Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania osób nieprzystosowanych społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MNO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania osób nieprzystosowanych społecznie
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W02

Zna poszerzona i usystematyzowana terminologię zakresu ortodydaktyki resocjalizacyjnej

Zna uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw pracy dydaktyczno-wychowawczej z niedostosowanymi społecznie.

PC1_KS_W04

Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem nauczania osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. A także wiedzę o systemach wsparcia osób niedostosowanych społecznie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie ich specyfikę i procesy w nich zachodzące.

PC1_KS_W07

Zna metodykę pracy edukacyjnej z niedostosowanymi społecznie

PC1_KS_U02

Potrafi dokonać diagnozy opóźnienia szkolnego w kontekście prawidłowo realizowanych przez ucznia funkcji społecznych i formalnego postępowania z takim uczniem

PC1_KS_U01

Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem nieprzystosowanym społecznie w celu analizy złożonych problemów pedagogicznych społecznie i zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

PC1_KS_K01

Umie porozumiewać się ze specjalistami z zakresu ortodydaktyki resocjalizacyjnej

PC_KS_K02

Docenia znaczenie podejścia holistycznego dla sukcesu w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 40

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 35

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 90

sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 30

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 90

sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0084424b6bd4d72bdf47513bc6b8185%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2d9be92f-5b36-4024-97fa-beae808a339f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 40

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 35

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 90

sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0084424b6bd4d72bdf47513bc6b8185%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2d9be92f-5b36-4024-97fa-beae808a339f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 40

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 35

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 90

sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.