Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KIT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

PC2_KS_W03 PC2_KS_W04 Zna zasady ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za należyte konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- cząstkowe kolokwia pisemne;

- praca zaliczeniowa - opracowanie IPET dla ucznia z wybraną niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Specyfika pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Podstawy prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4. Metodyka tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

5. Warunki i zasady ewaluacji IPET

6. Konstruowanie IPET dla różnych grup uczniów

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

1. Szumski, G. (2009). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN.

2. Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

3.Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa:Wydawnictwo MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy Studenta:

- godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15 h;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h;

- przygotowanie się do kolokwium (wejściówek) - 5 h;

- opracowanie IPET - 10 h.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne prace końcowe

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Podstawy prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

2. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, edukacyjno – terapeutycznych na podstawie diagnoz funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych osób z niepełnosprawnościami.

4. Metodyka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych: formułowanie celów i odczytywanie informacji z diagnoz, konstruowanie zadań usprawniających

5. Wykorzystanie elementów wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnościami w planowaniu pracy terapeutycznej.

6. Modele pracy zespołów terapeutycznych w procesie konstruowania, realizowania i ewaluacji programów terapii.

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 15 godzin

przygotowanie do zajęć - 10 godzin

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

inne formy - 10 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne prace końcowe

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Podstawy prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

2. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, edukacyjno – terapeutycznych na podstawie diagnoz funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych osób z niepełnosprawnościami.

4. Metodyka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych: formułowanie celów i odczytywanie informacji z diagnoz, konstruowanie zadań usprawniających

5. Wykorzystanie elementów wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnościami w planowaniu pracy terapeutycznej.

6. Modele pracy zespołów terapeutycznych w procesie konstruowania, realizowania i ewaluacji programów terapii.

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 15 godzin

przygotowanie do zajęć - 10 godzin

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

inne formy - 10 godzin

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne prace końcowe

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Podstawy prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

2. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, edukacyjno – terapeutycznych na podstawie diagnoz funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych osób z niepełnosprawnościami.

4. Metodyka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych: formułowanie celów i odczytywanie informacji z diagnoz, konstruowanie zadań usprawniających

5. Wykorzystanie elementów wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnościami w planowaniu pracy terapeutycznej.

6. Modele pracy zespołów terapeutycznych w procesie konstruowania, realizowania i ewaluacji programów terapii.

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

Obowiązkowa:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Uzupełniająca:

Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

inne formy - 30 godzin

Liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

- pisemne prace końcowe

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas zajęć (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Podstawy prawne regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

2. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, edukacyjno – terapeutycznych na podstawie diagnoz funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych osób z niepełnosprawnościami.

4. Metodyka konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych: formułowanie celów i odczytywanie informacji z diagnoz, konstruowanie zadań usprawniających

5. Wykorzystanie elementów wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnościami w planowaniu pracy terapeutycznej.

6. Modele pracy zespołów terapeutycznych w procesie konstruowania, realizowania i ewaluacji programów terapii.

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

Obowiązkowa:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS.

Uzupełniająca:

Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykłady, ćwiczenia - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

inne formy - 30 godzin

Liczba punktów ECTS: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- cząstkowe kolokwia pisemne;

- praca zaliczeniowa - opracowanie IPET dla ucznia z wybraną niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Specyfika pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Podstawy prawne, regulujące konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4. Metodyka tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

5. Warunki i zasady ewaluacji IPET

6. Konstruowanie IPET dla różnych grup uczniów

7. Analiza i ocena indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez Studentów.

Literatura:

1. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

2. Rozporządzenia MEN w sprawie:

- zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa:Wydawnictwo MEN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

Nakład pracy Studenta:

- godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15 h;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h;

- przygotowanie się do kolokwium (wejściówek) - 5 h;

- opracowanie IPET - 10 h.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadania zrealizowane w zakresie komunikacji zdalnej w terminach podanych w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych;

- praca zaliczeniowa - opracowanie IPET dla ucznia z wybraną niepełnosprawnością.

Pełny opis:

ZADANIA DLA STUDENTÓW

1. Analiza specyfiki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Analiza podstaw prawnych, regulujących konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4. Zapoznanie się z metodyką tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Analiza wzorów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

5. Zapoznanie się z warunkami i zasadami ewaluacji IPET

6. Konstruowanie IPET dla różnych grup uczniów

7. Analiza opracowanych przez studentów indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych na podstawie wskazówek zawartych w ocenie wykładowcy.

Literatura:

1. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

2. Rozporządzenia MEN w sprawie:

- zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa:Wydawnictwo MEN.

MATERIAŁY DOSTĘPNE W OTWARTYCH ZASOBACH ELEKTRONICZNYCH:

1. Trochimiak, B. (2018). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – aspekty prawne z komentarzem. Część I. Szkoła Specjalna, 5, 369-375.

2. Trochimiak, B. (2019). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – aspekty prawne z komentarzem. Część II. Szkoła Specjalna, 2, 124-132.

http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery-archiwalne/

3. Przykładowe IPETY

https://www.ore.edu.pl/?s=IPET, https://www.ore.edu.pl/2017/11/bank-dobrych-praktyk-materialy-do-pobrania/

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001578

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001743

Uwagi:

1. Metody kształcenia:

- instruktaż, metoda problemowa, dyskusja, praca z rozporządzeniami MEN.

- edukacja zdalna z wykorzystaniem przesłanych materiałów dydaktycznych, zadań do wykonania, zagadnień/pytań do samodzielnej analizy.

2. Informacje o materiałach dydaktycznych do zajęć znajdują się w sylabusie w sekcji "Literatura" - podane są linki do materiałów, dostępne zbiory elektroniczne. Dodatkowo na adresy USOS mail poszczególnych grup ćwiczeniowych przesyłane są materiały dydaktyczne w formie pdf., w terminach zgodnych z planem studiów.

3. Informacje o zadaniach zawarte są w tematach zajęć w sekcji "Pełny opis", a także w sylabusach poszczególnych grup w sekcji "Zakres tematów".

4. Informacje dotyczące terminów oddania semestralnych prac zaliczeniowych podane są w sekcji " Metody i kryteria oceniania" w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

5. Dostęp do konsultacji w czasie rzeczywistym przez aplikacje Messenger, nazwa "Mariusz Maciątek":

- 09. 05. 2020 r. godz. 13.15-15.40;

- 10. 05. 2020 r. godz. 13.15-15.40

6. Adresy do korespondencji e-mail:

mmaciatek@wp.pl oraz e-maile poszczególnych grup ćwiczeniowych.

7. Inne informacje

a) Nakład pracy Studenta:

- ćwiczenia - 15 h;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 h;

- opracowanie IPET - 15 h;

- opracowanie arkusza ewaluacji IPET - 5 h.

b) Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.