Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTN3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna specyfikę psychicznego, społecznego i edukacyjnego funkcjonowania uczniów z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

PC2_KS_W02 Zna sposoby dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym PC2_KS_W02 Zna zasady tworzenia i metody socjoterapii

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z niedostosowaniem społecznym i zagrożonego niedostosowaniem społecznym

PC2_KS_U02 Potrafi, na podstawie orzeczenia oraz WOPFU, określić cele terapeutyczne w odniesieniu do uczniów z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Potrafi przeprowadzić rozmowę z rodzicami/opiekunami ucznia z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Jarosław Korczak

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na ocenę.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Prezentacja zagadnień na zajęciach (zespoły 2-3 osobowe)

Wypowiedzi na zajęciach

Wystąpienia w czasie zajęć

Wypowiedzi w czasie dyskusji grupowej

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w zespole

Pełny opis:

Celem zajęć jest stworzenie podstaw do zrozumienia i stosowania rozmaitych strategii i procedur profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych podczas pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Pełen cykl zajęć realizowany jest w dwóch wzajemnie uzupełniających się formach - ćwiczeniowej oraz warsztatowej. Całe zajęcia podzielone są na poszczególne moduły tematyczne obejmujące zagadnienia dotyczące:

1. Podstaw teoretycznych niedostosowania społecznego.

2. Rozpoznania teoretycznego niedostosowania społecznego z uwagi na stan osobowościowy, psychologiczny, socjologiczny, behawioralny.

3. Uwarunkowań niedostosowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych i biologicznych.

4. Diagnostyki niedostosowania społecznego.

5. Objawów niedostosowania społecznego.

6. Sposobów oddziaływań na ucznia niedostosowanego społecznie oraz zagrożonego niedostosowaniem.

7. Analizy indywidualnych przypadków pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Ad. 1

Wyjaśnienie terminów: metodyka, dydaktyka, resocjalizacja, socjalizacja, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, profilaktyka społeczna.

Ad.2

Wyjaśnianie różnic miedzy poszczególnymi terminami i zagadnieniami dotyczącymi niedostosowania społecznego: zwichnięta socjalizacja, demoralizacja, socjalizacja podkulturowa; asocjalność i demoralizacja, Mechanizmy psychospołeczne niedostosowania społecznego .

Ad. 3

Omówienie: sposobów diagnozy niedostosowania społecznego; przyczyn niedostosowania społecznego z uwzględnieniem poszczególnych czynników

biologicznych oaz środowiskowych.

Ad 4

Skala Niedostosowania Społecznego L. Pytka

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET.

Ad. 5

Omówienie objawów, przyczyn oraz specyfiki problematyki niedostosowania społecznego (dyskusja):

• Omówienie przyczyn powstania obserwowanych objawów niedostosowania społecznego.

• Charakterystyka specyfiki powiązań poszczególnych objawów niedostosowania społecznego ze sobą.

• Formy zapobiegania wystąpieniu objawów niedostosowania społecznego.

• Sposoby reagowania na objawy niedostosowania społecznego.

Ad 6

Omówienie i zaprezentowanie wybranych metod pracy z uczniem niedostosowanym społecznie (warsztaty):

• MRS – resocjalizacja przez sport.

• Drama – wsparcie procesu resocjalizacji.

• Muzykoterapia.

• Plastyka.

• Ekonomia punktowa, wyjaśnienie oraz przykłady zastosowania.

Omówienie: specyfiki doboru metod oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem osobowość wychowanka; Czynnika dojrzałości interpersonalnej wychowanka jako różnicującego w podejmowaniu działań resocjalizacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Ad 7.

Problemowe zachowania uczniów – charakterystyka metod oddziaływania na uczniów oraz procedury postępowania (warsztaty)

- zachowania lękowe

- zachowania bierne

- zachowania nerwowe

- zachowania agresywne

- zachowania negatywistyczne

- zachowania autodestrukcyjne

- problemowe zachowania seksualne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012.

Macander D., Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, ORE, Warszawa 2016.

Macander D., Profilaktyki uzależnień w szkole, ORE 2013

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska I., Problemowe zachowania uczniów [W:] Kruszewski K. (red.), Sztuka Nauczania Czynności nauczyciela, WN PWN, Warszawa 2004.

Ostaszewski K., Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych [w:] Woynarowska, B. (red.): Edukacja Zdrowotna. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. APS, Warszawa 2002.

Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia, warsztaty: (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury: (50h)

Przygotowanie się do warsztatów: (30h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: (30h)

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta : 130 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5 punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moleda
Prowadzący grup: Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na ocenę.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Prezentacja zagadnień na zajęciach (zespoły 2-3 osobowe)

Wypowiedzi na zajęciach

Wystąpienia w czasie zajęć

Wypowiedzi w czasie dyskusji grupowej

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w zespole

Pełny opis:

Celem zajęć jest stworzenie podstaw do zrozumienia i stosowania rozmaitych strategii i procedur profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych podczas pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Pełen cykl zajęć realizowany jest w dwóch wzajemnie uzupełniających się formach - ćwiczeniowej oraz warsztatowej. Całe zajęcia podzielone są na poszczególne moduły tematyczne obejmujące zagadnienia dotyczące:

1. Podstaw teoretycznych niedostosowania społecznego.

2. Rozpoznania teoretycznego niedostosowania społecznego z uwagi na stan osobowościowy, psychologiczny, socjologiczny, behawioralny.

3. Uwarunkowań niedostosowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych.

4. Diagnostyki niedostosowania społecznego.

5. Objawów niedostosowania społecznego.

6. Sposobów oddziaływań na ucznia niedostosowanego społecznie oraz zagrożonego niedostosowaniem.

7. Analizy indywidualnych przypadków pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Ad. 1

Wyjaśnienie terminów: metodyka, dydaktyka, resocjalizacja, socjalizacja, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, profilaktyka społeczna.

Ad.2

Wyjaśnianie różnic miedzy poszczególnymi terminami i zagadnieniami dotyczącymi niedostosowania społecznego: zwichnięta socjalizacja, demoralizacja, socjalizacja podkulturowa; asocjalność i demoralizacja, Mechanizmy psychospołeczne niedostosowania społecznego .

Ad. 3

Omówienie: sposobów diagnozy niedostosowania społecznego; przyczyn niedostosowania społecznego z uwzględnieniem poszczególnych czynników

biologicznych oaz środowiskowych.

Ad 4

Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Pytka

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET.

Ad. 5

Omówienie objawów, przyczyn oraz specyfiki problematyki niedostosowania społecznego (dyskusja):

• Omówienie przyczyn powstania obserwowanych objawów niedostosowania społecznego.

• Charakterystyka specyfiki powiązań poszczególnych objawów niedostosowania społecznego ze sobą.

• Formy zapobiegania wystąpieniu objawów niedostosowania społecznego.

• Sposoby reagowania na objawy niedostosowania społecznego.

Ad.6

Analiza metod pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostowaniem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012.

Macander D., Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, ORE, Warszawa 2016.

Macander D., Profilaktyki uzależnień w szkole, ORE 2013

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska I., Problemowe zachowania uczniów [W:] Kruszewski K. (red.), Sztuka Nauczania Czynności nauczyciela, WN PWN, Warszawa 2004.

Ostaszewski K., Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych [w:] Woynarowska, B. (red.): Edukacja Zdrowotna. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. APS, Warszawa 2002.

Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia, warsztaty: (5+15h)

Przygotowanie się do zajęć, lektury: (50h)

Przygotowanie się do warsztatów: (30h)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: (30h)

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta : 130 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4 punktów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.