Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja uchodźców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-INU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja uchodźców
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia dotyczące integracji jako strategii włączania uchodźców w społeczeństwo przyjmujące. Na zajęciach przyszli pracownicy socjalni przyswajają wiedzę z zakresu procedury nadania statusu uchodźcy, form ochrony międzynarodowej oraz programów pracy socjalnej z uchodźcami

Pełny opis:

- Geneza uchodźstwa – migracje w aspekcie historycznym

- Strategie „wchodzenia” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące - integracja, asymilacja, separacja, adaptacja

- Współczesne migracje

- Kwestie prawne dotyczące uchodźców – prawa i obowiązki

- Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców

- Procedura nadania statusu uchodźcy

- Formy ochrony ochrony międzynarodowej

- Indywidualny Program Integracji

- Problemy i dylematy w pracy socjalnej z uchodźcami

- Charakterystyka wybranych grup cudzoziemców w Polsce

- Bariery integracyjne

Literatura:

Czarniejewska I, Main I., „Uchodźcy teoria i praktyka”, Stowarzyszenie jeden świat, Poznań 2008.

Frelak J., Klaus W ., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw publicznych, Warszawa 2007.

Grzymała - Kazłowska A. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2008.

Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Januszewska E. „Dziecko Czeczeńskie w Polsce. Miedzy traumą wojenną a doświadczeniem uchodźctwa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010.

Kosowicz A., Marek A., „Życie w Polsce – poradnik dla uchodźców”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Łodziński S., Ząbek M., Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Warszawa 2008.

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM I, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa

Castles, S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: wydawnictwo Naukowe PWN,

Klaus J Bade: Migration in European History

Timothu J. Hatton, Jeffrey G. Williamson The Age of Mass Migration Causes and Economic Impact

Barry R. Chiswick and Timothy J. Hatton International Migration and the Integration of Labor Markets

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Kompetencje

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- Sprawdzanie obecności na zajęciach

- Ocena treści merytorycznych oraz sposobu prezentacji referatu przygotowanego przez każdego studenta

- Ocena poziomu zaangażowania w dyskusji na zajęciach

- Ocena kolokwium zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacje dotyczące kształcenia zdalnego z przedmiotu Integracja uchodźców

Prowadzący Mateusz Bieńkowski

Kształcenie asynchroniczne

1. Informacje na temat zadań i harmonogramu ich wykonania oraz udostępnienie materiałów dla studentów

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów przekazanych studentom do przyswojenia w domu

25.03.2020

Castels M., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.

Grabowska I., Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Ośrodek badań nad migracjami. Warszawa 2012.

2.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM I, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

16.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM II, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

28.04. 2020

Konwencja Genewska dotycząca uchodźców

12.05.2020,

Wykład

Protokół w Nowym Jorku z roku 1967,

Obowiązki uchodźcy,

Analiza prawna sformułowani „uzasadniona obawa przed prześladowaniem”

Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy,

Formularz wniosku o nadanie statusu uchodźcy,

19.05

Wykład

Ośrodki dla uchodźców w Polsce oraz w Niemczech

Najważniejsze obowiązki cudzoziemca w trakcie procedury

Przyczyny decyzji negatywnej przy nadaniu statusu uchodźcy

Decyzja pozytywna – co dalej

Indywidualny Program Integracji (IPI)

Inne formy ochrony cudzoziemców w Polsce

26.05

Dwa rozdziały z książki

E. Januszewska „Dziecko Czeczeńskie w Polsce"

rozdział 1 (Badania nad imigracją - perspektywy teoretyczne)

rozdział 3 (Mali uchodźcy w Polsce)

2.06.

Rozdział z książki

E. Januszewska „Dziecko Czeczeńskie w Polsce"

rozdział 8 (Co to znaczy być uchodźcą czeczeńskim w Polsce)

2. Formy zaliczenia, sposoby pomiaru efektów uczenia

Ocena z przedmiotu na podstawie pracy indywidualnej każdego studenta. Prowadzący ocenia prezentacje przesłaną na skrzynkę mailową – zakres merytoryczny, formę, sposób opracowania materiałów a także terminowość wykonania zadania.

3. Metody dydaktyczne

Na czas edukacji on-line komunikacja za pośrednictwem poczty.

Udostępnianie materiałów studentom na podstawie, których opracowują prezentacje.

W razie wątpliwości kontakt za pośrednictwem poczty mbienkowski@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacje dotyczące kształcenia zdalnego z przedmiotu Integracja uchodźców (niestacjonarne)

Prowadzący Mateusz Bieńkowski

Kształcenie asynchroniczne

1. Informacje na temat zadań i harmonogramu ich wykonania oraz udostępnienie materiałów dla studentów

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów przekazanych studentom do przyswojenia w domu

25.04.2020

Wysłany wykład na skrzynkę mailową studentów. Zakres tematyczny:

Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców z roku 1951,

Protokół w Nowym Jorku z roku 1967,

Obowiązki uchodźcy,

Formy ochrony cudzoziemców w Polsce - nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany udzielenie zgody na pobyt humanitarny

Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy,

Ośrodki dla cudzoziemców w Polsce,

Niemieckie doświadczenia w pomocy dla uchodźców,

Przyczyny odmowy o nadania statusu uchodźcy

Wsparcie z Indywidualnego Programu Integracji

2. Formy zaliczenia, sposoby pomiaru efektów uczenia

17.05 (maja) w niedziele o godzinie 10.00 kolokwium w wersji zdalnej. Kolokwium odbędzie się za pośrednictwem poczty.

