Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii zajęciowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka terapii zajęciowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcia, systematyka, cele i zadania terapii zajęciowej. Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej. Metodyka stosowania wybranych technik terapii zajęciowej. Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Dobór materiałów i organizacja miejsca pracy w terapii zajęciowej. Etyka postępowania w pracy terapeuty.

Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej.

Pełny opis:

(1) Wyjaśnienie pojęć: terapia zajęciowa, metoda terapii, rodzaj terapii, forma terapii, technika, narzędzie terapeutyczne. Cele i zadania terapii zajęciowej.

(2) Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej.

(3) Charakterystyka i klasyfikacja rodzajów, metod, form terapii zajęciowej.

(4) Metodyka terapii zajęciowej w aspekcie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

(5) Założenia teoretyczne organizacji i struktury procesu terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości i deficytów rozwojowych uczestnika terapii zajęciowej

(6) Czynniki warunkujące wybór odpowiednich metod, form, technik i narzędzi terapeutycznych

(7) Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej.

(8) Założenia teoretyczne w konstruowaniu, programów, planów oraz konspektów zajęć terapeutycznych.

(9) Konstruowanie przez studenta programów terapii zajęciowej z uwzględnieniem wybranej charakterystyki niepełnosprawności.

(10) Tworzenie konspektów terapii zajęciowej z zachowaniem obowiązujących procedur postępowania metodycznego.

(11) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystywaniem technik stosowanych w terapii zajęciowej.

(12) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz innymi trudnościami, takimi jak niepełnosprawność ruchowa, z osobami w podeszłym wieku, osobami chorymi somatycznie, osobami z zaburzeniami psychicznymi.

(13) Metodyka zajęć terapeutycznych na przykładzie pracowni kulinarnej, muzycznej, krawieckiej, rękodzieła, stolarskiej, środowiskowej.

(14) Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej prowadzone przez studentów na podstawie przygotowanych konspektów z terapii zajęciowej.

(15) Etyka w terapii zajęciowej, postępowanie w trudnych sytuacjach podczas procesu terapeutycznego w terapii zajęciowej.

Literatura:

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Bac A., (red.) Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009,

Głodkowska J., Giryński A., (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Akapit”, Warszawa 2006

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005

Janus E. Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego, Wydawnictwo Difin 2016

Janus E. (red.). Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

Janus E. Terapeuci zajęciowi w Polsce. Role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2002

Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny „Interat” Warszawa 1995

Kukuła E : Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne. Plast.i Wychow.1993 nr3

Kuskowski M. Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie a rozwój społeczny i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, (w:) Basak W, Pacuła P(red.) ., Człowiek w opiece i terapii, „Więcesław” Jasło 2012

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Matyjas B : Metody pracy stosowane w warsztatach terapii zajęciowej a usprawnianie osób upośledzonych umysłowo. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 1996

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Misztal Monika : Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka "Alpha Pro" Ostrołęka 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna cele, zasady i metody terapii zajęciowej.

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi planować działania terapeutyczne z wykorzystaniem metod terapii zajęciowej

PC2_KS_U02 PC2_KS_W05 Potrafi dostosować metody terapii zajęciowej do indywidualnych potrzeb osoby.

PC2_KS_U02 Potrafi zaprojektować procedurę oceny skuteczności stosowanych metod terapii zajęciowej

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania

Terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: wykład, dyskusja, praca z tekstem, działania praktyczne, metoda sytuacyjna

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena projektu zajęć

- ocena projektu programu terapii zajęciowej

- kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szczegóły realizacji przedmiotu w nauczaniu zdalnym oraz informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu znajdują się w informacjach na poziomie grupy.

Ocena osiągniętych efektów kształcenia:

- ocena projektu programu terapii zajęciowej (praca pisemna przesłana na adres mailowy prowadzącego)

Pełny opis:

(1) Wyjaśnienie pojęć: terapia zajęciowa, metoda terapii, rodzaj terapii, forma terapii, technika, narzędzie terapeutyczne. Cele i zadania terapii zajęciowej.

(2) Charakterystyka wybranych metod pedagogicznych stosowanych w terapii zajęciowej.

(3) Charakterystyka i klasyfikacja rodzajów, metod, form terapii zajęciowej.

(4) Metodyka terapii zajęciowej w aspekcie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

(5) Założenia teoretyczne organizacji i struktury procesu terapii zajęciowej z uwzględnieniem możliwości i deficytów rozwojowych uczestnika terapii zajęciowej

(6) Czynniki warunkujące wybór odpowiednich metod, form, technik i narzędzi terapeutycznych

(7) Konstruowanie i organizacja procesu terapii zajęciowej.

(8) Założenia teoretyczne w konstruowaniu, programów, planów oraz konspektów zajęć terapeutycznych.

(9) Konstruowanie przez studenta programów terapii zajęciowej z uwzględnieniem wybranej charakterystyki niepełnosprawności.

(10) Tworzenie konspektów terapii zajęciowej z zachowaniem obowiązujących procedur postępowania metodycznego.

(11) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystywaniem technik stosowanych w terapii zajęciowej.

(12) Metodyka zajęć terapii zajęciowej prowadzona z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz innymi trudnościami, takimi jak niepełnosprawność ruchowa, z osobami w podeszłym wieku, osobami chorymi somatycznie, osobami z zaburzeniami psychicznymi.

(13) Metodyka zajęć terapeutycznych na przykładzie pracowni kulinarnej, muzycznej, krawieckiej, rękodzieła, stolarskiej, środowiskowej.

(14) Ćwiczenia praktyczne z wybranych metod terapii zajęciowej prowadzone przez studentów na podstawie przygotowanych konspektów z terapii zajęciowej.

(15) Etyka w terapii zajęciowej, postępowanie w trudnych sytuacjach podczas procesu terapeutycznego w terapii zajęciowej.

Literatura:

W ramach zajęć zdalnych niezbędna literatura zostanie przesłana drogą mailową

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Bac A., (red.) Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009,

Głodkowska J., Giryński A., (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Akapit”, Warszawa 2006

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005

Janus E. Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego, Wydawnictwo Difin 2016

Janus E. (red.). Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

Janus E. Terapeuci zajęciowi w Polsce. Role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2002

Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny „Interat” Warszawa 1995

Kukuła E : Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne. Plast.i Wychow.1993 nr3

Kuskowski M. Formy zajęć terapeutycznych stosowanych w WTZ i rodzinie a rozwój społeczny i osobowy niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, (w:) Basak W, Pacuła P(red.) ., Człowiek w opiece i terapii, „Więcesław” Jasło 2012

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Matyjas B : Metody pracy stosowane w warsztatach terapii zajęciowej a usprawnianie osób upośledzonych umysłowo. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 1996

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Misztal Monika : Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka "Alpha Pro" Ostrołęka 2005

Uwagi:

W ramach zajęć zdalnych następuje modyfikacja metod pracy stosowanych w celu realizacji zajęć. Materiały, literatura, zadania i instrukcje do zadań będą przesyłane drogą mailową. Korekty zadań zostaną przeprowadzone zdalnie z pomocą dostępnych narzędzi multimedialnych. Kontakt za pomocą maila, telefonu, skype.

Metody pracy: wykład, dyskusja, praca z tekstem, działania praktyczne, metoda sytuacyjna

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 12

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 6

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 6

sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.