Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania zintegrowanego dzieci niewidomych - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MZN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania zintegrowanego dzieci niewidomych - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów niewidomych

PC1_KS_W05 Potrafi wymienić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów niewidomych oraz strategie zaspakajania tych potrzeb

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady doboru i adaptacji pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Potrafi dokonać diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niewidomych i na jej podstawie dokonać niezbędnych modyfikacji procesu nauczania

PC1_KS_U03 Potrafi w sposób metodycznie poprawny zaplanować i przeprowadzić zajęcia zintegrowane dla uczniów niewidomych, w tym m.in. przygotować scenariusz zajęć wraz z zaadaptowanymi pomocami dydaktycznymi

PC1_KS_U04 Potrafi przygotować (wykonać samodzielnie lub zaadaptować) pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych w wieku wczesnoszkolnym, w tym grafikę dotykową

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Wykazuje wrażliwość wobec edukacyjnej i psychospołecznej sytuacji ucznia z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_K02 Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane poprzez 1) opracowanie autorskich scenariuszy zajęć zintegrowanych dla uczniów niewidomych 2) ustny egzamin składany w sesji egzaminacyjnej (3 pytania otwarte) przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć poprzez Skype.

Pełny opis:

Tematyka:

1. Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki czytania i pisania brajlem - ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji dotykowej, usprawniające orientację w schemacie ciała i w małej przestrzeni; wykorzystanie Rozwojowego Programu Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich Sally Mangold na wstępnym etapie nauki czytania; sposoby radzenia sobie z problemem tzw. ciężkiej ręki. Metodyczny tok wprowadzania liter brajlowskich, sposoby przygotowania materiałów czytelniczych przeznaczonych dla dzieci niewidomych na różnych etapach edukacji.

2. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych.

3. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno-przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów niewidomych – zasady posługiwania się kubarytmami, problemy w realizacji zagadnień z zakresu geometrii. Zasady organizacji i przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w nauczaniu uczniów całkowicie niewidomych.

4. Właściwości słuchowych i dotykowych materiałów dydaktycznych stosowanych w kształceniu zintegrowanym. Możliwości i ograniczenia wykorzystywania audiodeskrypcji i grafiki dotykowej w pracy z uczniem niewidomym w młodszym wieku szkolnym.

Tematy ćwiczeń:

1. Niewidzenie w ujęciu funkcjonalnym a proces nauczania-uczenia – zrealizowane dnia 19.II.20.

2. Zasady, metody i formy nauczania rekomendowane w pracy z uczniami niewidomymi w młodszym wieku szkolnym – zrealizowane dnia 26.II.20.

3. Niewidzenie a nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych – zrealizowane dnia 04.III.20.

4. Przygotowanie do nauki czytania i pisania brajlem (cz. 1) – zrealizowane dnia 11.III.20.

ZDALNA KONTYNUACJA ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów dydaktycznych, realizacja zadań projektowych w formie indywidualnej i zespołowej, od 22.IV. zajęcia realizowane w trybie synchronicznym za pośrednictwem Skype zgodnie z planem studiów w środy w godz. 10-11:30 (grupa o nazwie "tyflopedagogika 2 rok").

5. Przygotowanie do nauki czytania i pisania brajlem (cz. 2) – 18.III.20

Autorskie slajdy tekstowe dotyczące ćwiczeń rozwijających percepcję dotykową, metodycznego toku wprowadzenia litery brajlowskiej, kolejności i zasad wprowadzania liter brajlowskich przesłane na adres mailowy grupy studentów tyflopedagogika99@gmail.com (potwierdzenie odbioru od starosty) wraz ze wskazówkami nt. wykonania pracy indywidualnej – opracowania scenariusza zajęć zintegrowanych dla uczniów niewidomych w 1 klasie (wprowadzenie litery). Omówienie przygotowanych indywidualnie przez studentów scenariuszy i pomocy dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej – komentarze dotyczące poprawności metodycznej, wskazówki dotyczące struktury zajęć z poszczególnych obszarów edukacyjnych, ponowne sprawdzenie kolejnych wersji prac.

