Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania zintegrowanego dzieci słabowidzących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MZD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania zintegrowanego dzieci słabowidzących
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów słabowidzących

PC1_KS_W05 Potrafi wymienić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów słabowidzących oraz strategie zaspakajania tych potrzeb

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady doboru i adaptacji pomocy dydaktycznych dla uczniów słabowidzących

PC1_KS_W03 Zna zasady poprawnego komunikowania się nauczyciela z uczniami słabowidzącymi

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Potrafi dokonać diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów słabowidzących i na jej podstawie dokonać niezbędnych modyfikacji procesu nauczania

PC1_KS_U03 Potrafi w sposób metodycznie poprawny zaplanować i przeprowadzić zajęcia zintegrowane dla uczniów słabowidzących, w tym m.in. przygotować scenariusz zajęć wraz z zaadaptowanymi pomocami dydaktycznymi

PC1_KS_U04 Potrafi zinterpretować wyniki badań naukowych dotyczących trudności uczniów słabowidzących w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie)

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Wykazuje wrażliwość wobec edukacyjnej i psychospołecznej sytuacji ucznia z dysfunkcją wzroku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia: ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusze zajęć zintegrowanych dla ucz. z dysfunkcją wzroku) ocena ustnych i pisemnych wypowiedzi oraz aktywności na zajęciach, pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki czytania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogólnodostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych pod względem ich dostępności dla ucznia z osłabionym widzeniem. Podstawowe zasady adaptacji podręczników dla słabowidzących przyjęte przez MEN.

2. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki pisania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Metodyczny tok wprowadzenia litery w 1 klasie – zaplanowanie zajęć, przygotowanie zaadaptowanych do możliwości wzrokowych uczniów pomocy dydaktycznych.

3. Adaptacja stanowiska pracy i przestrzeni w klasie do potrzeb i możliwości wzrokowych uczniów w warunkach szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej – najczęstsze trudności uczniów wynikające z następstw funkcjonalnych schorzeń i uszkodzeń układu wzrokowego. Problemy psychospołeczne i dydaktyczne w pracy z uczniem niepełnosprawnym wzrokowo w warunkach integracji. Specyficzne potrzeby uczniów słabowidzących w klasie integracyjnej a sposób prowadzenia zajęć.

4. Podstawowe zasady organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabowidzących, elementy specjalne w metodyce nauczania wf w klasach z uczniami z dysfunkcją wzroku.

5. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych. Wykorzystanie metody ośrodków pracy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo – założenia metodyczne, wady i zalety. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno- przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów słabowidzących.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 9, 16-21.

Czerwińska K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej - wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Dycht, M. (2012). Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakość edukacji dziecka słabowidzącego. W: W. Żłobicki, B. Maj (red.), Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian. (s. 417-437). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Fojkis A. (2009). Zobaczyć świat. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej – wybrane zagadnienia.

Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.

Jacent-Styczyńska J. (2008). Uwagi dotyczące adaptacji graficznej podręczników na potrzeby uczniów słabowidzących. W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Kosińska A., Polak A., Żiżka D. (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. Warszawa: WSiP.

Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Kuczyńska-Kwapisz J., Witczak-Nowotna J. (2005). Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych, W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 38-76). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Michnowska M. (2008). Ocena efektywności adaptacji zastosowanej w podręcznikach dla uczniów słabo widzących. W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Skrzetuska E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo UMCS – wybrane zagadnienia.

Skrzetuska E. (1999). Specyfika rozwoju pisma dzieci niedowidzących. Przygotowanie dzieci do nauki pisania. W: J. Pilecki, M. Kozłowski (red.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. (s. 127-135). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Szyperska M. (2008). Jak wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego dla ucznia słabo widzącego? W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Umławska W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.

Witczak-Nowotna, J. (2010). Sposoby wspierania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Witczak-Nowotna (red.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. (s. 16-32) Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2008). Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: M. Dycht, L. Marszałek (red.), Wobec „odmienności…?” Pedagogiczne konotacje. (s. 163-175). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Marek B. (2001). Razem czy osobno? Integracyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych, Języki Obce w Szkole, nr 7, CODN.

Marek B. (2001). Wspieranie niewidomego dziecka w szkole ogólnodostępnej: wyzwanie nie tylko dla tyflopedagoga. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: Wyd. UMCS.