Każdy z studentów odpowie na pytania pisemnie na kartce papieru. Następnie zrobi zdjęcie kartek i wyśle na adres mbienkowski@aps.edu.pl w formacie JPG.

Czas dostępny na studentowi na pisanie - pół godziny, dodatkowo 15 minut na wysłanie zdjęcia/zdjęć. Na prace czekam do godziny 10.45

3. Metody dydaktyczne

Na czas edukacji on-line komunikacja za pośrednictwem poczty.

Udostępnianie studentom moich autorskich wykładów na podstawie, których studenci indywidualnie przyswajają wiedzę w domu. Wiedza ta będzie sprawdzana na kolokwium końcowym, które odbędzie się 17.05.2020

W razie wątpliwości kontakt za pośrednictwem poczty mbienkowski@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia dotyczące integracji jako strategii włączania uchodźców w społeczeństwo przyjmujące. Na zajęciach przyszli pracownicy socjalni przyswajają wiedzę z zakresu procedury nadania statusu uchodźcy, form ochrony międzynarodowej oraz programów pracy socjalnej z uchodźcami

Pełny opis:

- Geneza uchodźstwa – migracje w aspekcie historycznym

- Strategie „wchodzenia” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące - integracja, asymilacja, separacja, adaptacja

- Współczesne migracje

- Kwestie prawne dotyczące uchodźców – prawa i obowiązki

- Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców

- Procedura nadania statusu uchodźcy

- Formy ochrony ochrony międzynarodowej

- Indywidualny Program Integracji

- Charakterystyka wybranych grup cudzoziemców w Polsce

- Bariery integracyjne

Literatura:

Czarniejewska I, Main I., „Uchodźcy teoria i praktyka”, Stowarzyszenie jeden świat, Poznań 2008.

Frelak J., Klaus W ., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw publicznych, Warszawa 2007.

Grzymała - Kazłowska A. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2008.

Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Januszewska E. „Dziecko Czeczeńskie w Polsce. Miedzy traumą wojenną a doświadczeniem uchodźctwa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010.

Kosowicz A., Marek A., „Życie w Polsce – poradnik dla uchodźców”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Łodziński S., Ząbek M., Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Warszawa 2008.

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM I, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa

Castles, S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: wydawnictwo Naukowe PWN,

Klaus J Bade: Migration in European History

Timothu J. Hatton, Jeffrey G. Williamson The Age of Mass Migration Causes and Economic Impact

Barry R. Chiswick and Timothy J. Hatton International Migration and the Integration of Labor Markets

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w aplikacji Teams

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa66cf95415ed4e3f955aacd0e8dba4a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=e081a07d-df15-47cc-bde0-03f893365a33&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

10 godzin - przygotowanie do zajęć

15 godzin - przegląd literatury przedmiotu

25 godzin - stworzenie prezentacji oraz przygotowanie się do zaprezentowania referatu

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Punkty ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia dotyczące integracji jako strategii włączania uchodźców w społeczeństwo przyjmujące. Na zajęciach przyszli pracownicy socjalni przyswajają wiedzę z zakresu procedury nadania statusu uchodźcy, form ochrony międzynarodowej oraz programów pracy socjalnej z uchodźcami

Pełny opis:

- Strategie „wchodzenia” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące - integracja, asymilacja, separacja, adaptacja

- Kwestie prawne dotyczące uchodźców – prawa i obowiązki

- Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców

- Procedura nadania statusu uchodźcy

- Formy ochrony ochrony międzynarodowej

- Indywidualny Program Integracji

- Problemy i dylematy w pracy socjalnej z uchodźcami

- Bariery integracyjne

Literatura:

Czarniejewska I, Main I., „Uchodźcy teoria i praktyka”, Stowarzyszenie jeden świat, Poznań 2008.

Frelak J., Klaus W ., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw publicznych, Warszawa 2007.

Grzymała - Kazłowska A. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2008.

Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Januszewska E. „Dziecko Czeczeńskie w Polsce. Miedzy traumą wojenną a doświadczeniem uchodźctwa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010.

Kosowicz A., Marek A., „Życie w Polsce – poradnik dla uchodźców”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

10 godzin - przygotowanie do zajęć

15 godzin - przegląd literatury przedmiotu

25 godzin - stworzenie prezentacji oraz przygotowanie się do zaprezentowania referatu

25 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Punkty ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.