6. Strategie realizacji treści matematycznych – pojęcia geometryczne (cz. 1) – 25.III.20

Autorskie slajdy tekstowe dotyczące trudności uczniów niewidomych na początkowym etapie nauki geometrii przesłane na adres mailowy grupy studentów (potwierdzenie odbioru od starosty) wraz ze

skanami 4 artykułów: Kozak-Czyżewska E., Kazanowska B. (2002). Kształtowanie podstawowych pojęć geometrycznych w nauczaniu dzieci niewidomych. W: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych (s. 239-257). Lublin: Wyd. UMCS. Pietrzak, K. (2012). Konstrukcje geometryczne w szkole dla niewidomych. W: J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej. Kształcenie i rehabilitacja (s.47-96). Warszawa: Wydawnictwo UKSW. Kucharczyk I. (2018). Rozumowanie przez analogie oparte na materiale geometrycznym u uczniów niewidomych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21, s. 227-245. Magner, M. (2008). Metodyka wprowadzania miar i rysowania z użyciem przyrządów w szkole podstawowej. W: A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, E. Więckowska (red.), Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela (s. 134-158). Laski: TonO.

7. Strategie realizacji treści matematycznych – pojęcia geometryczne (cz. 2) – 01.IV.20

Realizacja zespołowego projektu - opracowanie mapy myśli obrazującej związki i uwarunkowania trudności uczniów niewidomych w nabywaniu pojęć geometrycznych. Przygotowanie scenariusza zajęć zintegrowanych dla uczniów niewidomych w 2 klasie (edukacja polonistyczna). Omówienie przygotowanych indywidualnie przez studentów scenariuszy i pomocy dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej – komentarze dotyczące poprawności metodycznej, wskazówki dotyczące struktury zajęć z poszczególnych obszarów edukacyjnych, ponowne sprawdzenie kolejnych wersji prac.

8. Zasada poglądowości w tyflodydaktyce – 15.IV.20

Autorskie slajdy tekstowe przesłane na adres mailowy grupy studentów dn. 14. IV. (potwierdzenie odbioru od starosty) wraz ze skanem lektury: Miler-Zdanowska, K., Sawicka, B. (2019). „Uczeń niewidomy. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka”. W: Szurowska, B. (red.), „Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą” (s. 281-296). Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A. Realizacja ćwiczenia poszerzającego i weryfikującego wiedzę nt. zasad nauczania w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami niewidomymi – informacja zwrotna nt. poprawności wykonania ćwiczenia, rekomendacje poprawek dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Strategie tyflodydaktyczne w planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów niewidomych – 22.IV.20. Zajęcia realizowane synchronicznie ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę od godz. 10-11:30 - osnowa metodyczna w scenariuszach zajęć zintegrowanych.

10. Realizacja treści z obszaru edukacji matematycznej: monografia liczby - wskazania metodyczne – 29.IV.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę od godz. 10-11:30. Materiały dydaktyczne (autorskie slajdy tekstowe, opis realizacji pracy indywidualnej) przesłane na grupowy adres mailowy w dn. 28.IV.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę grupy).

11. Realizacja treści z obszaru edukacji polonistycznej: rozwijanie umiejętności czytania i pisania - wskazania metodyczne – 06.V.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę od godz. 10-11:30 oparte na analizie filmu edukacyjnego prezentującego zajęcia tyflodydaktyczne (archiwum wykładowcy).

12. Strategie realizacji treści matematycznych – rozwiązywanie zadań wymagających czynności pomiarowych, zapis liczb rzymskich i jednostek długości – 13.V.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę w godz. 10-11:30 oparte na analizie filmu edukacyjnego prezentującego zajęcia dydaktyczne w 2 klasie specjalnej szkoły podstawowej dla uczniów niewidomych (archiwum wykładowcy). Materiały dydaktyczne do zajęć przesłane na grupowy adres mailowy (potwierdzenie odbioru od starosty) w dn. 12.V.20.

13. Właściwości graficznych materiałów dydaktycznych stosowanych w kształceniu zintegrowanym uczniów niewidomych. Edukacja tyflograficzna - etap początkowy – 20.V.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę w godz. 10-11:30. Materiały dydaktyczne do zajęć (autorskie slajdy tekstowe, skany literatury obowiązkowej) przesłane na grupowy adres mailowy (potwierdzenie odbioru od starosty) w dn. 19.V.20.