Skoczylas, E. (2012). Dziecko z dysfunkcją wzroku w integracyjnym systemie kształcenia. W: E. Domagała-Zyśk (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. (s.93-110). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tokarz E.(2003). Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym? Nowa Szkoła, 4, 34-37.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów słabowzroczności, ćwiczebna, analiza filmów, prezentacje, hospitacje

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe – 60h, przygotowanie się do zajęć, lektury – 25h, przygotowanie się do egzaminu – 15h, przygotowanie do zajęć warsztatowych – 5h.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusze zajęć zintegrowanych), pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Medyczne i funkcjonalne definicje słabowzroczności - określenie, czym jest „słabowzroczność” na potrzeby pedagogiki wczesnoszkolnej. Negatywne konsekwencje dysfunkcji wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasach 1-3 - analiza problemów uczniów podczas realizacji wybranych treści programowych. Zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów słabowidzących – struktura scenariusza zajęć zintegrowanych. Cele rehabilitacyjne w nauczaniu zintegrowanym uczniów z dysfunkcją wzroku.

2. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki czytania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogólnodostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych pod względem ich dostępności dla ucznia z osłabionym widzeniem. Podstawowe zasady adaptacji podręczników dla słabowidzących przyjęte przez MEN.

3. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki pisania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Metodyczny tok wprowadzenia litery w 1 klasie – zaplanowanie zajęć, przygotowanie zaadaptowanych do możliwości wzrokowych uczniów pomocy dydaktycznych.

4. Podstawowe zasady organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabowidzących, elementy specjalne w metodyce nauczania wf w klasach z uczniami z dysfunkcją wzroku.

5. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych. Wykorzystanie metody ośrodków pracy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo – założenia metodyczne, wady i zalety. Zasady prowadzenia obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z uczniami słabowidzącymi. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno- przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów słabowidzących.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej - wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 9, 16-21.

Czerwińska, K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Czerwińska, K. (2013). Pomoce dydaktyczne jako istotny element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(22), 173-196.

Czerwińska K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36.

Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.

Jacent-Styczyńska J. (2008). Uwagi dotyczące adaptacji graficznej podręczników na potrzeby uczniów słabowidzących. W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Kończyk D. (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Literatura uzupełniająca:

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Michnowska M. (2008). Ocena efektywności adaptacji zastosowanej w podręcznikach dla uczniów słabo widzących. W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kosińska A., Polak A., Żiżka D. (1999). Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. Warszawa: WSiP.

Skrzetuska E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo UMCS – wybrane zagadnienia.

Skrzetuska E. (1999). Specyfika rozwoju pisma dzieci niedowidzących. Przygotowanie dzieci do nauki pisania. W: J. Pilecki, M. Kozłowski (red.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. (s. 127-135). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Sobiecka J. (2009). Sport osób niepełnosprawnych. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 281-291). Gdańsk: GWP.

Szyperska M. (2008). Jak wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego dla ucznia słabo widzącego? W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Tokarz E.(2003). Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym? Nowa Szkoła, 4, 34-37.

Umławska W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.

Więckowska E. (2005). Integracja a rewalidacja – współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych. W: Cz. Kosakowski, C. Rogowski (red.), Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością. (s. 132- 143). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uwagi:

Metody: dyskusja, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów słabowzroczności, ćwiczebna, analiza filmów, prezentacje, hospitacje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 25h

Przygotowanie się do egzaminu- 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 5h

Inne formy- 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

zaliczenie scenariuszy zajęć zintegrowanych (zaliczenie bez oceny), przygotowanie i przedstawienie indywidualnej pracy podczas zajęć warsztatowych (symulacja prowadzenia zajęć),

zaliczenie pisemnego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne omówione na zajęciach oraz podaną literaturę

Pełny opis:

1. Medyczne i funkcjonalne definicje słabowzroczności - określenie, czym jest „słabowzroczność” na potrzeby pedagogiki wczesnoszkolnej. Negatywne konsekwencje dysfunkcji wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasach 1-3 - analiza problemów uczniów podczas realizacji wybranych treści programowych. Zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów słabowidzących – struktura scenariusza zajęć zintegrowanych. Cele rehabilitacyjne w nauczaniu zintegrowanym uczniów z dysfunkcją wzroku.

2. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki czytania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogólnodostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych pod względem ich dostępności dla ucznia z osłabionym widzeniem. Podstawowe zasady adaptacji podręczników dla słabowidzących przyjęte przez MEN.

3. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki pisania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Metodyczny tok wprowadzenia litery w 1 klasie – zaplanowanie zajęć, przygotowanie zaadaptowanych do możliwości wzrokowych uczniów pomocy dydaktycznych.

4. Podstawowe zasady organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabowidzących, elementy specjalne w metodyce nauczania wf w klasach z uczniami z dysfunkcją wzroku.

5. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych. Wykorzystanie metody ośrodków pracy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo – założenia metodyczne, wady i zalety. Zasady prowadzenia obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z uczniami słabowidzącymi. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno- przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów słabowidzących.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej - wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2013). Pomoce dydaktyczne jako istotny element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(22), 173-196.

Czerwińska K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36.

Kuczyńska-Kwapisz J., Witczak-Nowotna J. (2005). Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych, W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 38-76). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witczak-Nowotna J. (2010). Sposoby wspomagania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Witczak-Nowotna (red.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku

w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. (s. 15-32). Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 9, 16-21.

Czerwińska, K., Bajkiewicz, A. (2016). Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci niewidomych w Ruandzie. Szkoła Specjalna, 5.

Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Kończyk D. (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Michnowska M. (2008). Ocena efektywności adaptacji zastosowanej w podręcznikach dla uczniów słabo widzących. W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Skrzetuska E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo UMCS – wybrane zagadnienia.

Sobiecka J. (2009). Sport osób niepełnosprawnych. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 281-291). Gdańsk: GWP.

Szyperska M. (2008). Jak wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego dla ucznia słabo widzącego? W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Umławska W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.

Uwagi:

Metody: dyskusja, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów słabowzroczności, ćwiczebna, analiza filmów, prezentacje, hospitacje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 25h

Przygotowanie się do egzaminu- 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 5h

Inne formy- 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

zaliczenie scenariuszy zajęć zintegrowanych (zaliczenie bez oceny), przygotowanie i przedstawienie indywidualnej pracy podczas zajęć warsztatowych (symulacja prowadzenia zajęć),

zaliczenie pisemnego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne omówione na zajęciach oraz podaną literaturę

Pełny opis:

Medyczne i funkcjonalne definicje słabowzroczności - określenie, czym jest „słabowzroczność” na potrzeby pedagogiki wczesnoszkolnej. Negatywne konsekwencje dysfunkcji wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasach 1-3 - analiza problemów uczniów podczas realizacji wybranych treści programowych. Zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów słabowidzących – struktura scenariusza zajęć zintegrowanych. Cele rehabilitacyjne w nauczaniu zintegrowanym uczniów z dysfunkcją wzroku.

2. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki czytania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogólnodostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych pod względem ich dostępności dla ucznia z osłabionym widzeniem. Podstawowe zasady adaptacji podręczników dla słabowidzących przyjęte przez MEN.

3. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki pisania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Metodyczny tok wprowadzenia litery w 1 klasie – zaplanowanie zajęć, przygotowanie zaadaptowanych do możliwości wzrokowych uczniów pomocy dydaktycznych.

4. Podstawowe zasady organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabowidzących, elementy specjalne w metodyce nauczania wf w klasach z uczniami z dysfunkcją wzroku.

5. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych. Wykorzystanie metody ośrodków pracy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo – założenia metodyczne, wady i zalety. Zasady prowadzenia obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z uczniami słabowidzącymi. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno- przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów słabowidzących.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej - wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2013). Pomoce dydaktyczne jako istotny element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(22), 173-196.

Czerwińska K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36.

Kuczyńska-Kwapisz J., Witczak-Nowotna J. (2005). Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych, W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 38-76). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witczak-Nowotna J. (2010). Sposoby wspomagania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Witczak-Nowotna (red.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku

w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. (s. 15-32). Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 9, 16-21.

Czerwińska, K., Bajkiewicz, A. (2016). Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci niewidomych w Ruandzie. Szkoła Specjalna, 5.

Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Kończyk D. (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Michnowska M. (2008). Ocena efektywności adaptacji zastosowanej w podręcznikach dla uczniów słabo widzących. W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Skrzetuska E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo UMCS – wybrane zagadnienia.

