Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Erudycyjne seminarium tematyczne - Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-EST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Erudycyjne seminarium tematyczne - Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W02 Zna znaczenie podstawowych terminów: niepełnosprawność, zasoby osobowe i społeczne człowieka, trajektoria niepełnosprawności, kultura niepełnosprawności, umocnienie, normalizacja, autorstwo własnego życia, dobrostan, samostanowienie, autonomia, jakość życia, zadania rozwojowe, koherencja, wsparcie.

PN2_KK_W01 Zna implikacje psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej w rozumieniu fenomenu niepełnosprawności.

PN2_KK_W03 Zna filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka w kontekście niepełnosprawności i procesu rewalidacji, rehabilitacji i terapii.

PN2_KK_W11 Ma wiedzę o osobach z niepełnosprawnością uwzględniając ich biografię, warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego).

PN2_KK_W11 Ma wiedzę o osobach z niepełnosprawnością jako uczestnikach procesów wsparcia, rehabilitacji, rewalidacji, terapii.

PN2_KK_W06 Ma wiedzę o diagnozowaniu wybranych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością: autorstwo własnego życia, samostanowienie, jakość życia, dobrostan.

PN2_KK_W09 Ma wiedzę o usługach świadczonych na rzecz niepełnosprawnych i możliwościach ich oceny oraz rekomendacjach do konstruowania systemów wsparcia .

PN2_KK_W11 Wskazuje istotnie problemy osób z niepełnosprawnością w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym.

Umiejętności

PN2_KK_U07 Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz ich interpretowania na temat zjawisk społecznych związanych z niepełnosprawnością (np. wykluczenie, piętno, stygmatyzacja), przy użyciu różnych źródeł .

PN2_KK_U08 Wyjaśnia filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka w aspekcie niepełnosprawności i procesu rewalidacji, rehabilitacji i terapii.

PN2_KK_U08 Wyjaśnia założenia psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej w odniesieniu do różnych przejawów życia osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U08 Umie interpretować fenomen niepełnosprawności w kontekście „punktu archimedesowego” człowieka, uwzględniając różne koncepcje i teorie.

PN2_KK_U02 Umie wyjaśniać znaczenie podstawowych terminów w kontekście właściwych teorii i koncepcji: trajektoria niepełnosprawności, autorstwo własnego życia, dobrostan, samostanowienie, jakość życia, zadania rozwojowe, koherencja.

PN2_KK_U04 Uzasadnia stosowanie paradygmatu jakościowego i założeń fenomenologicznych w badaniach nad zasobami osobistymi osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U09 Umie wnikliwie analizować biografie osób z niepełnosprawnością i interpretować fakty w perspektywie wybranych koncepcji i wyników naukowych badań.

PN2_KK_U09 umie interpretować istotnie problemy osób z niepełnosprawnością w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K03 Utożsamia się z wartościami, jakie prezentują nauki podejmujące zagadnienie niepełnosprawności (m.in. pedagogika specjalna, psychologia, filozofia, pedagogika społeczna, medycyna, prawo).

PN2_KK_K07 W dyskusjach używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej na sytuację i problemy życiowe osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02 Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K06 Ma świadomość własnej odpowiedzialności za jakość podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Klaudia Majewska, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie:

1. egzminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji Forms

2. opracowanych projetów grupowych na wybrany temat z zakresu problematyki autorstwa życia osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe zagadnienia, pytania problematyzujące obejmujace treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamiesczone są w

informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studnetów.

Egzamin odbędzie się 12 maja 2020 godz. 10.30-11.00. Egzamin będzie testem wyboru. Link do egzaminu został przekazany na adres grupy oraz adresy e-mail studentów.

Pełny opis:

TREŚCI WYKŁADÓW:

1. Teoretyczne podstawy konstruktu „autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością”. Wprowadzenie w problematykę i ustalenie terminologiczne. Normalizacja jako proces ukierunkowany na rozpatrywanie życia osób z niepełnosprawnością w wymiarach autorskich. Normalizacja jako przeciwieństwo nietolerancji społecznej, napiętnowania, stygmatyzacji i wykluczenia. Teoria piętna i przemiany dotyczące wymiaru i znaczenia piętna społecznego.

2. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności: analiza modeli niepełnosprawności, bariery i sytuacje trudne doświadczane przez osoby z niepełnosprawnościami. Ekosystem osoby z niepełnosprawnością. Bariery życiowe a niepełnosprawność. Warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego).