14. Proces zapoznawania ucznia niewidomego z rysunkiem dotykowym - wskazania metodyczne – 27.V.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę w godz. 10-11:30. Materiały dydaktyczne do zajęć (autorskie slajdy tekstowe) przesłane na grupowy adres mailowy (potwierdzenie odbioru od starosty) w dn. 26.V.20.

15. Kryteria prawidłowej redakcji ilustracji tyflograficznej - analiza rysunków wypukłych wykonanych z zastosowaniem różnych technik – 03.VI.20. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym ze studentami poprzez Skype zgodnie z planem studiów w środę w godz. 10-11:30. Materiały dydaktyczne do zajęć (autorskie slajdy tekstowe) przesłane na grupowy adres mailowy (potwierdzenie odbioru od starosty) w dn. 02.VI.20.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Belzyt, J.I. (2014). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 14, 80-90.

Chojecka, A. (2008). Rysunek dotykowy w nauczaniu przyrody w klasach IV-VI. W: A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, E. Więckowska (red.), Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela (s. 169-178). Laski: TOnO.

Czerwińska, K. (2015). Tyflodydaktyka w perspektywie konstruktywistycznej. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 88-113). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2016). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku podmiotem dydaktyki specjalnej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 19-29

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Kozak-Czyżewska E., Kazanowska B. (2002). Kształtowanie podstawowych pojęć geometrycznych w nauczaniu dzieci niewidomych. W: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych (s. 239-257). Lublin: Wyd. UMCS.

Kuczyńska-Kwapisz J. (2000). Ćwiczenia percepcji dotykowej według programu Sally Mangold. W: G. Walczak (red.), Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem (wybrane zagadnienia) (s. 46-52). Warszawa: Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej.

Maculewicz B. (2000). Obserwacje i wnioski z pracy według programu Sally Mangold. W: G. Walczak (red.), Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem (wybrane zagadnienia) (s. 53-59). Warszawa: Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej.

Magner, M. (2008). Metodyka wprowadzania miar i rysowania z użyciem przyrządów w szkole podstawowej. W: A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, E. Więckowska (red.), Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela (s. 134-158). Laski: TOnO.

Pietrzak, K. (2012). Konstrukcje geometryczne w szkole dla niewidomych. W: J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej. Kształcenie i rehabilitacja (s.47-96). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Więckowska, E. (2011). Edukacja nie wystarczy – potrzeby rewalidacyjne dziecka niewidomego w wieku szkolnym. W: B. Antoszewska, Cz. Kosakowski (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej (s. 123-130). Toruń: Adam Marszałek.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2008). Eksperyment nauczający w pracy z dzieckiem niewidomym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 84-104.

Kucharczyk, I. (2013). Kompetencje uczniów z uszkodzonym wzrokiem kończących szkołę podstawową. W: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów (s. 285-302). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Lipska, A., Kaczor, N. (2015). Kształcenie umiejętności społecznych u uczniów niewidomych. W: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się (s. 149-156). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lipska, A. (2015). Niewidzialny stres. Niewidomi uczniowie w szkołach masowych i integracyjnych. W: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się (s. 243-253). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marzec, A. (2014). Rola gier i zabaw w nauczaniu języka obcego uczniów z dysfunkcją wzroku. W: D. Umiastowska, J. Gebreselassie (red.), Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - implikacje dydaktyczne i wychowawcze (s. 191-206). Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Uwagi:

Metody: krytyczna analiza źródeł, projekty grupowe, dyskusja, objaśnienie, warsztaty symulacyjne, metody ćwiczebne, analiza filmów, prezentacje, hospitacje (w sytuacji przywrócenia zajęć dydaktycznych w placówkach)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 15h

Przygotowanie się do egzaminu- 10h

Inne formy- 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta-60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Na czas edukacji online udostępnianie studentom autorskich prezentacji, slajdów tekstowych i innych materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń / zagadnień do samodzielnego opracowania indywidualnie lub w małych zespołach - szczegółowe informacje nt. zadań i terminów ich wykonania przekazywane systematycznie drogą mailową (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów). Część zajęć (od 22.IV) realizowana synchronicznie za pośrednictwem Skype (wybór sposobu pracy zależny od specyfiki omawianych zagadnień) zgodnie z planem studiów w środy w godz. 10-11:30 (grupa o nazwie "tyflopedagogika 2 rok").

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.