Sobiecka J. (2009). Sport osób niepełnosprawnych. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 281-291). Gdańsk: GWP.

Szyperska M. (2008). Jak wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego dla ucznia słabo widzącego? W: K. Czerwińska, (red.), Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Umławska W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.

Uwagi:

Metody: dyskusja, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów słabowzroczności, ćwiczebna, analiza filmów, prezentacje, hospitacje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 25h

Przygotowanie się do egzaminu- 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 5h

Inne formy- 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Marta Pasternak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane poprzez 1) opracowanie autorskich scenariuszy zajęć zintegrowanych dla uczniów słabowidzących 2) ustny egzamin składany w sesji egzaminacyjnej (3 pytania otwarte) przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć poprzez Skype.

Pełny opis:

1. Medyczne i funkcjonalne definicje słabowzroczności - określenie, czym jest „słabowzroczność” na potrzeby pedagogiki wczesnoszkolnej. Negatywne konsekwencje dysfunkcji wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasach 1-3 - analiza problemów uczniów podczas realizacji wybranych treści programowych. Zasady, metody i formy organizacji procesu dydaktycznego w klasach 1-3 dla uczniów słabowidzących – struktura scenariusza zajęć zintegrowanych. Cele rehabilitacyjne w nauczaniu zintegrowanym uczniów z dysfunkcją wzroku.

2. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki czytania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogólnodostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych pod względem ich dostępności dla ucznia z osłabionym widzeniem. Podstawowe zasady adaptacji podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów słabowidzących.

3. Najczęstsze problemy uczniów słabowidzących podczas nauki pisania oraz strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Metodyczny tok wprowadzenia litery w 1 klasie – zaplanowanie zajęć, przygotowanie zaadaptowanych do możliwości wzrokowych uczniów pomocy dydaktycznych.

4. Podstawowe zasady organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabowidzących, elementy specjalne w metodyce nauczania wf w klasach z uczniami z dysfunkcją wzroku.

5. Wybrane strategie organizacji zajęć zintegrowanych dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Środki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej; dobieranie i wykonywanie właściwych środków do realizacji określonych treści programowych. Wykorzystanie metody ośrodków pracy w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo – założenia metodyczne, wady i zalety. Zasady prowadzenia obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z uczniami słabowidzącymi. Wybrane zagadnienia realizacji treści matematycznych i społeczno- przyrodniczych w edukacji zintegrowanej uczniów słabowidzących.

Tematy ćwiczeń:

1. Słabowzroczność w ujęciu funkcjonalnym a proces nauczania-uczenia – zrealizowane dnia 17.II.20.

2. Słabowzroczność a nabywanie umiejętności czytania – zrealizowane dnia 24.II.20.

3. Adaptacja materiałów czytelniczych do potrzeb uczniów słabowidzących – zrealizowane dnia 02.III.20.

4. Słabowzroczność a nabywanie umiejętności pisania – zrealizowane dnia 09.III.20.

ZDALNA KONTYNUACJA ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów dydaktycznych, realizacja zadań projektowych w formie indywidualnej i zespołowej za pośrednictwem grupowego maila tyflopedagogika99@gmail.com, od 20.IV. zajęcia realizowane synchronicznie za pośrednictwem Skype zgodnie z planem studiów w poniedziałki w godz. 9:50-11:20, 11:40-13:10 lub w terminie uzgodnionym ze studentami (grupa o nazwie "tyflopedagogika 2 rok").

5. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów słabowidzących w obszarze wychowania fizycznego (cz. 1) – 16.III.20

Autorskie materiały w formie slajdów tekstowych przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy studentów (potwierdzenie odbioru od starosty) wraz ze skanem 3 lektur - Czerwińska K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36. Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP. Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW. Realizacja pisemnego projektu w podgrupach dotyczącego modyfikacji wybranych gier i zabaw ruchowych wg podanych wskazań metodycznych – informacja zwrotna nt. poprawności wykonania ćwiczenia, rekomendacje poprawek, ponowna korekta dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Negatywne konsekwencje dysfunkcji wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia a organizacja procesu dydaktycznego w klasach 1-3 – 23.III.20

