Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Autorstwo życia a niepełnosprawność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-AZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autorstwo życia a niepełnosprawność
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W02 Ma usystematyzowany zasób terminologiczny obejmujący pojęcia: niepełnosprawność, dysfunkcje adaptacji społecznej, zasoby osobowe i społeczne człowieka, trajektoria niepełnosprawności, zadania rozwojowe, koherencja, wsparcie

PC2_KK_W05 Zna teorie psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej. Potrafi wskazać podstawowe założenia poznanych teorii oraz ich implikacje w projektowaniu rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

PC2_KK_W05 Wymienia filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do teoretycznych podstaw rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

PC2_KK_W04 Ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji oraz o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług

PC2_KK_W05 Zna teksty źródłowe teoretyczne oraz wyniki przykładowych badań dotyczących procesu rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji oraz podmiotowych i społecznych zasobów osób z niepełnosprawnością oraz umie je zaprezentować

Umiejętności

PC2_KK_U03 Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia proble-mów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych

PC2_KK_U03 Wyjaśnia założenia psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej w kontekście życia osób z grup mniejszościowych, wykluczonych

PC2_KK_U04 Uzasadnia stosowanie paradygmatu jakościowego i założeń fenomenologicznych w badaniach nad zasobami osobistymi niepełnosprawnych

PC2_KK_U02 Wyjaśnia, analizuje i interpretuje trajektorie niepełnosprawności na podstawie indywidualnych przypadków

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K03 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami pedagogiki specjalnej

PC2_KK_K03 Przejawia wrażliwość na sytuację i problemy życiowe osób z niepełnosprawnością

PC2_KK_K04 Ma świadomość odpowiedzialności za rozwój osób potrzebujących wsparcia oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie egzaminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji Forms oraz na podstawie opracowanych projektów grupowych na wybrany temat z zakresu problematyki autorstwa życia osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe zagadnienia, pytania problematyzujące obejmujące treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamieszczone są w informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studentów.

Egzamin obejmuje 20 pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. godz. 15.30 z wykorzystaniem aplikacji Forms. Link do egzaminu przekazano na adresy mailowe studentów w domenie USOSmail, adresy grup studentów oraz w aplikacji Teams.

OCENA PROJEKTÓW: ocena realizacji poszczególnych zadań i końcowego projektu oraz aktywny udział w komunikacji na odległość.

Pełny opis:

TREŚCI WYKŁADÓW:

1. Teoretyczne podstawy konstruktu „autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością”. Wprowadzenie w problematykę i ustalenie terminologiczne. Normalizacja jako proces ukierunkowany na rozpatrywanie życia osób z niepełnosprawnością w wymiarach autorskich. Normalizacja jako przeciwieństwo nietolerancji społecznej, napiętnowania, stygmatyzacji i wykluczenia. Teoria piętna i przemiany dotyczące wymiaru i znaczenia piętna społecznego.

2. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności: analiza modeli niepełnosprawności, bariery i sytuacje trudne doświadczane przez osoby z niepełnosprawnościami. Ekosystem osoby z niepełnosprawnością. Bariery życiowe a niepełnosprawność. Warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego).

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w zzczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

3. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: personalistyczny, temporalny, funkcjonalny. Analiza terminologii podmiotowość, autonomia, niezależność, samostanowienie, realizacja zadań rozwojowych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt personalistyczny Podmiotowe doświadczenia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt temporalny. Realizacja zadań rozwojowych adekwatnych do wieku - przesłane elektronicznie w dniu 17.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 17.03.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo: artykuł Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-98-9., dostępny pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EYXSbf981lNDsArflS2dtKQBVLIlXTvWHnakY5IU2xR_ww?e=HVXcHK

4. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: eudajmoniczny - implikacje psychologii pozytywnej dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, teroia dobrostanu; pomocowy -teoria wsparcia społecznego. Diagnoza potrzeb i modele wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 24.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 24.03.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo filmy z obszaru analizowanej problematyki zamieszczone w aplikacji OneDrive 24.03.2020 r., dostępne pod linkami: "Ja też" - https://apsedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/ETWym5GwtvVFvIv_818QZWIB-zjhnXfsYzGQdp0wpmNj8A?e=eGiN75 oraz "Motyl" - https://apsedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EQwfP-3ICUlAmg9jh7VgeC0Bj-GwTs2bMcH78C291jCDug?e=f32rzN.

