania i odesłania do dnia 18.06.2020 r.);

8. Wolontariat. Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

Prezentacja Power Point z komentarzem - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r.

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania (w tym temat eseju) - - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy oraz umieszczone w teams zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r. (do opracowania i odesłania do dnia 18.06.2020 r. );

9. Rola organizacji pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Artykuł: M. Janoś-Kresło, Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich, "Handel Wewnętrzny" 4/2015, s. 68-77;

filmik do obejrzenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych/

Dodatkowo: strona: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Karta pracy studenta do samodzielnego opracowania (w tym temat eseju)

10. CSR w pomocy społecznej

11. Dobre praktyki

Literatura:

R. Barański, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012.

Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

M. Grewiński, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowa polityka społeczna. Aktywizacja, Wielosektorowość, Współdecydowanie, Warszawa 2010.

M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, D. Trawkowska, Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywanie problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki.

M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States, Warszawa 2013.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku.

Ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku.

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć - synchroniczny (m.in. czat, wideospotkania w aplikacji teams) i asynchroniczny (poczta elektroniczna grupy: pracasocjalna1820@gmail.com oraz prowadzącego: dr.km.stanek@gmail.com, poczta służbowa: kstanek@aps.edu.pl).

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne w PowerPoint z komentarzem, analiza tekstów i zadania do materiału zamieszczone w karcie pracy studenta (materiały elektroniczne: pdf monografii autorskich i wieloautorskich, artykułów naukowych oraz dokumentów prawnych (ustaw) zgodnie z tematyką zajęć), karty pracy studenta operacjonalizujące wiedzę i umiejętności, konsultacje z wykorzystaniem czatu lub/i wideospotkania w teams.

Materiały (prezentacje, artykuły, ustawy, linki), karty pracy, zadania do zrealizowania przesyłane na adres elektorniczny grupy: pracasocjalna1820@gmail.com zgodnie z terminarzem zajęć).

Na czas edukacji on-line:

1) prowadzący zajęcia przesyła materiał dydaktyczny (prezentacje, podręczniki w pdf, artykuły naukowe, filmy multimedialne), z którym student ma za zadanie zapoznać się, a następnie wypełnić kartę pracy studenta przygotowaną przez prowadzącego;

2) karta pracy studenta jest warunkiem zaliczenia jednostki dydaktycznej zajęć, którą student przesyła drogą mailową na wskazany adres mailowy prowadzącego zajęcia.

3) karta pracy studenta weryfikuje zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności studenta z bieżącego tematu zajęć dydaktycznych.

4) prowadzący wskazuje literaturę (w tym może ją udostępnić) w celu zdobycia informacji przez studenta, przyswojenia wiedzy, zdobycia kompetencji i rozwoju umiejętności.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w każdy dzień w godzinach 9.30-12.00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)