Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w oddziaływaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-MTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w oddziaływaniach pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_W06

zna działanie i zasady użytkowania tablicy interaktywnej.

PC1_KS_W06

zna sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_U03

potrafi posługiwać się tablicą interaktywną.

PC1_KS_U03

potrafi obsługiwać projektor multimedialny.

PC1_KS_U03

umie wykorzystywać oprogramowanie tablicy interaktywnej w celu przygotowania materiałów dydaktycznych.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_K02

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)