Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje matematyczne nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje matematyczne nauczyciela
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W22

zna prawidłowości rozwojowe dziecka, na których bazuje edukacja matematyczna w przedszkolu, domu i szkole (model rozwoju operacyjnego rozumowania, model rozwoju społecznego itp.)

PE1_W24

Zna prawidłowości pedagogiczne, które muszą być uwzględnione w edukacji przedszkolnej, domowej i szkolnej (liczenie, rachowanie, rozwiązywanie zadań z treścią, kształtowanie pojęć, kształtowanie pomiaru wielkości ciągłych)

PE1_W23

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności matematycznej w przedszkolu, domu i szkole

PE1_U09

Potrafi zaplanować działalność matematyczną przedszkolu i szkole (programy, rozkłady materiału, scenariusze zajęć)

PE1_U09

Umie prowadzić działalność matematyczną w przedszkolu, domu i szkole

PE1_U09

Wspomaga dzieci w rozwijaniu zdolności matematycznych

PE1_U09

Umie prowadzić działania naprawcze w przypadku niepowodzeń szkolnych i prowadzić zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

PE1_K04

Dąży do samokształcenia (podnoszenia swoich kwalifikacji)

PE1_K04

Wykazuje właściwy stosunek do dziecka: rozumie, że trzeba kierować jego rozwojem i edukacją, a nie dążyć do podania mu gotowych recept.

PE1_K04

Wykazuje się rozumnym stosunkiem do różnic indywidualnych w tempie uczenia się i w tempie rozwoju umysłowego. Wspiera dziecko bez wykorzystywania swojej przewagi intelektualnej i emocjonalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacje

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Podział kompetencji nauczycielskich

2. Kompetencje merytoryczne nauczyciela. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

3. Kompetencje nauczyciela z zakresu planowania pracy dydaktycznej z edukacji matematycznej (ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania pojęć matematycznych).

4. Kompetencje nauczyciela z zakresu komunikowania się z uczniami - przekazywania uczniowi informacji i odbierania od ucznia informacji zwrotnej.

5. Kompetencje nauczyciela z zakresu kontrolowania i oceniania pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3.

6. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

7. Rola nauczyciela w kształtowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych dziecka a także postaw wobec matematyki. Style pracy nauczycieli.

8. Pomiar kompetencji nauczycieli zajmujących się edukacją matematyczną. Trudności z konstrukcją narzędzi do pomiaru kompetencji.

9. Badania edukacyjne w Polsce i na świecie dotyczące pomiaru kompetencji matematycznych nauczycieli.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Kompetencje merytoryczne nauczyciela. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa.

3. Organizacja procesu uczenia się matematyki. Planowanie wprowadzania wybranych pojęć matematycznych.

4. Krytyczna ocena zadań matematycznych. Dobór zadań matematycznych do postawionych celów nauczania.

5. Krytyczna ocena programów komputerowych, mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

6. Krytyczna ocena matematycznych gier dydaktycznych. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

7. Komunikowanie się z uczniami - przekazywanie uczniowi informacji i odbieranie od ucznia informacji zwrotnej.

8. Kontrolowanie i ocenianie pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3.

9. Styl pracy nauczyciela. Próby określenia własnego stylu pracy na zajęciach z edukacji matematycznej.

Literatura:

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

4. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

6. Semadeni Z. (2016), Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3.

7. Podstawa Programowa Edukacji Wczesnoszkolnej w zakresie matematyki - I etap edukacyjny: klasy I- III.

Uwagi:

Metody kształcenia

wykład: wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, dyskusja

ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, projekt.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 15 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacje

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Podział kompetencji nauczycielskich

2. Kompetencje merytoryczne nauczyciela. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

3. Kompetencje nauczyciela z zakresu planowania pracy dydaktycznej (ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania pojęć matematycznych).

4. Kompetencje nauczyciela z zakresu komunikowania się z uczniami - przekazywania uczniowi informacji i odbierania od ucznia informacji zwrotnej.

5. Kompetencje nauczyciela z zakresu kontrolowania i oceniania pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3.

6. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

7. Rola nauczyciela w kształtowaniu wiedzy, umiejętności i postaw dziecka. Style pracy nauczycieli.

8. Pomiar kompetencji nauczycieli zajmujących się edukacją matematyczną. Trudności z konstrukcją narzędzi do pomiaru kompetencji.

9. Badania edukacyjne w Polsce i na świecie dotyczące pomiaru kompetencji nauczycieli.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Kompetencje merytoryczne nauczyciela. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa.