5. Studia nad niepełnosprawnością (disability studies). Interdyscyplinarne analizy empiryczne fenomenu niepełnosprawności.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 31.03.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 31.03.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo uzupełnieniem wykładu są artykuły: 1. Wlazło, M.(2017). Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18. ; dostępny pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/ESC-VqrWAwNGvQeoTDynoEkBZ6LoY7lZb2b8JSjf0LzKOA?e=dIby3h

2. Podgórska-Jachnik, D.(2016). Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 22/1, 15-33; dostępny pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EZHP_Ti3lXhGqJi8lTKcP6IBVIn-hZM_aDZEyebVIsKmZA?e=RnD9E2

6. Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ustalenie terminologiczne, analiza wybranych badań empirycznych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Aspekt eudajmoniczny autorstwa życia osób z niepełnosprawnością; 2. Aspekt pomocowy autorstwa życia osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 07.04.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 07.04.2020r., dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EnrB4EA7RjpNgdiMMfdYIFABRh40UsBc_lftIusByJDN4g?e=C1twgc

Dodatkowo uzupełnieniem treści wykładu jest artykuł: Zaorska, M.(2017). Strategie podwyższania jakości życia a możliwości uzyskiwania dobrostanu przez osoby z niepełnosprawnością w wymiarze działalności otganizacji pozarządowych Funkcjonujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXX, 2017: 43–55; dostepny pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/Ed-NXJuDmfFEjs0AarSQZn8BHd0WDrRBfvDIn88srRi0bQ?e=guwhfL

7. Egzamin pisemny (test wyboru).

Przekaznie linku do egzaminu utworzonego w aplikacji Forms na adresy USOSmail studentów, adresy e-mail grupowe studentów oraz udostępnienie w aplikacji Teams. Przekazanie wyników egzaminów poprzez aplikację Teams.

TREŚCI ĆWICZEŃ:

W trakcie zajęć ćwiczeniowych studenci przygotowują projekty podejmujące problematykę wybranych aspektów autorstwa życia osób z niepełnosprawnościami. Treści ćwiczeń:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Rozpoznanie koncepcji autorstwa życia osoby z niepełnosprawnością.

praca projektowa:

3. Konceptualizacja wybranej problematyki z obszaru niepełnosprawności.

4. Diagnoza środowiskowa problemu.

5. Opracowanie projektu oddziaływania na wybrany obszar autorstwa życia osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń projektu oraz przewidywanych efektów działania.

6. Prezentacja opracowania na forum grupy, omówienie przebiegu prac koncepcyjnych.

INFORMACJE O ZDALNEJ KONTYNUACJI ĆWICZEŃ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń: w ramach ćwiczeń prowadzonych zdalnie komunikacja będzie prowadzona poprzez pocztę e-mail. Studentki i studenci w ramach zajęć odbywających się w drugim cyklu opracowują pod kierunkiem prowadzącej projekty zespołowe konsultując je na bieżąco z prowadzącą i modyfikując uwzględniając dyskusję i wskazówki. W zależności od postępów prac danego zespołu, trwają prace nad:

- rozpoznania koncepcji autorstwa własnego życia (16.04, 23.04)

- wstępną konceptualizacją zakresu tematycznego projektów (23.04, 30.04)

- identyfikacją i uszczegółowieniem odniesień projektów do konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością (30.04, 07.05)

- analizą literatury i badań związanych z tematyką projektu, wnioskowaniem na tej podstawie o sytuacji, której dotyczy projekt (07,05, 14.05)

- diagnozą środowiska związanego z projektem (07.05, 14.05)

- określeniem założeń i celów projektu (14.05, 21.05)

- opracowaniem działań projektowych (21.05, 28.05)

- określeniem efektów, szans i zagrożeń związanych z projektem, wraz ze sposobami radzenia sobie z nimi (28.05, 4.06).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Głodkowska, J.(2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 75-96. (http://www.cns.aps.edu.pl/media/620994/czlowiek_2014_01-23.pdf)

Głodkowska, J.(2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. W: Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, pod red. J. Głodkowskiej. S. 110-134. Warszawa: APS.

Głodkowska, J.(2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), s. 87-106. (http://www.cns.aps.edu.pl/media/678937/czlowiek_2014_03-25.pdf)

Głodkowska, J.(2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(260, s. 29-43. (https://cnsonline.pl/resources/html/article/details?id=58881&language=pl)

Literatura udostępniona w procesie kształcenia na odległość na adres mailowy grupy:

17 marca 2020r.

Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-98-9;

24 marca 2020r.

Pągowska, M.(2017). Disability Studies in the scientific and didactics perspective - sources and didactics perspective - sources and interpretation. W: J. Głodkowska, J. Gasik, M. Pągowska (red.). Studies on disability – international theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Wydawnictwo: APS (wesja w języku polskim).

31 marca 2020r.

Wlazło, M.(2017). Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/13692)

Podgórska-Jachnik, D.(2016). Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 22/1, 15-33.

07 kwietnia 2020r.

