Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Psychologia jako nauka, historia psychologii, podstawowe szkoły psychologiczne

Metody badań w psychologii

Procesy spostrzegania i uwagi

Procesy pamięci

Procesy uczenia się

Psychologia społeczna

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia rozwojowa

Psychologia osobowości

Psychologia różnic indywidualnych

Inteligencja

Zaburzenia psychiczne

Powtórzenie materiału

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Strelau, J. i Doliński, D. (red.) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1 i 2). Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P. i Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna, w stopniu niezbędnym dla zrozumienia relacji mózg-zachowanie, funkcjonalną anatomię układu nerwowego.

Potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje percepcji, kategorie pamięci wg różnych kryteriów, psychofizjologiczne mechanizmy pamięci i jej zaburzenia, opisać procesy myślenia i rozwiązywania problemów, wymienić i omówić różne formy warunkowania i uczenia się, mechanizmy uwagi dowolnej i mimowolnej, zaburzenia uwagi. Zna różne koncepcje i modele inteligencji, rozumie pojęcie inteligencji emocjonalnej i społecznej, Potrafi opisać bieguny inteligencji. Posiada wiedzę na temat różnych sposobów komunikacji, także niewerbalnej, neuropsychologicznego podłoża mowy, rozwoju języka i zaburzeń funkcji językowych.

Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować popędy vs. potrzeby psychospołeczne. Zna i rozumie pojęcie oraz mechanizm homeostazy. Zna teorie motywacji reprezentujące różne nurty psychologii.

Potrafi opisać na czym polega regulacyjna rola emocji w życiu człowieka. Zna historię badań nad emocjami i współczesne poglądy na temat roli struktur korowych i podkorowych mózgu w kontroli emocji negatywnych i pozytywnych. Rozróżnia rodzaje emocji podstawowych. Potrafi podać przykłady wzajemnych relacji emocje-procesy poznawcze. Potrafi wymienić i opisać etapy rozwoju emocjonalnego.

Posiada podstawową wiedzę na temat zaburzeń lękowych, ich objawów, etiopatogenezy i możliwych terapii. Potrafi opisać zaburzenia nastroju wg ICD-10, ich etiologię z perspektywy psychospołecznej i biologicznej, zna podstawowe strategie terapeutyczne. Rozróżnia typy agresji i jej uwarunkowania psychologiczne, sytuacyjne oraz biologiczne.

Zna podstawowe koncepcje psychologiczne stresu, neurohormonalne podłoże reakcji stresowej, konsekwencje stresu krótko i długotrwałego, strategie radzenia sobie zorientowane na problem lub na emocje.

Posiada wiedzę na temat różnic indywidualnych w zakresie osobowości (w tym temperamentu jako jej biologicznego składnika), inteligencji i stylów zachowania z perspektywy różnych podejść teoretycznych. Zna i rozumie zagadnienia związane z interakcją genetyczno-środowiskową w kształtowaniu się różnic indywidualnych.

Posiada wiedzę na temat postaw i wartości, wpływu społecznego, stereotypów i uprzedzeń, relacji interpersonalnych, struktury i funkcjonowania grupy, stylów przywództwa.

Umiejętności

-

Kompetencje społeczne

Korzystając ze zdobytej wiedzy w potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (np. lekarzami, psychologami, rehabilitantami), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Potrafi krytycznie, dzięki uzyskanej wiedzy, oceniać otrzymywane informacje, opinie lub wnioski.

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiadomości w czasie pisemnego egzaminu, sprawdziany podczas ćwiczeń;

Zadania w małych grupach podczas ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.