Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy ze sprawcą przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy ze sprawcą przemocy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna na poziomie rozszerzonym teoretyczne koncepcje oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_W02 Ma uporządkowaną , pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat metod oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_W04 Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o podstawach prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki specjalnej do projektowania oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

PC2_KS_U03 Umie dobrać odpowiednie metody i strategie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych do specyficznej sytuacji osoby stosującej przemoc.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

aktywność studenta

obecność na zajęciach

przygotowanie zajęć o charakterze korekcyjno-edukacyjnym

kolokwium na koniec zajęć

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu

2. Definicja, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

3. Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

4. Diagnoza przemocy

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

6. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

7. Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

8. Trening Zastępowania Agresji

9. Program DULUTH

10. Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

11. Program RODZINA

12. Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, przygotowanie ćwiczeń, ćwiczenie umiejętności

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.