Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia tutoringowe - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-ZT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia tutoringowe - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PN2_KK_W03 Zna metodę tutoringu jako nauczania spersonalizowanego, wynikającego z klasycznej misji uniwersytetu oraz tradycji artes liberales (sztuk wyzwolonych).

PN2_KK_W02 Zna wybrane pojęcia związane z disability studies, m.in. interdyscyplinarność, studia nad niepełnosprawnością/disability studies, prawa osób z niepełnosprawnością, normalizacja, self-adwokatura, piętno niepełnosprawności.

PN2_KK_W02 Zna podstawowe pojęcia socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna, bioetyka, Inny, inkluzja, wykluczenie, marginalizacja.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności, styl życia osób z niepełnosprawnością, kreatywność osób z niepełnosprawnością

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologia pozytywna, eudajmoniczny dobrostan, jakość życia, umacnianie, afirmujący model niepełnosprawności.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia pedagogiczno-strategicznych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. normalizacja, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia.

Umiejętności:

PN2_KK_U08 Umie zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

PN2_KK_U09 Umie podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U05 Umie systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

PN2_KK_U03 Umie podejmować i realizować relacje poznawcze w kontaktach naukowych.

Kompetencje społeczne:

PN2_KK_K04 Ma świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02 Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów poznawczych związanych z niepełnosprawnością

PN2_KK_K07 Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

postawę w podejmowaniu dyskursu nad fenomenem niepełnosprawności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

obserwacja studenta podczas realizacji etapów zaplanowanego projektu

ocena wykonania i zaprezentowania projektu badawczego w 4-5 osobowych zespołach

prezentacja etapów badawczych i refleksji własnych

obecność

obserwacja zaangażowania studentów

Pełny opis:

Zapoznanie z programem i wymaganiami.

Forma realizacji: tutoring indywidualny i grupowy

Określenie cech i kompetencji niezbędnych do pełnienia działań eksperckich, opiniotwórczych w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością

Stopniowe budowanie zaufania i atmosfery współpracy w relacji student- tutor; studenci (małe grupy) – tutor , student-studenci (małe grupy)

Określenie stanu wyjściowego wiedzy i umiejętności z zakresu zaproponowanego projektu z obszaru badań nad niepełnosprawnością

Określenie mocnych stron, zdolności i tych aspektów osobowości oraz kompetencji, które należy rozwijać i wzmacniać (kontynuacja na kolejnych spotkaniach), techniki efektywnego rozwiązywania projektów, formułowanie celów, problemów, hipotez, dobór metod, technik, narzędzi

Wyznaczenie kierunku pracy nad rozwojem studenta w realizowanym projekcie

Zaplanowanie zmiany rozwojowej:

- Sformułowanie celów rozwojowych w ramach przyjętego programu badawczego

- Dobranie tematyki badawczej

Opracowanie strategii badawczej

- Sformułowanie celu, pytań i zadań badawczych

- Wybranie narzędzi

- Opracowanie harmonogramu działań

Poszukiwania badań np. w bazie EBSCO, itp.

Opracowanie planu rozwoju

Realizacja planu – proces uczenia się, dokonywania zmiany

Wsparcie studenta w realizacji planu tak, by podjęte przez niego zobowiązania wobec samego siebie zostały wypełnione

Wsparcie merytoryczne w pracy nad konkretnymi zadaniami, pomysłami, problemami

Wsparcie w realizacji planu rozwoju

Sformułowanie planów na przyszłość

Prezentacja wyników w małych grupach w formie multimedialnej, panel dyskusyjny

Literatura:

Czayka-Chełmińska, K., Makowska, M. , Radwan-Röhreschef, P., Wroński, M. (red.) (2007), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności „Liderzy PAFW”.

Ligus, R. (2013) Tutoring uczestniczący w akademickim kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu W: (red.) Hana Červikowá, Bogusława Dorota Gołębniak, Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-248.

Petty, G. (2010) Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 494-507.

Taraszkiewicz, M. (2012) Tutoring akademicki: przegląd zagadnień. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Tołwińska, B. (2014) Od niemożności do możliwości – tutoring w edukacji akademickiej W: (red.) Kowalczuk-Walędziak, M., Korzeniecka-Bondar, A., Bocheńska-Włostowska, K. Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej: możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 197-207.

Czyżewska, M. (2010). Uczelnia równych szans: o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie W: (red.) Krzysztof Hirszel i in. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży Warszawa: Difin. 2010, s. 160-167.

Uwagi:

metody:

rozmowa, dyskusja, panel, prezentacje, metoda problemowa, praca w małych grupach

nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.