Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy z elementami psycholingwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-RMD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy z elementami psycholingwistyki
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W02, PC1_KK_W03

Zna elementarną terminologię używaną w psycholingwistyce, rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Ma wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

PC1_KK_W08

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego

PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zachowań językowych i komunikacyjnych

PC1_KS_U02, PC1_KK_U01, PC1_KS_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psycholingwistyki i wykorzystać ją do analizowania i interpretowania problemów dotyczących mowy

PC1_KK_U04, PC1_KK_U01, PC1_KS_U02

Ma elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów z badań dotyczących językowego porozumiewania się; potrafi formułować wnioski, opracowywać i zaprezentować wyniki oraz proponować kierunki dalszych badań

PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi dostosowywać formę przekazu do odbiorcy – logopedów, specjalistów, pedagogów, pacjentów i ich rodzin

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny - dotyczy efektów z zakresu wiedzy

2. Kolokwium z analizy wypowiedzi dziecięcych, dotyczy efektów z zakresu umiejętności

3. Dyskusja w grupie, dotyczy efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Psycholingwistyka ogólna i rozwojowa - prezentacja dyscypliny (cel i przedmiot badań, krótki zarys historii badań)

2. Wybrane teorie przyswajania języka przez dziecko

3. Periodyzacja procesu przyswajania języka przez dziecko

4. Pierwszy rok życia dziecka- rozwój prelingwalny

5. Przyswajanie systemu fonetyczno- fonologicznego

6. Kształtowanie się postaci fonologicznej wyrazu

7. Poznawcze przesłanki rozwoju gramatyki

8. Rozwój fleksji

9. Rozwój składni

10. Neologizmy w mowie dzieci

11. Przyswajanie znaczeń wyrazów

12. Rozwój słownictwa

13. Rozwój umiejętności dialogowych

14. Rozwój umiejętności narracyjnych

ĆWICZENIA:

1. Cechy charakterystyczne wypowiedzi dzieci we wczesnym okresie nabywania języka (na podstawie analizy materiałów zapisanych)

2. Cechy charakterystyczne wypowiedzi dzieci 4, i 5- letnich (na podstawie analizy materiałów opublikowanych)

3. Kształtowanie się świadomości fonologicznej

4. Umiejętności językowe dziecka rozpoczynającego naukę w szkole

5. Rozwój umiejętności narracyjnych- analiza materiału językowego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Chmura – Klekotowa M. 1967 “ Neologizmy słowotwórcze dziecka “, Poradnik Językowy z. 10/1967 , z. 1/1968

2. Golanowska M., 1996, „Stan polskich badań nad rozwojem artykulacji dziecka”, Audiofonologia t. IX

3. Gleason J. B., Ratner N. B., 1996, „Psycholingwistyka” (rozdz. „Przyswajanie języka”), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

4. Jurkowski A., 1975, “Ontogeneza mowy i myślenia”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

5. Kaczmarek L., 1977, “ Nasze dziecko uczy się mowy”, Lublin

6. Kielar– Turska M., 1973, ”Rozwój umiejętności posługiwania się związkami frazeologicznymi przez dzieci i młodzież”, Przegląd Pedagogiczny nr 1-2 /1973

7. Kielar- Turska M., „Rozwój mowy”, 2006, w: Pilch T., (red.) Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie Żak

8. Kielar-Turska M., 2002, „Psychologiczne i psycholingwistyczne badania nad mową dziecka. Retrospekcja i obszary aktualnych badań”, w: Grabias S., (red.), „Zaburzenia Mowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

9. Kurcz I. „Psychologia języka i komunikacji” (rozdz. dotyczący rozwoju językowego), 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar

10. Łobacz P. „Prawidłowy rozwój mowy dziecka”, 2005, w: Gałkowski T., Jastrzębowska G., Szeląg E. „Podstawy neurologopedii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

11. Przetacznik- Gierowska M., 1959, “Niektóre zagadnienia rozwoju struktury zdania u dzieci do lat trzech”, Przegląd Psychologiczny nr 3/1959

12. Porayski- Pomsta J., 2007, ,”Mowa dziecka jako przedmiot badań: w: Poradnik Językowy z. 8/ 2007

13. Smoczyńska M., 1072, “Przyswajanie form deklinacji rzeczownikowej przez dzieci w wieku przedszkolnym”, Psychologia Wychowawcza z. 5/1972

14. Smoczyńska M., 1997, “Przyswajanie systemu gramatycznego przez dziecko”, w: Mierzejewska H., Przybysz- Piwko (red.), „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, Warszawa

15. Szuman S., 1968, “O wypowiedzianej oraz domyślnej treści wypowiedzi dziecka w pierwszych latach jego życia” w: Szuman S. (red.), “O rozwoju języka i myślenia dziecka”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wygotski L. S. 1989, „Myślenie i mowa” (rozdz. 1, 2), Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Analiza wypowiedzi językowych dzieci (teksty opublikowane)

