Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w życiu publicznym i badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-EPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w życiu publicznym i badaniach naukowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie ustne

Pełny opis:

Etyka życia publicznego

Zagadnienia wstępne. Definicja i charakterystyka sfery publicznej. Grecka opozycja polis i oikos oraz rzymskie rozróżnienie publiczne – prywatne jako podstawa europejskiego myślenia o etyce życia publicznego.

Przewaga życia publicznego nad prywatnym w starożytności.

Kryzys etyki życia publicznego jako najważniejsze zagrożenie dla przyszłości wspólnot politycznych w etyce Grecji i Rzymu. Rzymska moralistyka.

Średniowieczne ograniczanie wpływu społeczeństwa na władzę i zanikanie sfery publicznej.

Odradzanie się sfery publicznej jako przesłanka odradzania się etyki życia publicznego u schyłku średniowiecza. Narodziny opinii publicznej.

Narodziny nowoczesnej etyki życia publicznego w XVIII stuleciu.

Współczesna etyka życia politycznego - wyborcze debaty polityków jako przykład aktualności i znaczenia etyki w życiu publicznym.

Etyka badań naukowych - etyka pracownika nauki a etyka badań naukowych

Etyka tradycyjna a etyka współczesna. Etyka nauki jako obszar zjawisk nowych - dynamicznie rozwijających się. Tradycyjny etos nauki.

Odpowiedzialność człowieka nauki. Odpowiedzialność w naukach społecznych.

Etyczny kodeks naukowca. Nauka jako rodzaj działalności etycznej. Wysokie standardy osobiste realizowane przez naukowców jako punkt wyjścia dla rozwoju autorytetu nauki.

Rozwój ilościowy środowisk naukowych. Naukowcy najszybciej rozwijającą się grupą zawodową w ostatnim stuleciu. Partykularyzacja nauki. Badania na zlecenie.

Etyczne zasady postępowania w środowisku naukowym. Dochowywanie rzetelności, poszanowanie własności.

Etyka badań naukowych. Tradycja dobra nauki jako najwyższej wartości. Wątpliwości etyczne i współczesne regulacje. Wykorzystywanie wyników jako problem etyczny.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do wykładu:

1. ks. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1991.

2. J. Teichman, Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

3. Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Zna miejsce i rolę etyki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami.

PC2_KK_W08

Zna współczesne typologie teorii etycznych w odniesieniu do różnych kryteriów.

PC2_KK_W08

Zna podstawowe prawa człowieka leżące u podstaw norm etycznych obowiązujących w świecie współczesnym.

PC2_KK_W08

Zna podstawowe zasady etyczne i ich regulacje w Polsce obowiązujące w różnych dziedzinach życia publicznego: prawie, administracji, w życiu zawodowym, życiu gospodarczym oraz w polityce.

PC2_KK_W09

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

PC2_KK_W07

Ma uporządkowana poszerzona wiedze na temat zasad dobrej praktyki badawczej i rozumie konieczność ich przestrzegania.

PC2_KK_U03

Potrafi przedstawić argumenty filozoficzne i etyczne uzasadniając swoje stanowisko w kwestii uczciwości w prowadzeniu badań naukowych.

PC2_KK_U

PC204

Potrafi zastosować zasady oraz normy etyczne w postępowaniu badawczym.

PC2_KK_U03

Identyfikuje i analizuje przypadki nierespektowania zasad etycznych w życiu publicznym w różnych jego sferach.

KS_K01

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych; podejmuje refleksję krytyczną nad uprawianiem nauki, konsekwencjami badań i odpowiedzialnością badacza.

PC2_KK_K04

Jest świadomy znaczenia przestrzegania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań zawodowych.

PC2_KK_K04

Jest wrażliwy na przejawy nieetycznych zachowań w różnych sferach życia publicznego i w prowadzeniu badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:
Pełny opis:

Etyka życia publicznego

Zagadnienia wstępne. Definicja i charakterystyka sfery publicznej. Grecka opozycja polis i oikos oraz rzymskie rozróżnienie publiczne – prywatne jako podstawa europejskiego myślenia o etyce życia publicznego.