Realizacja w podgrupach pisemnego ćwiczenia poszerzającego i weryfikującego wiedzę nt. zasad, metod i form pracy tyflodydaktycznej. Wykaz pytań odnoszących się do krytycznej analizy scenariuszy przygotowanych indywidualnie przez studentów: Czy w nauczaniu wczesnoszkolnym uczniów z niepełnosprawnością wzroku można stosować wykład jako metodę kształcenia? Czy podawanie przez uczniów przykładów słów zawierających określoną głoskę jest przykładem zastosowania przez nauczyciela metody burzy mózgów? Czy „uczeń potrafi wypowiadać się na różne tematy” jest przykładem prawidłowo sformułowanego celu operacyjnego? Informacja zwrotna nt. poprawności wykonania ćwiczenia została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów słabowidzących w obszarze wychowania fizycznego (cz. 2) – 30.III.20

Film edukacyjny „Sztuki walki dla osób słabowidzący i niewidomych” https://www.youtube.com/watch?v=JRGvFFagldQ przesłany na adres mailowy grupy (potwierdzenie odbioru przez starostę) wraz z publikacją w pdf dotyczącą tych zajęć wydaną w ramach projektu FIRR. Krytyczna analiza informacji zawartych w filmie, ocena poprawności metodycznej prowadzonych zajęć – zredagowanie pisemnej notatki w dwóch podgrupach. Informacja zwrotna nt. sporządzonej notatki, dodatkowe komentarze i pytania ukierunkowujące przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwość konsultacji poprzez Skype.

8. Funkcjonalne następstwa schorzeń układu wzrokowego a organizacja zajęć zintegrowanych dla uczniów słabowidzących – 06.IV.20

Zaplanowanie zajęć zintegrowanych dla uczniów słabowidzących – opis poszczególnych uczniów w klasie i treści programowych do realizacji przesłany na adres mailowy grupy (potwierdzenie odbioru przez starostę). Poprawa przygotowanych indywidualnie przez studentów scenariuszy i pomocy dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej – komentarze dotyczące poprawności metodycznej, wskazówki dotyczące struktury zajęć z poszczególnych obszarów edukacyjnych, ponowne sprawdzenie poprawianych, kolejnych wersji prac.

9. Strategie tyflodydaktyczne w planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów słabowidzących (cz. 2) – 20.IV.20.

Filmy edukacyjne dotyczące zasad stosowanych w tyflodydaktyce, sposobów doboru i modyfikacji pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu sportowego, metodyki nauki nowego ruchu / ćwiczenia uczniów z dysfunkcją wzroku przesłane mailem dnia 19 kwietnia na adres mailowy grupy (potwierdzenie odbioru przez starostę) wraz z wykazem pytań ukierunkowujących analizę nagrań:

https://www.youtube.com/watch?v=PB9eCkh4Ryk Adaptive P.E. Games for Blind and Visually Impaired Students (7 minut)

Pytanie: Jakie wprowadzane są adaptacje zapewniające uczniowi z niepełnosprawnością wzroku uzyskanie informacji zwrotnej o efektach jego działań (np. rzutu piłką do bramki)?

https://www.youtube.com/watch?v=uKVUN389mGg Presentation: Including Students With Vision Impairments in Physical Education (25 minut)

Pytanie: Na jakie właściwości sprzętu i przyborów sportowych zwraca się uwagę w procesie ich dostosowania do specjalnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością wzroku?

https://www.youtube.com/watch?v=77fyMsRWrYs Staff Training for Physical Education for Children With Visual Impairments (22 minuty)

Pytanie: Jakie są zalety stosowania obserwacji dotykowej ruchów nauczyciela i modelowania jako metod nauczania na zajęciach ruchowych dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku?

https://www.youtube.com/watch?v=O2HPDWR-gJM gra dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku (4 minuty)

Druga część zajęć (od godz. 11:40) realizowana synchronicznie ze studentami poprzez Skype – najczęstsze trudności w realizacji zajęć tyflodydaktycznych oraz strategie ich przezwyciężania.

10. Zastosowanie metody ośrodków pracy w tyflodydaktyce (cz. 1) – 27.IV.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Materiały dydaktyczne (autorskie slajdy tekstowe, skan artykułu Czerwińska, K., Bajkiewicz, A. (2017). Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci niewidomych w Ruandzie. Szkoła Specjalna, 1(287), 5-16. DOI: 10.5604/0137818X.1232850, linki do filmów: https://www.youtube.com/watch?v=Pv0gjzpRyLs) przesłane na adres mailowy grupy w dn. 26. IV (potwierdzenie odbioru przez starostę).