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

3. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: personalistyczny, temporalny, funkcjonalny. Analiza terminologii podmiotowość, autonomia, niezależność, samostanowienie, realizacja zadań rozwojowych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt personalistyczny Podmiotowe doświadczenia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt temporalny. Realizacja zadań rozwojowych adekwatnych do wieku - przesłane elektronicznie w dniu 17.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 17.03.2020r., dostępne pod linkiem: https:// apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo: artykuł Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-98-9., dostępny pod linkiem: https://apseduplmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EYXSbf981lNDsArflS2dtKQBVLIlXTvWHnakY5IU2xR_ww?e=HVXcHK

4. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: eudajmoniczny - implikacje psychologii pozytywnej dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, teoria dobrostanu; pomocowy -teoria wsparcia społecznego. Diagnoza potrzeb i modele wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 24.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 24.03.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo filmy z obszaru analizowanej problematyki zamieszczone w aplikacji OneDrive 24.03.2020 r., dostępne pod linkami: "Ja też" - https://apsedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/ETWym5GwtvVFvIv_818QZWIB-zjhnXfsYzGQdp0wpmNj8A? e=eGiN75 oraz "Motyl" - https://apsedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EQwfP-3ICUlAmg9jh7VgeC0BjGwTs2bMcH78C291jCDug?e=f32rzN.

5. Studia nad niepełnosprawnością (disability studies). Interdyscyplinarne analizy empiryczne fenomenu niepełnosprawności.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 31.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 31.03.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo uzupełnieniem wykładu są artykuły: 1. Wlazło, M.(2017). Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18. ; dostępny pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ mpagowska_aps_edu_pl/ESC-VqrWAwNGvQeoTDynoEkBZ6LoY7lZb2b8JSjf0LzKOA?e=dIby3h

2. Podgórska-Jachnik, D.(2016). Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 22/1, 15-33; dostępny pod linkiem: https:// apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EZHP_Ti3lXhGqJi8lTKcP6IBVIn-hZM_aDZEyebVIsKmZA? e=RnD9E2

6. Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ustalenie terminologiczne, analiza wybranych badań empirycznych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 07.04.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 07.04.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo uzupełnieniem treści wykładu jest artykuł: Zaorska, M.(2017). Strategie podwyższania jakości życia a możliwości uzyskiwania dobrostanu przez osoby z niepełnosprawnością w wymiarze działalności organizacji pozarządowych Funkcjonujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXX, 2017: 43–55; dostępny pod linkiem: https://apseduplmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/Ed-NXJuDmfFEjs0AarSQZn8BHd0WDrRBfvDIn88srRi0bQ?e=guwhfL

Treści wykładów i ćwiczeń są tożsame. W trakcie zajęć ćwiczeniowych studenci przygotowują projekty podejmujące problematykę wybranych aspektów autorstwa życia osób z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Głodkowska, J.(2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 75-96. 9http://www.cns.aps.edu.pl/media/620994/czlowiek_2014_01-23.pdf)

Głodkowska, J.(2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. W: Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, pod red. J. Głodkowskiej. S. 110-134. Warszawa: APS.

Głodkowska, J.(2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), s. 87-106. (http://www.cns.aps.edu.pl/media/678937/czlowiek_2014_03-25.pdf)

Głodkowska, J.(2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(260, s. 29-43. (https://cnsonline.pl/resources/html/article/details?id=58881&language=pl).

Literatura udostępniona w procesie kształcenia na odległość na adres mailowy grupy:

17 marca 2020r.

Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-98-9.;

24 marca 2020r.

Pągowska, M.(2017). Disability Studies in the scientific and didactics perspective - sources and didactics perspective - sources and interpretation. W: J. Głodkowska, J. Gasik, M. Pągowska (red.). Studies on disability – international theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Wydawnictwo: APS (wesja w języku polskim).

31 marca 2020r.

Wlazło, M.(2017). Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/13692)

Podgórska-Jachnik, D.(2016). Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 22/1, 15-33.

07 kwietnia 2020r.

Zaorska, M.(2017). Strategie podwyższania jakości życia a możliwości uzyskiwania dobrostanu przez osoby z niepełnosprawnością w wymiarze działalności otganizacji pozarządowych Funkcjonujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXX, 2017: 43–55. (http://journals.pan.pl/Content/103932/PDF/Marzenna+Zaorska.pdf?handler=pdf)

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy email grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

2. Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń: Prowadząca zajęcia: mgr Klaudia Majewska. Sposób pracy na odległość w ramach realizacji przedmiotu: przesłanie drogą mailową materiałów zaplanowanych do realizacji na zajęciach (artykuły, karty pracy wraz z instrukcjami, linki do zasobów internetowych). Kontakt ze studentami realizowany jest poprzez pocztę elektroniczną APS. Utworzona została dodatkowo grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/groups/KlaudiaMajewskaAPS/

Metody kształcenia, w tym metody pracy na odległość: wykład, metoda projektów, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, film poglądowy.

Godziny kontaktowe : wykład, ćwiczenia - 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Przygotowanie projektu - 40 godz.

-------------------------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 7.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.