Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia penitencjarna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_WO1 Opisuje wybrane filozoficzno-kryminologiczne i psychologiczne koncepcje człowieka w kontekście zachowań przestępczych

PC1_KS_WO2 Charakteryzuje cele, zadania i metody pracy psychologa w izolacji penitencjarnej

PC1_KS_WO5 Zna i opisuje psychologiczne problemy osób przebywających w izolacji penitencjarnej

Umiejętności

PC1_KS_UO1 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zachowań osób pozbawionych wolności

PC1_KS_UO3 Potrafi analizować opinie psychologiczne osób pozbawionych wolności i wykorzystywać je do projektowania działań resocjalizacyjnych

Kompetencje społeczne

PC1_KS_KO1 Aktywnie uczestniczy w dyskusji i pracy grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie synchronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams w środy w godz. 10.20 - 11.50.

Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aafbba460f8b04503a5b728f93b53cff8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=89c4994c-c48b-4b73-8678-b7a7b9a61b10&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

W ramach tych zajęć realizowane są tematy z sylabusa. Dodatkowo każdy ze studentów przygotowuje i omawia na zajęciach uzgodnione wcześniej tematy w ramach psychologii penitencjarnej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie i aktywność studenta do zajęć (także online)

zaliczenie kolokwium końcowego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie słuchaczom wiedzy na temat:

- aktów prawnych regulujących pracę psychologa penitencjarnego

- psychologicznych skutków pobytu w izolacji więziennej,

- zróżnicowania populacji więziennej oraz diagnostycznej roli psychologa w izolacji więziennej,

- trudnych sytuacji w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz związanych z tym form zachowań adaptacyjnych i dezadaptacyjnych, w tym np. zachowań autoagresywnych i suicydalnych,

- możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych ze względu na określone typy zaburzeń sprawców,

- funkcjonowanie personelu SW

Ćwiczenia poświęcone są dyskusji na tematy poruszane podczas wykładów, ale w szczególności dotyczą:

- heterogeniczności populacji więziennej i jej znaczenia w procesie resocjalizacji,

- diagnostycznych, resocjalizacyjnych oraz interwencyjnych zadań psychologia w izolacji penitencjarnej,

- negatywnych skutków odbywania kary pozbawienia wolności w wymiarze psychologicznym,

- relacji pomiędzy osadzonymi a funkcjonariuszami i pracownikami SW

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

Agnieszka Barczykowska, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA)

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12574/1/A.%20Barczykowska%20Podej%C5%9Bcie%20kognitywno-behawioralne.pdf

Krzysztof Nowakowski, Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

1. Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001

3. Kosewski M., Agresywni przestępcy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.

5. Moczydłowski P., Drugie życie więzienia. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

8. Lewicki A., (red.), Psychologia kliniczna, PWN Warszawa 1969.

9. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Dodatkowo do przeczytania podczas zajęć na odległość:

Barczykowska A., Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA)

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12574/1/A.%20Barczykowska%20Podej%C5%9Bcie%20kognitywno-behawioralne.pdf

Nowakowski K., Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

Uwagi:

Zajęcia z 18 i 25.03 zostały zrealizowane w ten sposób, że studenci otrzymali na maila grupowego pliki pdf do zapoznania się i omówienia w toku kolejnych zajęć.

Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Teams rozpoczęły się 03.04.20 r i odbywały się początkowo po uzgodnieniu ze studentami w piątki. Od maja odbywają się w środy w godz. 10.20-11.50.

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, film.

Przygotowanie informacji i krótkiego wystąpienia na temat zagadnień związanych z poszczególnymi typami przestępstw lub rzeczywistością więzienną.

Do obejrzenia filmy:

Zielona mila

Starred up

Skazani na Shawshank

Głód

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie synchronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams:

Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad8ff7a6c247248f39b5528123dfb4e12%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=627d17a2-6b26-4345-a17b-b4022ecac62d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przygotowanie i aktywność studenta do zajęć (także online)

zaliczenie kolokwium końcowego (możliwe w formie online).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie słuchaczom wiedzy na temat:

- aktów prawnych regulujących pracę psychologa penitencjarnego

- psychologicznych skutków pobytu w izolacji więziennej,

- zróżnicowania populacji więziennej oraz diagnostycznej roli psychologa w izolacji więziennej,

- trudnych sytuacji w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz związanych z tym form zachowań adaptacyjnych i dezadaptacyjnych, w tym np. zachowań autoagresywnych i suicydalnych,

- możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych ze względu na określone typy zaburzeń sprawców,

- funkcjonowanie personelu SW

Ćwiczenia poświęcone są dyskusji na tematy poruszane podczas wykładów, ale w szczególności dotyczą:

- heterogeniczności populacji więziennej i jej znaczenia w procesie resocjalizacji,

- diagnostycznych, resocjalizacyjnych oraz interwencyjnych zadań psychologia w izolacji penitencjarnej,

- negatywnych skutków odbywania kary pozbawienia wolności w wymiarze psychologicznym,

- relacji pomiędzy osadzonymi a funkcjonariuszami i pracownikami SW

W ramach zajęć studenci czytają teksty:

Agnieszka Barczykowska, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA)

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12574/1/A.%20Barczykowska%20Podej%C5%9Bcie%20kognitywno-behawioralne.pdf

Krzysztof Nowakowski, Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Jakie są trudności i dylematy w terapii i resocjalizacji osób z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości.

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

Jak zapobiegać samobójstwom? Na co zwracać uwagę? Dlaczego osadzeni należą do grupy ryzyka?

Literatura:

Literatura obowiązkowa w formie internetowej:

Agnieszka Barczykowska, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA)

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12574/1/A.%20Barczykowska%20Podej%C5%9Bcie%20kognitywno-behawioralne.pdf

Krzysztof Nowakowski, Perspektywy terapii i resocjalizacji osadzonych z psychopatycznymi zaburzeniami osobowości, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 3, 55-62, 2012

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s55-62.pdf

Zapobieganie samobójstwom

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf

1. Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001

3. Kosewski M., Agresywni przestępcy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.

5. Moczydłowski P., Drugie życie więzienia. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

8. Lewicki A., (red.), Psychologia kliniczna, PWN Warszawa 1969.

9. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, film,

Do obejrzenia filmy:

Zielona mila

Starred up

Skazani na Shawshank

Głód

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.