Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interdyscyplinarne podstawy studiów nad niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-IPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarne podstawy studiów nad niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W03

Ma wiedzę o źródłach i przebiegu rozwoju disability studies w wymiarze międzynarodowym, oraz przejawy nadania temu obszarowi nadania rangi dyscypliny akademickiej.

PN2_KK_W03

Zna główne kierunki rozwoju i istotne osiągnięcia disability studiem, ważne nurty, aktualne tendencje i czołowych przedstawicieli.

PN2_KK_W02

Zna modele niepełnosprawności i istotne koncepcje z nimi związane ujmujące niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

PN2_KK_W04

Zna kluczowe koncepcje człowieka i jego rozwoju (w tym m.in. filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne, medyczne).

PN2_KK_W03

Zna tradycyjne i współczesne kierunki badań nad niepełnosprawnością oraz ich historyczne i społeczne uwarunkowania.

PN2_KK_W01

Zna źródła interdyscyplinarne w ujęciu fenomenu niepełnosprawności w kontekście wyjaśnień i koncepcji zarówno nauk humanistycznych, społecznych, jak i medycznych, w tym między innymi: filozofii, nauk o rodzinie, pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, medycyny, nauk o zdrowiu.

PN2_KK_W09

Zna tradycję i współczesność ruchów społecznych na rzecz niepełnosprawnych, ma wiedzę na temat self-adwokatury.

PN2_KK_W09

Ma wiedzę na temat wykluczania, stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością w życiu osobowym, społecznym, a także barierach kulturowych, prawnych czy ekonomicznych.

PN2_KK_W09

Zna społeczno-demograficzną sytuację osób z niepełnosprawnością w Polsce i wybranych państwach.

PN2_KK_W05

Ma wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, zna ich prawidłowości i zaburzenia oraz sposoby komunikowania się z osobami o rożnych rodzajach niepełnosprawności.

PN2_KK_W06

Zna merytoryczne, metodyczne i metodologiczne narzędzia do projektowania i realizacji złożonych i wielozakresowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Umiejętności

PN2_KK_U08

Umie zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

PN2_KK_U09

Umie podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U01

Umie pełnić funkcję lidera w kierowaniu realizacją projektów, aktywnego uczestniczenia w marketingu społecznym na rzecz osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U04

Umie podejmować rolę badacza społeczno-kulturowej i polityczno-prawnej problematyki niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych (w tym pedagogiki, socjologii, psychologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz humanistycznych (w tym filozofii, nauki o rodzinie).

PN2_KK_U08

Umie podejmować krytyczny dyskurs nad miejscem Innego w społeczeństwie i rolą społeczeństwa w zapewnieniu wszystkim jego obywatelom równych szans.

PN2_KK_U09

Umie projektować działania, systemy wsparcia skierowane do niepełnosprawnych i środowisk ich życia.

PN2_KK_U09

Umie formułować rekomendacje do konstruowania systemów wsparcia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

PN2_KK_U09

umie podejmować i realizować badania nad osobistą, społeczną, polityczną, ekonomiczną i kulturową sytuacją niepełnosprawnych.

PN2_KK_U01

Umie inicjować badania zespołowe nad określoną problematyką niepełnosprawności.

PN2_KK_U04

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i analizuje ich powiązania z życiem osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U05

Umie projektować ścieżkę własnego rozwoju i jest świadomy potrzeby doskonalenia własnych kompetencji do uczenia się przez całe życie.

PN2_KK_U05

Umie systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

PN2_KK_U01

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, ma umiejętność odkrywania i stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami.

PN2_KK_U01

Ma umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację celów związanych z planowaniem i realizacją działań profesjonalnych, też kierowniczych.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K04

Ma świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K04

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich środowiska.

PN2_KK_K04

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych oraz potrafi zastosować zasady i normy etyczne w postępowaniu badawczym.

PN2_KK_K07

Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

i odpowiedzialną postawę w podejmowaniu i realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02

Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów działania na rzecz niepełnosprawnych i obszarów badawczych.

PN2_KK_K01

Jest świadomy własnego potencjału i swojej roli w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru afektów kształcenia:

Wyniki testu egzaminacyjnego

Uczestniczenie w dyskusji

Pełny opis:

Wykład:

1. Niepełnosprawność-definicje, koncepcje, modele

2. Skala zjawiska niepełnosprawności w świecie i w Polsce. Disability studies nurt teoretyczno-badawczy i dydaktyczny

3. Pozytywny paradygmat niepełnosprawności-koncepcje, badania nad dobrostanem osoby z niepełnosprawnością

4. Wybrane tradycje ujmowania fenomenu niepełnosprawności-m.in.koncepcja Innego Emanual’a Levinasa,koncepcja spotkania i dialogu Martina Bubera, poczłowieczy etap historii w koncepcji Francisa Fukuyamy, Koncepcja witalistyczna José Ortegi Gasseta, koncepcje personalistyczne

5. Normalizacja, self-adwokatura, integracja, inkluzja

6. Wybrane tradycje badania fenomenu niepełnosprawności: postawy społeczne, autonomia, samostanowienie, zasoby osobowe, systemy rodzinne a niepełnosprawność

7. Rozważania nad rezerwatem przestrzeni osób z niepełnosprawnością w świetle koncepcji Erwina Goffmana

Ćwiczenia:

1. Współczesny wizerunek osób z niepełnosprawnością

2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością

3. Wsparcie społeczne – możliwości, bariery

4. Obszary interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością

5. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w rożnych przejawach życia społecznego

Literatura:

Obowiązkowa:

Borowska-Beszta, B. (2012), Niepełnosprawność w kontekstach teoretycznych i kulturowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1, pp. 75–97.