Zaorska, M.(2017). Strategie podwyższania jakości życia a możliwości uzyskiwania dobrostanu przez osoby z niepełnosprawnością w wymiarze działalności otganizacji pozarządowych Funkcjonujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXX, 2017: 43–55. (http://journals.pan.pl/Content/103932/PDF/Marzenna+Zaorska.pdf?handler=pdf)

Literatura udostępniona w ramach ćwiczeń:

Antosz, W. (2018). "Normalność nienormalnych". Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie filozofii Michela Foucaulta. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa (fragmenty)

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy e-mail grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

2. Informacje o sposobie zdalnej realizacji ćwiczeń: w ramach ćwiczeń prowadzonych zdalnie komunikacja będzie prowadzona poprzez pocztę e-mail. Studentki i studenci do w ramach zajęć odbywających się w marcu opracowują pod kierunkiem prowadzącej projekty zespołowe konsultując je na bieżąco z prowadzącą i modyfikując uwzględniając dyskusję i wskazówki. W zależności od postępów prac danego zespołu, w marcu trwają prace nad:

- identyfikacją i uszczegółowieniem odniesień projektów do konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością,

- analizą literatury i badań związanych z tematyką projektu, wnioskowaniem na tej podstawie o sytuacji, której dotyczy projekt,

- diagnozą środowiska związanego z projektem,

- określeniem założeń i celów projektu,

- zaprojektowaniem działań projektowych,

- określenia efektów, szans i zagrożeń związanych z projektem, wraz ze sposobami radzenia sobie z nimi.

Metody kształcenia, w tym metody pracy na odległość: wykład, metoda projektów, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, film poglądowy.

Godziny kontaktowe : wykład, ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Przygotowanie , prezentacji - 10h

-------------------------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Edyta Nieduziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie egzaminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji Forms, egzamin testowy. Ogólne informacje dotyczące przygotowania do egzaminu zostały przesłane na maile grupowe.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia (okres zawieszenia zajęć):

egzamin w formie testu wyboru (zostanie przeprowadzony 24.05.20 o godz. 11.00 ; formularz testowy zostanie udostępniony poprzez aplikację Forms APS)

Uwaga: Linki do testów zostaną udostępnione na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy konstruktu „autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością”. Ustalenie terminologiczne. Społeczny i medyczny model niepełnosprawności. Implikacje psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Kategoria Innego

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością. Wymiary konstruktu autorstwa własnego życia osoby z niepełnosprawnością: personalistyczny, eudajmoniczny, temporalny, funkcjonalny, pomocowy oraz ich interpretacja w świetle teorii personalizmu pedagogicznego, psychologii pozytywnej, teorii optymalnego funkcjonowania, teorii zadań rozwojowych, teorii wsparcia społecznego. Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ustalenie terminologiczne, analiza wybranych badań empirycznych.

Prezentacja w Power Point (z komentarzem oraz linkami do dodatkowych materiałów audiowizualnych, audialnych, wizualnych oraz tekstów) przesłana na adresy mailowe grupy (adresy grup specjalizacyjnych oraz indywidualne) w dniu 23.03.2020 i 24.03.2020

Ponadto, na prośbę studentów przesłane pliki pdf. z artykułami

Głodkowska, J.(2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 75-96.

Głodkowska, J. (2014). Rozważania nad podmiotowością a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 91-109.

Głodkowska, J.(2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), s. 87-106.

Głodkowska, J.(2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(26), s. 29-43.

Dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/enieduziak_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fenieduziak%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FAttachments

3. Studia nad zasobami osobistymi osób z niepełnosprawnością. Ekosystem osoby z niepełnosprawnością. Bariery życiowe a niepełnosprawność. Warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego). Kategorie: podmiotowości i potencjału rozwojowego. Rehabilitacja jako proces indywidualnie zróżnicowany, umożliwiający spełnianie zadań rozwojowych od wczesnego dzieciństwa do późnej dorosłości. Jakość przestrzeni rehabilitacyjnej w wyznaczaniu jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Prezentacja w Power Point (z komentarzem oraz linkami do dodatkowych materiałów audiowizualnych, audialnych, wizualnych oraz tekstów) przesłana na adresy mailowe grupy (adresy grup specjalizacyjnych oraz indywidualne) w dniu 20.04.2020.

Dodatkowo materiały w formacie PDF i Word, jako załączniki do wiadomości;

E. Węcek, F. Czech, Kultura Głuchych, Znak 2014, nr 713.

A. Mikrut, O integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście podmiotowości człowieka, Niepełnosprawność 2010, nr 4, 122-134.

Spotkania na Tak Materiały z międzynarodowych konferencji poświęconych podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, Poznań 2014.

4. Diagnoza potrzeb i modele wsparcia osób z niepełnosprawnością. Studia nad wsparciem społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością i możliwości ich oceny. Kategorie tożsamości i samostanowienia.

