Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni i realizowania ich on-line osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru w aplikacji Forms.

W sytuacji odwieszenia zajęć dydaktycznych na terenie APS osiągnięcie zakładanych efektów studenta weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru.

Do egzaminu obowiązuje materiał realizowany na wykładach i ćwiczeniach.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk o wychowaniu specjalnym jednostek nieprzystosowanych społecznie. Pojęcie metody i metodyki. Powiązanie metodyki z innymi dyscyplinami naukowymi - temat zrealizowany 05.10.2020

2.Zasady, reguły i dyrektywy postępowania wychowawczego określające metodykę wychowania w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka

3.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Zróżnicowanie „podatności” na resocjalizację ( teoria H.J. Eysencka ). Metody oddziaływań resocjalizacyjnych a cechy osobowości wychowanków. Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya.

4.Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji. Ogólne zasady stosowania ekonomii punktowej. Organizacyjne formy zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji. Behawioralne ujęcie programów resocjalizacyjnych.

5.Rola edukacji w resocjalizacji. Miejsce nauczania i szkolenia zawodowego w procesie resocjalizacji jednostek nieprzystosowanych społecznie. Nauczanie w zakładach karnych. Szkoły w zakładach poprawczych. Motywacja więźniów oraz wychowanków do nauki. Przydatność wykształcenia. Funkcje kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako przykład kompleksowej formy nauczania osób odbywających kare pozbawienia wolności.

6.Oddziaływanie przez pracę jako metoda resocjalizacji. Przykłady zastosowania metody (zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, wychowanków placówek dla nieletnich). Rola i znaczenie pracy w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Możliwości i warunki zatrudniania wychowanka w zakładzie poprawczym, skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

7.Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji. Resocjalizująca rola kultury w resocjalizacji. Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Zastosowanie arteterapii w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Resocjalizacyjna rola wychowania fizycznego i sportu w resocjalizacji nieletnich. Muzyka jako element wspierający proces resocjalizacji. Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji nieletnich.

8.Wykorzystanie psychodramy i socjodramy w resocjalizacji. Pojęcie psychodramy i socjodramy. Analiza procedury socjo- i psycho- dramatycznej. Przebieg zajęć socjo- i psychodramatycznych. Formy, elementy i techniki psychodramy.

Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych

ĆWICZENIA:

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Zna podstawowe koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej

PC1_KS_W02

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wsparcia osób nieprzystosowanych społecznie, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PC1_KS_W06

Ma elementarną wiedzę z zakresu metodyki pracy resocjalizacyjnej, norm, procedur stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej

PC1_KS_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych.

PC1_KS_U02

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i wykorzystywania odpowiednich metod pracy.

PC1_KS_K01

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w placówkach resocjalizacyjnych i jest zdolny do porozumiewania się z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie

PCI_KS_02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania resocjalizacyjne

Metody i kryteria oceniania:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć i realizacji ich on-line:

- obecność studenta podczas wykładów i ćwiczeń realizowanych za pomocą aplikacji Teams

- ocena umiejętności projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych adekwatnych do określonych problemów

- ocena umiejętności weryfikacji oddziaływań resocjalizacyjnych

- sprawdzenie umiejętności dokonywania krytycznej analizy dostępnych programów i metod resocjalizacyjnych

- sprawdzenie zrozumienia problemów osób nieprzystosowanych społecznie ora zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk o wychowaniu specjalnym jednostek nieprzystosowanych społecznie. Pojęcie metody i metodyki. Powiązanie metodyki z innymi dyscyplinami naukowymi.

2.Zasady, reguły i dyrektywy postępowania wychowawczego określające metodykę wychowania w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka

3.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Zróżnicowanie „podatności” na resocjalizację ( teoria H.J. Eysencka ). Metody oddziaływań resocjalizacyjnych a cechy osobowości wychowanków. Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya.

4.Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji. Ogólne zasady stosowania ekonomii punktowej. Organizacyjne formy zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji. Behawioralne ujęcie programów resocjalizacyjnych.