3. Referowanie literatury przedmiotu

4. Dyskusja na ćwiczeniach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykł. i ćw. - 45 godzin (30 +15)

2. Przygotowanie do zajęć, lektura - 5 godz.

3. Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

EGZAMIN USTNY - online

Pełny opis:

Kontakt z prowadzącą drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail kontaktowy: iwiecek@aps.edu.pl

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Psycholingwistyka ogólna i rozwojowa - prezentacja dyscypliny (cel i przedmiot badań, krótki zarys historii badań)

2. Wybrane teorie przyswajania języka przez dziecko

3. Periodyzacja procesu przyswajania języka przez dziecko

4. Pierwszy rok życia dziecka- rozwój prelingwalny

5. Przyswajanie systemu fonetyczno- fonologicznego

6. Kształtowanie się postaci fonologicznej wyrazu

7. Poznawcze przesłanki rozwoju gramatyki

8. Rozwój fleksji

9. Rozwój składni

10. Neologizmy w mowie dzieci

11. Przyswajanie znaczeń wyrazów

12. Rozwój słownictwa

13. Rozwój umiejętności dialogowych

14. Rozwój umiejętności narracyjnych

ĆWICZENIA:

1. Cechy charakterystyczne wypowiedzi dzieci we wczesnym okresie nabywania języka (na podstawie analizy materiałów zapisanych)

2. Cechy charakterystyczne wypowiedzi dzieci 4, i 5- letnich (na podstawie analizy materiałów opublikowanych)

3. Kształtowanie się świadomości fonologicznej

4. Umiejętności językowe dziecka rozpoczynającego naukę w szkole

5. Rozwój umiejętności narracyjnych- analiza materiału językowego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Chmura – Klekotowa M. 1967 “ Neologizmy słowotwórcze dziecka “, Poradnik Językowy z. 10/1967 , z. 1/1968

2. Golanowska M., 1996, „Stan polskich badań nad rozwojem artykulacji dziecka”, Audiofonologia t. IX

3. Gleason J. B., Ratner N. B., 1996, „Psycholingwistyka” (rozdz. „Przyswajanie języka”), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

4. Jurkowski A., 1975, “Ontogeneza mowy i myślenia”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

5. Kaczmarek L., 1977, “ Nasze dziecko uczy się mowy”, Lublin

6. Kielar– Turska M., 1973, ”Rozwój umiejętności posługiwania się związkami frazeologicznymi przez dzieci i młodzież”, Przegląd Pedagogiczny nr 1-2 /1973

7. Kielar- Turska M., „Rozwój mowy”, 2006, w: Pilch T., (red.) Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie Żak

8. Kielar-Turska M., 2002, „Psychologiczne i psycholingwistyczne badania nad mową dziecka. Retrospekcja i obszary aktualnych badań”, w: Grabias S., (red.), „Zaburzenia Mowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

9. Kurcz I. „Psychologia języka i komunikacji” (rozdz. dotyczący rozwoju językowego), 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar

10. Łobacz P. „Prawidłowy rozwój mowy dziecka”, 2005, w: Gałkowski T., Jastrzębowska G., Szeląg E. „Podstawy neurologopedii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

11. Przetacznik- Gierowska M., 1959, “Niektóre zagadnienia rozwoju struktury zdania u dzieci do lat trzech”, Przegląd Psychologiczny nr 3/1959

12. Porayski- Pomsta J., 2007, ,”Mowa dziecka jako przedmiot badań: w: Poradnik Językowy z. 8/ 2007

13. Smoczyńska M., 1072, “Przyswajanie form deklinacji rzeczownikowej przez dzieci w wieku przedszkolnym”, Psychologia Wychowawcza z. 5/1972

14. Smoczyńska M., 1997, “Przyswajanie systemu gramatycznego przez dziecko”, w: Mierzejewska H., Przybysz- Piwko (red.), „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, Warszawa

15. Szuman S., 1968, “O wypowiedzianej oraz domyślnej treści wypowiedzi dziecka w pierwszych latach jego życia” w: Szuman S. (red.), “O rozwoju języka i myślenia dziecka”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wygotski L. S. 1989, „Myślenie i mowa” (rozdz. 1, 2), Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Uwagi:

Samodzielne zapoznanie się z literaturą i przygotowanie do egzaminu

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Wykład

2. Analiza wypowiedzi językowych dzieci (teksty opublikowane)

3. Referowanie literatury przedmiotu

4. Dyskusja na ćwiczeniach

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykł. i ćw. - 45 godzin (30 +15)

2. Przygotowanie do zajęć, lektura - 5 godz.

3. Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.