Prezentacja w Power Point (z komentarzem oraz linkami do dodatkowych materiałów audiowizualnych, audialnych, wizualnych oraz tekstów) oraz link do materiałów uzupełniających przesłane na adresy mailowe grupy (adresy grup specjalizacyjnych oraz indywidualne) w dniu 01.05.2020

Dodatkowo bibliografia uzupełniająca

B. Szczupał Samostanowienie i integracja społeczno zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością na przykładzie zastosowania programu Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej (PACE) w USA W: Wielowymiarowość integracji społeczno zawodowej studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek Sładek, Kraków 2016.

T. Żółkowska Normalizacja – niedokończona teoria praktyki, "Niepełnosprawność” 2011, nr 5.

A. Krause, Normalizacja versus waloryzacja ról społecznych, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 21

R. Smoleń, Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym, „Zeszyty Nauko we Małopolskie j Wyższe j Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2011, t. 18, nr 1.

J. Janiak, O poznańskich spotkaniach z Janiną i Zygmuntem Baumanami, „Zeszyty Artystyczne” nr 23.

J-D Bauby, Skafander i motyl – fragm.

A. Twardowski, Znaczenie spuścizny naukowej profesor Ireny Obuchowskiej dla współczesnej polskiej pedagogiki specjalnej, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2018, nr 3(41), s.86.

J. Głodkowska, Aksjologiczne filary współczesnej pedagogiki specjalnej. Nie pytamy tylko o to, dokąd idziemy – pytamy, jak wartościom nadać kształt rzeczywisty? W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich, (red.) J. Głodkowska, K. Sipowicz, I. Patejuk-Mazurek APS, Warszawa 2018.

R. Kijak, Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice, Kraków 2016.

E. Grzelecka, Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podstawą aktywizacji społeczno-kulturalnej osób z niepełnosprawnością W: W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich, (red.) J. Głodkowska, K. Sipowicz, I. Patejuk-Mazurek, APS, Warszawa 2018.

A.Żyta, Samostanowienie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej Polsce – pozory czy rzeczywistość?, „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo” 2013, nr 4.

M. Rękosiewicz, Właściwości tożsamości młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Studia Psychologiczne, t. 50 (2012), z. 3.

D. Żuchowska-Skiba, Integracja, emancypacja czy afirmacja? Tożsamości osób z niepełnosprawnościami we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2018, nr

Dodatkowe materiały uzupełniające i prezentacja dostępne przez link https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/enieduziak_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fenieduziak%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2Frezentacja%204%20artyku%C5%82y%20dodatkowe

5. Studia nad niepełnosprawnością (disability studies). Interdyscyplinarne analizy empiryczne fenomenu niepełnosprawności – do zrealizowania (zjazd 9 maja)

Prezentacja w Power Point (z komentarzem oraz linkami do dodatkowych materiałów audiowizualnych, audialnych, wizualnych oraz tekstów) oraz link do materiałów uzupełniających przesłane na adresy mailowe grupy (adresy grup specjalizacyjnych oraz indywidualne) w dniu 12.05.2020.

Dodatkowe materiały uzupełniające i prezentacja dostępne w folderze pod linkiem https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/enieduziak_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fenieduziak%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2Fdisability%20studies&ct=1589361764893&or=OWA-NT&cid=3354b09f-9cbe-c735-5429-227bdd07c7e7&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcHNlZHVwbC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9lbmllZHV6aWFrX2Fwc19lZHVfcGwvRWxNUHVoOVcxTDVGc1VsMV9xblRyQlFCRWhHQ1pMOHdvRzNRZXhQX01vQTRCUT9ydGltZT1wM3JaTXhfMzEwZw

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Artykuły:

Głodkowska J. (2003): Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie koncepcyjne. Ruch Pedagogiczny, nr 5-6, s. 7-23.

Głodkowska, J.(2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(23), s. 75-96.

Głodkowska, J.(2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. W: Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, pod red. J. Głodkowskiej. S. 110-134. Warszawa: APS.

Głodkowska, J.(2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), s. 87-106.

Głodkowska, J.(2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia – paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(260, s. 29-43.

Literatura uzupełniająca:

Flanczewska-Wolny, M. (red.) (2007): Jakość życia w niepełnosprawności. Mity a rzeczywistość. Warszawa, Impuls.

Kirenko J.(2007), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin.

Ossowski, R.(1999). Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz: WSP.

Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. [red.] (2006), Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne. Lublin: Wydaw. UMCS.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przesłanie prezentacji z wykładów z rozszerzonym komentarzem na adres mailowy grupy studentów albo kontakt przez USOSmail. Wskazanie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję wykładu wraz z zadaniami do realizacji.

Metody kształcenia: wykład, praca z materiałem źródłowym, przentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe : wykład, 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 45h

Przygotowanie się do egzaminu - 35h

-------------------------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.