Przewaga życia publicznego nad prywatnym w starożytności.

Kryzys etyki życia publicznego jako najważniejsze zagrożenie dla przyszłości wspólnot politycznych w etyce Grecji i Rzymu. Rzymska moralistyka.

Średniowieczne ograniczanie wpływu społeczeństwa na władzę i zanikanie sfery publicznej.

Odradzanie się sfery publicznej jako przesłanka odradzania się etyki życia publicznego u schyłku średniowiecza. Narodziny opinii publicznej.

Narodziny nowoczesnej etyki życia publicznego w XVIII stuleciu.

Współczesna etyka życia politycznego - wyborcze debaty polityków jako przykład aktualności i znaczenia etyki w życiu publicznym.

Etyka badań naukowych - etyka pracownika nauki a etyka badań naukowych

Etyka tradycyjna a etyka współczesna. Etyka nauki jako obszar zjawisk nowych - dynamicznie rozwijających się. Tradycyjny etos nauki.

Odpowiedzialność człowieka nauki. Odpowiedzialność w naukach społecznych.

Etyczny kodeks naukowca. Nauka jako rodzaj działalności etycznej. Wysokie standardy osobiste realizowane przez naukowców jako punkt wyjścia dla rozwoju autorytetu nauki.

Rozwój ilościowy środowisk naukowych. Naukowcy najszybciej rozwijającą się grupą zawodową w ostatnim stuleciu. Partykularyzacja nauki. Badania na zlecenie.

Etyczne zasady postępowania w środowisku naukowym. Dochowywanie rzetelności, poszanowanie własności.

Etyka badań naukowych. Tradycja dobra nauki jako najwyższej wartości. Wątpliwości etyczne i współczesne regulacje. Wykorzystywanie wyników jako problem etyczny.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do wykładu:

1. ks. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1991.

2. J. Teichman, Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

3. Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009.

Uwagi:

Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:
Pełny opis:

Etyka życia publicznego

Zagadnienia wstępne. Definicja i charakterystyka sfery publicznej. Grecka opozycja polis i oikos oraz rzymskie rozróżnienie publiczne – prywatne jako podstawa europejskiego myślenia o etyce życia publicznego.

Przewaga życia publicznego nad prywatnym w starożytności.

Kryzys etyki życia publicznego jako najważniejsze zagrożenie dla przyszłości wspólnot politycznych w etyce Grecji i Rzymu. Rzymska moralistyka.

Średniowieczne ograniczanie wpływu społeczeństwa na władzę i zanikanie sfery publicznej.

Odradzanie się sfery publicznej jako przesłanka odradzania się etyki życia publicznego u schyłku średniowiecza. Narodziny opinii publicznej.

Narodziny nowoczesnej etyki życia publicznego w XVIII stuleciu.

Współczesna etyka życia politycznego - wyborcze debaty polityków jako przykład aktualności i znaczenia etyki w życiu publicznym.

Etyka badań naukowych - etyka pracownika nauki a etyka badań naukowych

Etyka tradycyjna a etyka współczesna. Etyka nauki jako obszar zjawisk nowych - dynamicznie rozwijających się. Tradycyjny etos nauki.

Odpowiedzialność człowieka nauki. Odpowiedzialność w naukach społecznych.

Etyczny kodeks naukowca. Nauka jako rodzaj działalności etycznej. Wysokie standardy osobiste realizowane przez naukowców jako punkt wyjścia dla rozwoju autorytetu nauki.

Rozwój ilościowy środowisk naukowych. Naukowcy najszybciej rozwijającą się grupą zawodową w ostatnim stuleciu. Partykularyzacja nauki. Badania na zlecenie.

Etyczne zasady postępowania w środowisku naukowym. Dochowywanie rzetelności, poszanowanie własności.

Etyka badań naukowych. Tradycja dobra nauki jako najwyższej wartości. Wątpliwości etyczne i współczesne regulacje. Wykorzystywanie wyników jako problem etyczny.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do wykładu:

1. ks. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1991.

2. J. Teichman, Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

3. Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009.

Uwagi:

Zaliczenie ustne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.