Głodkowska, J. (2014b). Rozważania o podmiotowości a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, pp. 91–110.

Rembis, M., Pamula, N. (2016). Disability Studies: A View from the Humanities. CzłowiekNiepełnosprawnośćSpołeczeństwo. (pp. 5-25).

Uzupełniająca:

Chodowska, M. (1993). Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw. Lublin. Wydawnictwo UMCS.

Dykcik, W. (red.). (1996). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo Eruditus.

Głodkowska, J. (2014c). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, pp. 29–44.

Głodkowska, J. (2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia (pp. 110–134). W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kosakowski, Cz., Krause, A. (red.). (2005). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Palak, Z., Lewicka, A., Bujnowska, A. (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru afektów kształcenia:

Wyniki testu egzaminacyjnego

Uczestniczenie w dyskusji

Pełny opis:

Wykład:

1. Niepełnosprawność-definicje, koncepcje, modele

2. Skala zjawiska niepełnosprawności w świecie i w Polsce. Disability studies nurt teoretyczno-badawczy i dydaktyczny

3. Pozytywny paradygmat niepełnosprawności-koncepcje, badania nad dobrostanem osoby z niepełnosprawnością

4. Wybrane tradycje ujmowania fenomenu niepełnosprawności-m.in.koncepcja Innego Emanual’a Levinasa,koncepcja spotkania i dialogu Martina Bubera, poczłowieczy etap historii w koncepcji Francisa Fukuyamy, Koncepcja witalistyczna José Ortegi Gasseta, koncepcje personalistyczne

5. Normalizacja, self-adwokatura, integracja, inkluzja

6. Wybrane tradycje badania fenomenu niepełnosprawności: postawy społeczne, autonomia, samostanowienie, zasoby osobowe, systemy rodzinne a niepełnosprawność

7. Rozważania nad rezerwatem przestrzeni osób z niepełnosprawnością w świetle koncepcji Erwina Goffmana

Ćwiczenia:

1. Współczesny wizerunek osób z niepełnosprawnością

2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością

3. Wsparcie społeczne – możliwości, bariery

4. Obszary interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością

5. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w rożnych przejawach życia społecznego

Literatura:

Obowiązkowa:

Borowska-Beszta, B. (2012), Niepełnosprawność w kontekstach teoretycznych i kulturowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1, pp. 75–97.

Głodkowska, J. (2014b). Rozważania o podmiotowości a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, pp. 91–110.

Rembis, M., Pamula, N. (2016). Disability Studies: A View from the Humanities. CzłowiekNiepełnosprawnośćSpołeczeństwo. (pp. 5-25).

Uzupełniająca:

Chodowska, M. (1993). Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw. Lublin. Wydawnictwo UMCS.

Dykcik, W. (red.). (1996). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo Eruditus.

Głodkowska, J. (2014c). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, pp. 29–44.

Głodkowska, J. (2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia (pp. 110–134). W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kosakowski, Cz., Krause, A. (red.). (2005). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Palak, Z., Lewicka, A., Bujnowska, A. (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru afektów kształcenia:

Wyniki testu egzaminacyjnego

Uczestniczenie w dyskusji

Pełny opis:

Wykład:

1. Niepełnosprawność-definicje, koncepcje, modele

2. Skala zjawiska niepełnosprawności w świecie i w Polsce. Disability studies nurt teoretyczno-badawczy i dydaktyczny

3. Pozytywny paradygmat niepełnosprawności-koncepcje, badania nad dobrostanem osoby z niepełnosprawnością

4. Wybrane tradycje ujmowania fenomenu niepełnosprawności-m.in.koncepcja Innego Emanual’a Levinasa,koncepcja spotkania i dialogu Martina Bubera, poczłowieczy etap historii w koncepcji Francisa Fukuyamy, Koncepcja witalistyczna José Ortegi Gasseta, koncepcje personalistyczne

5. Normalizacja, self-adwokatura, integracja, inkluzja

6. Wybrane tradycje badania fenomenu niepełnosprawności: postawy społeczne, autonomia, samostanowienie, zasoby osobowe, systemy rodzinne a niepełnosprawność

7. Rozważania nad rezerwatem przestrzeni osób z niepełnosprawnością w świetle koncepcji Erwina Goffmana

Ćwiczenia:

1. Współczesny wizerunek osób z niepełnosprawnością

2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością

3. Wsparcie społeczne – możliwości, bariery

4. Obszary interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością

5. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w rożnych przejawach życia społecznego

Literatura:

Obowiązkowa:

Borowska-Beszta, B. (2012), Niepełnosprawność w kontekstach teoretycznych i kulturowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (2014a). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1, pp. 75–97.

Głodkowska, J. (2014b). Rozważania o podmiotowości a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, pp. 91–110.

Rembis, M., Pamula, N. (2016). Disability Studies: A View from the Humanities. CzłowiekNiepełnosprawnośćSpołeczeństwo. (pp. 5-25).

Uzupełniająca:

Chodowska, M. (1993). Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw. Lublin. Wydawnictwo UMCS.

Dykcik, W. (red.). (1996). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo Eruditus.

Głodkowska, J. (2014c). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, pp. 29–44.

Głodkowska, J. (2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia (pp. 110–134). W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kosakowski, Cz., Krause, A. (red.). (2005). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Palak, Z., Lewicka, A., Bujnowska, A. (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.