3. Organizacja procesu uczenia się matematyki. Planowanie wprowadzania wybranych pojęć matematycznych.

4. Krytyczna ocena zadań matematycznych. Dobór zadań matematycznych do postawionych celów nauczania.

5. Krytyczna ocena programów komputerowych, mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

6. Krytyczna ocena matematycznych gier dydaktycznych. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

7. Komunikowanie się z uczniami - przekazywanie uczniowi informacji i odbieranie od ucznia informacji zwrotnej.

8. Kontrolowanie i ocenianie pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3.

9. Styl pracy nauczyciela. Próby określenia własnego stylu pracy na zajęciach z edukacji matematycznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

2. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

3. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

Uwagi:

Metody pracy: dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, czytanie literatury, rozwiązywanie zadań : 35 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 25h

Sumaryczna liczba punktów - 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacja

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

7. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

8. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

9. Schemat Polyi rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Schemat rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

10. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie. Dowodzenie twierdzeń.

11. Warsztat pracy nauczyciela. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

12. Kompetencje nauczyciela z zakresu kontrolowania i oceniania pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3. Przekazywanie uczniowi informacji i odbieranie od ucznia informacji zwrotnej.

13. Badania edukacyjne w Polsce i na świecie dotyczące pomiaru kompetencji matematycznych nauczycieli.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

7. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

8. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

9. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

10. Tworzenie własnych strategii rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena własnych i cudzych rozwiązań zadań matematycznych.

11. Rozwiązywanie zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

12. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

13. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie.

14. Krytyczna ocena środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

15. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

Literatura:

LITERATURA

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

4. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

6. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne, .

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatu i zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwiów.

Z kolokwiów student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Marzenna Grochowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- prezentacja

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

7. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

8. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

9. Schemat Polyi rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Schemat rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

10. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie. Dowodzenie twierdzeń.

11. Warsztat pracy nauczyciela. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

12. Kompetencje nauczyciela z zakresu kontrolowania i oceniania pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3. Przekazywanie uczniowi informacji i odbieranie od ucznia informacji zwrotnej.

13. Badania edukacyjne w Polsce i na świecie dotyczące pomiaru kompetencji matematycznych nauczycieli.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

7. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

8. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

9. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

10. Tworzenie własnych strategii rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena własnych i cudzych rozwiązań zadań matematycznych.

11. Rozwiązywanie zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

12. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

13. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie.

14. Krytyczna ocena środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

15. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

2. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

3. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatu i zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwiów.

Z kolokwiów student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 6 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do kolokwium - 25 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- projekt

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

7. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

8. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

9. Schemat Polyi rozwiązywania zadań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Schemat rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

10. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie. Dowodzenie twierdzeń.

11. Warsztat pracy nauczyciela. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

12. Kompetencje nauczyciela z zakresu kontrolowania i oceniania pracy uczniów. Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3. Przekazywanie uczniowi informacji i odbieranie od ucznia informacji zwrotnej.

13. Badania edukacyjne w Polsce i na świecie dotyczące pomiaru kompetencji matematycznych nauczycieli.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

7. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

8. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Wielościany.

9. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

10. Tworzenie własnych strategii rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena własnych i cudzych rozwiązań zadań matematycznych.

11. Rozwiązywanie zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

12. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

13. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie.

14. Krytyczna ocena środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

15. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

Literatura:

LITERATURA

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

4. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

6. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne, .

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatu i zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwiów.

Z kolokwiów student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte

- projekt

- rozwiązywanie zadań

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Pojęcie kompetencji matematycznej. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa (myślenie matematyczne, stawianie i rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie matematyczne, rozumowanie matematyczne, reprezentowanie bytów matematycznych, posługiwanie matematyczną symboliką i formalizmami, komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, używanie środków pomocniczych i narzędzi).

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą. Działania na ułamkach. Działania na liczbach całkowitych.

4. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

5. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

6. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Modelowanie matematyczne.

7. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie. Dowodzenie twierdzeń.

8. Warsztat pracy nauczyciela. Kompetencje nauczyciela związane z krytyczną oceną środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, gier dydaktycznych, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Filozofia nauczania matematyki. Trojaka natura matematyki szkolnej (matematyka jako arsenał pojęć i twierdzeń matematycznych, narzędzie do rozwiązywania problemów, twórcza dziedzina działalności człowieka). Działania nauczyciela eksponujące każdy z aspektów matematyki szkolnej.

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

7. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

8. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Wielościany.

9. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

10. Tworzenie własnych strategii rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena własnych i cudzych rozwiązań zadań matematycznych.

11. Rozwiązywanie zadań z kontekstem realistycznym. Modelowanie matematyczne.

12. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

13. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie.