11. Zasady prowadzenia obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z uczniami słabowidzącymi (cz. 1 - teoretyczna) – 04.V.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Materiały dydaktyczne (w tym autorska prezentacja Power Point) przesłane na adres mailowy grupy w dn. 03.V.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę).

12. Zasady prowadzenia doświadczeń z uczniami słabowidzącymi w młodszym wieku szkolnym. Organizacja eksperymentów w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku (cz. 2 - warsztatowa) – 11.V.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Materiały dydaktyczne przesłane na adres mailowy grupy w dn. 10.V.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę).

13. Pomoce tyflodydaktyczne w obszarze STEM. Pomoce dźwiękowe i audiodeskrypcja - możliwości i ograniczenia zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku – 18.V.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Materiały dydaktyczne, w tym autorskie slajdy tekstowe, przesłane na adres mailowy grupy w dn. 16.V.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę).

14. Audiodeskrypcja i inne techniki oparte na słowie w tyflodydaktyce - specyfika zastosowania w pracy z uczniem słabowidzącym w młodszym wieku szkolnym. Strategie planowania i realizacji zajęć tyflodydaktycznych w ośrodkach specjalnych – 25.V.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Harmonogram zadań przesłany na adres mailowy grupy w dn. 24.V.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę).

15. Słabowzroczność a przestrzeń fizyczna. Adaptacja klasy i stanowisk pracy do potrzeb uczniów słabowidzących uczęszczających do placówek specjalnych i integracyjnych – 01.VI.20.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w godz. 9:50-11:20, 11:20-13:10 na Skype. Autorskie slajdy tekstowe wraz ze skanem lektury (Czerwińska, K. (2014). Przestrzeń w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Szkoła Specjalna, 4, 262-269.) przesłane na adres mailowy grupy w dn. 29.V.20. (potwierdzenie odbioru przez starostę).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej - wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2013). Pomoce dydaktyczne jako istotny element w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(22), 173-196.

Czerwińska K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36.

Kuczyńska-Kwapisz J., Witczak-Nowotna J. (2005). Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych, W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej (s. 38-76). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Walkiewicz-Krutak M. (2017). Funkcjonalne konsekwencje zaburzeń widzenia a trudności w rozwoju umiejętności czytania i pisania dzieci słabowidzących w młodszym wieku szkolnym. W: K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych (s. 129-146). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie Na Co Dzień, 9, 16-21.

Czerwińska, K., Bajkiewicz, A. (2017). Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci niewidomych w Ruandzie. Szkoła Specjalna, 1(287), 5-16. DOI: 10.5604/0137818X.1232850

Górny M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.

Jakubowski S. (red.) (2001). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa: MEN – wybrane zagadnienia.

Kończyk D. (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Krawczyk A. (2008). Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży słabowidzącej-pomocne czy szkodliwe działanie dorosłych? W: M. Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. (s. 33-36). Warszawa: UW.

Skrzetuska E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo UMCS – wybrane zagadnienia.

Sobiecka J. (2009). Sport osób niepełnosprawnych. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 281-291). Gdańsk: GWP.

Umławska W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.

Witczak-Nowotna J. (2010). Sposoby wspomagania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Witczak-Nowotna (red.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. (s. 15-32). Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Uwagi:

Metody: krytyczna analiza źródeł, projekty grupowe, dyskusja, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów słabowzroczności, ćwiczebna, analiza filmów, prezentacje, hospitacje (w sytuacji powrotu do standardowego trybu pracy w placówkach)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 60h

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 25h

Przygotowanie się do egzaminu- 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji- 5h

Inne formy- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 115h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Na czas edukacji online udostępnianie studentom autorskich prezentacji, slajdów tekstowych i innych materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń / zagadnień do samodzielnego opracowania indywidualnie lub w małych zespołach za pośrednictwem grupowego maila tyflopedagogika99@gmail.com (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów). Od 20.IV. zajęcia realizowane synchronicznie za pośrednictwem Skype zgodnie z planem studiów w poniedziałki w godz. 9:50-11:20, 11:40-13:10 lub w terminie uzgodnionym ze studentami (grupa o nazwie "tyflopedagogika 2 rok"). Harmonogram zadań i materiały dydaktyczne do zajęć synchronicznym przesyłane systematycznie na adres mailowy grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.