Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-PSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Zna zakres znaczeniowy pojęcia polityka społeczna; ma uporządkowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej polityki społecznej.

PC2_KS_W03

Zna i opisuje tradycyjne i współczesne cele polityki społecznej – od zabezpieczenia materialnego do osiągnięcia dobrostanu obywateli.

PC2_KK_W08

Ma pogłębioną wiedzę na temat aksjologicznych i filozoficznych podstaw polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

PC2_KS_W01

Zna i opisuje wpływ przemian w ujmowaniu zjawiska niepełnosprawności na politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnością.

PC2_KS_W03

Ma usystematyzowaną pogłębioną wiedzę na temat podstawowych zasad wywodzących się z praw obywatelskich będących siłą napędową współczesnej polityki społecznej.

PC2_KK_U02

Potrafi wskazać różnice i wzajemne relacje między polityką społeczną i polityką socjalną.

PC2_KK_U02

Potrafi wskazać międzynarodowe i wewnątrzkrajowe regulacje prawne generujące cele i zadania polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością.

PC2_KK_U02

Potrafi wskazać cele, zasady i strategie nowoczesnej polityki społecznej.

PC2_KS_U01

Potrafi wyjaśnić znaczenie polityki społecznej dla ochrony statusu osób z niepełnosprawnością, ich integracji ze społeczeństwem i normalizacji życia.

PC2_KS_K02

Jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych, przygotowany do podejmowania działań we współpracy w grupie na rzecz tych osób.

PC2_KS_K01

Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje oraz prowadzone działania i ich skutki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia polityki społecznej we wspieraniu osoby z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Polityka w kontekście problemów osób z niepełnosprawnością.

2. Państwo opiekuńcze a państwo liberalne wobec marginalizacji wywołanej niepełnosprawnością.

3. Instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością - model macierzy Thornicrofta.

4. System polityczny a polityka na rzez osób z niepełnosprawnością.

5. Polityka na rzez osób z niepełnosprawnością a polityka budżetowa państwa.

6. Domy pomocy społeczne, środowiskowe domy samopomocy, hostele, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje służb społecznych - jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

- Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Poznań: Biblioteka Klasyków Anarchizmu.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Spicker, P. (2014). Polityka społeczna - teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nieró

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia polityki społecznej we wspieraniu osoby z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Polityka w kontekście problemów osób z niepełnosprawnością.

2. Państwo opiekuńcze a państwo liberalne wobec marginalizacji wywołanej niepełnosprawnością.

3. Instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością - model macierzy Thornicrofta.

4. System polityczny a polityka na rzez osób z niepełnosprawnością.

5. Polityka na rzez osób z niepełnosprawnością a polityka budżetowa państwa.

6. Domy pomocy społeczne, środowiskowe domy samopomocy, hostele, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje służb społecznych - jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

- Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Poznań: Biblioteka Klasyków Anarchizmu.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Spicker, P. (2014). Polityka społeczna - teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nieró

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.