5.Rola edukacji w resocjalizacji. Miejsce nauczania i szkolenia zawodowego w procesie resocjalizacji jednostek nieprzystosowanych społecznie. Nauczanie w zakładach karnych. Szkoły w zakładach poprawczych. Motywacja więźniów oraz wychowanków do nauki. Przydatność wykształcenia. Funkcje kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako przykład kompleksowej formy nauczania osób odbywających kare pozbawienia wolności.

6.Oddziaływanie przez pracę jako metoda resocjalizacji. Przykłady zastosowania metody (zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, wychowanków placówek dla nieletnich). Rola i znaczenie pracy w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Możliwości i warunki zatrudniania wychowanka w zakładzie poprawczym, skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

7.Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji. Resocjalizująca rola kultury w resocjalizacji. Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Zastosowanie arteterapii w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Resocjalizacyjna rola wychowania fizycznego i sportu w resocjalizacji nieletnich. Muzyka jako element wspierający proces resocjalizacji. Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji nieletnich.

8.Wykorzystanie psychodramy i socjodramy w resocjalizacji. Pojęcie psychodramy i socjodramy. Analiza procedury socjo- i psycho- dramatycznej. Przebieg zajęć socjo- i psychodramatycznych. Formy, elementy i techniki psychodramy.

Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych

ĆWICZENIA

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk o wychowaniu specjalnym jednostek nieprzystosowanych społecznie. Pojęcie metody i metodyki. Powiązanie metodyki z innymi dyscyplinami naukowymi.

2.Zasady, reguły i dyrektywy postępowania wychowawczego określające metodykę wychowania w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka

3.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Zróżnicowanie „podatności” na resocjalizację ( teoria H.J. Eysencka ). Metody oddziaływań resocjalizacyjnych a cechy osobowości wychowanków. Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya.

4.Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji. Ogólne zasady stosowania ekonomii punktowej. Organizacyjne formy zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji. Behawioralne ujęcie programów resocjalizacyjnych.

5.Rola edukacji w resocjalizacji. Miejsce nauczania i szkolenia zawodowego w procesie resocjalizacji jednostek nieprzystosowanych społecznie. Nauczanie w zakładach karnych. Szkoły w zakładach poprawczych. Motywacja więźniów oraz wychowanków do nauki. Przydatność wykształcenia. Funkcje kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako przykład kompleksowej formy nauczania osób odbywających kare pozbawienia wolności.

6.Oddziaływanie przez pracę jako metoda resocjalizacji. Przykłady zastosowania metody (zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, wychowanków placówek dla nieletnich). Rola i znaczenie pracy w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Możliwości i warunki zatrudniania wychowanka w zakładzie poprawczym, skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

7.Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji. Resocjalizująca rola kultury w resocjalizacji. Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Zastosowanie arteterapii w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Resocjalizacyjna rola wychowania fizycznego i sportu w resocjalizacji nieletnich. Muzyka jako element wspierający proces resocjalizacji. Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji nieletnich.

8.Wykorzystanie psychodramy i socjodramy w resocjalizacji. Pojęcie psychodramy i socjodramy. Analiza procedury socjo- i psycho- dramatycznej. Przebieg zajęć socjo- i psychodramatycznych. Formy, elementy i techniki psychodramy.

Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych

ĆWICZENIA

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupie

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni i realizowania ich on-line osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru w aplikacji Forms.

W sytuacji odwieszenia zajęć dydaktycznych na terenie APS osiągnięcie zakładanych efektów studenta weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru.

Do egzaminu obowiązuje materiał realizowany na wykładach i ćwiczeniach.

Link do kanału:

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk o wychowaniu specjalnym jednostek nieprzystosowanych społecznie. Pojęcie metody i metodyki. Powiązanie metodyki z innymi dyscyplinami naukowymi - temat zrealizowany 05.10.2020

2.Zasady, reguły i dyrektywy postępowania wychowawczego określające metodykę wychowania w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka

3.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Zróżnicowanie „podatności” na resocjalizację ( teoria H.J. Eysencka ). Metody oddziaływań resocjalizacyjnych a cechy osobowości wychowanków. Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya.

4.Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji. Ogólne zasady stosowania ekonomii punktowej. Organizacyjne formy zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji. Behawioralne ujęcie programów resocjalizacyjnych.

5.Rola edukacji w resocjalizacji. Miejsce nauczania i szkolenia zawodowego w procesie resocjalizacji jednostek nieprzystosowanych społecznie. Nauczanie w zakładach karnych. Szkoły w zakładach poprawczych. Motywacja więźniów oraz wychowanków do nauki. Przydatność wykształcenia. Funkcje kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako przykład kompleksowej formy nauczania osób odbywających kare pozbawienia wolności.

6.Oddziaływanie przez pracę jako metoda resocjalizacji. Przykłady zastosowania metody (zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, wychowanków placówek dla nieletnich). Rola i znaczenie pracy w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Możliwości i warunki zatrudniania wychowanka w zakładzie poprawczym, skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

7.Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji. Resocjalizująca rola kultury w resocjalizacji. Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Zastosowanie arteterapii w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Resocjalizacyjna rola wychowania fizycznego i sportu w resocjalizacji nieletnich. Muzyka jako element wspierający proces resocjalizacji. Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji nieletnich.

8.Wykorzystanie psychodramy i socjodramy w resocjalizacji. Pojęcie psychodramy i socjodramy. Analiza procedury socjo- i psycho- dramatycznej. Przebieg zajęć socjo- i psychodramatycznych. Formy, elementy i techniki psychodramy.

Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych

ĆWICZENIA

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Uwagi:

Na czas edukacji on-line realizacja zajęć, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzących zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teams.

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem studiów za pośrednictwem aplikacji Teams

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni i realizowania ich on-line osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru w aplikacji Forms.

W sytuacji odwieszenia zajęć dydaktycznych na terenie APS osiągnięcie zakładanych efektów studenta weryfikowane będzie na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, który odbędzie się w formie pisemnej tj. testu jednokrotnego wyboru.

Do egzaminu obowiązuje materiał realizowany na wykładach i ćwiczeniach.

Link do kanału:

Pełny opis:

WYKŁAD:

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań.

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w systemie nauk o wychowaniu specjalnym jednostek nieprzystosowanych społecznie. Pojęcie metody i metodyki. Powiązanie metodyki z innymi dyscyplinami naukowymi - temat zrealizowany 05.10.2020

2.Zasady, reguły i dyrektywy postępowania wychowawczego określające metodykę wychowania w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Rodzaje metod i środków oddziaływania resocjalizacyjnego oraz ich charakterystyka

3.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka. Zróżnicowanie „podatności” na resocjalizację ( teoria H.J. Eysencka ). Metody oddziaływań resocjalizacyjnych a cechy osobowości wychowanków. Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w świetle typologii Herberta Quaya.

4.Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji. Ogólne zasady stosowania ekonomii punktowej. Organizacyjne formy zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji. Behawioralne ujęcie programów resocjalizacyjnych.

5.Rola edukacji w resocjalizacji. Miejsce nauczania i szkolenia zawodowego w procesie resocjalizacji jednostek nieprzystosowanych społecznie. Nauczanie w zakładach karnych. Szkoły w zakładach poprawczych. Motywacja więźniów oraz wychowanków do nauki. Przydatność wykształcenia. Funkcje kształcenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako przykład kompleksowej formy nauczania osób odbywających kare pozbawienia wolności.

6.Oddziaływanie przez pracę jako metoda resocjalizacji. Przykłady zastosowania metody (zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, wychowanków placówek dla nieletnich). Rola i znaczenie pracy w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. Możliwości i warunki zatrudniania wychowanka w zakładzie poprawczym, skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

7.Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji. Resocjalizująca rola kultury w resocjalizacji. Działalność kulturalno-oświatowa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Zastosowanie arteterapii w pracy z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie. Resocjalizacyjna rola wychowania fizycznego i sportu w resocjalizacji nieletnich. Muzyka jako element wspierający proces resocjalizacji. Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji nieletnich.

8.Wykorzystanie psychodramy i socjodramy w resocjalizacji. Pojęcie psychodramy i socjodramy. Analiza procedury socjo- i psycho- dramatycznej. Przebieg zajęć socjo- i psychodramatycznych. Formy, elementy i techniki psychodramy.

Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych

ĆWICZENIA:

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Uwagi:

Na czas edukacji on-line realizacja zajęć, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzących zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teams.

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem studiów za pośrednictwem aplikacji Teams

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 27

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.