14. Krytyczna ocena środków dydaktycznych (podręcznika, zadań w zeszytach ćwiczeń, programów komputerowych), mających wspomóc edukację matematyczną dzieci.

15. Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej uczniów. Dobór matematycznych gier dydaktycznych do postawionych celów nauczania.

Literatura:

LITERATURA

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

3. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

4. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

6. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne, .

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatu i zadań domowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwiów.

Z kolokwiów student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 6 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte (w formie kontaktowej lub zdalnej)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte (w formie kontaktowej lub zdalnej)

- rozwiązanie zadań przekazanych na zajęciach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Metody nauczania:

Kontaktowe:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja nad rozwiązaniami.

Zdalne:

Wykład:

dyskusje zdalne, konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym wykład, praca z materiałami przesłanymi zdalnie

Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie zadań i konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym ćwiczenia

W tracie pracy na odległość i pracy w zwykłym trybie kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

W miarę możliwości sprzętowych i posiadanego oprogramowania kontakt może odbywać się przez:

• FB, Messengera

• aplikacje takie jak One Drive, Teams, Forms

• wideokonferencję z użyciem platformy Webex

Szczegółowe zadania do wykonania będą przesyłane studentom drogą mailową lub umieszczane w zakładce "Zadania" w aplikacji Microsoft Teams lub przekazywane na zajęciach stacjonarnych albo zdalnych ustnie przez prowadzącego. Link do Microsoft Teams: teams.microsoft.com

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Proporcjonalność prosta i proporcjonalność odwrotna.

7. Wyrażenia algebraiczne. Zapis rozumowania za pomocą wyrażeń algebraicznych. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych. Wzory skróconego mnożenia.

8. Metody rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema i trzema niewiadomymi.

9. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne i ich własności. Wielokąty foremne. Obwody i pola trójkątów i czworokątów. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

10. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

11.Układ współrzędnych. Obliczanie pól wielokątów danych w układzie współrzędnych.

12. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

13. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie. Dowodzenie twierdzeń.

14. Zadania konkursowe dla uczniów szkół podstawowych.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach naturalnych i całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

3. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

4. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty). Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

5. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

6. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Wielościany.

7. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

3. Semadeni Z. (red.) Nauczanie początkowe matematyki, tom 2 (1984), tom 3 (1985), tom 4 (1988).

4. Materiały przekazane studentom za pomocą poczty elektronicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

2. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

3. https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

4. http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest :

- pozytywny wynik z kolokwiów (w formie papierowej lub testów on line)

- rozwiązanie zadań otrzymanych drogą elektroniczną i przesłanie rozwiązań wskazanych zadań również drogą elektroniczną

- aktywność na zajęciach stacjonarnych i zdalnych

Ze wszystkich aktywności student otrzymuje punkty. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie z kolokwium (w formie papierowej lub testu on line) co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. Łączna zdobyta liczba punktów za wszystkie aktywności jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych ( (w formie stacjonarnej lub zdalnej):

wykłady - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte (w formie kontaktowej lub zdalnej)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium pisemne: pytania zamknięte i/lub otwarte (w formie kontaktowej lub zdalnej)

- rozwiązanie zadań przekazanych na zajęciach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

- projekt

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- obserwacja aktywności studentów na zajęciach stacjonarnych i zdalnych

- analiza zachowań studentów

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Metody nauczania:

Kontaktowe:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja nad rozwiązaniami, projekt

Zdalne:

Wykład:

dyskusje zdalne, konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym wykład, praca z materiałami przesłanymi zdalnie

Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie zadań i konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym ćwiczenia, projekt

W tracie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

W miarę możliwości sprzętowych i posiadanego oprogramowania kontakt może odbywać się przez:

• FB, Messengera

• aplikacje takie jak One Drive, Teams, Forms

• wideokonferencję z użyciem platformy Webex

Szczegółowe zadania do wykonania będą przesłane studentom drogą mailową lub przekazywane na zajęciach stacjonarnych.

Tematyka wykładów:

1. Kompetencje nauczyciela jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Elementy kompetencji matematycznej według M. Nissa.

2. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne i ich własności. Wielokąty foremne. Obwody i pola trójkątów i czworokątów. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

7. Rozumowania preferowane w matematyce. Formułowanie hipotez i ich uzasadnianie.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zbiory liczbowe: liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i zależności między nimi. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

3. Ułamek jako miara pewnej wielkości, jako stosunek dwóch wielkości, jako operator. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

4. Działania na liczbach całkowitych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

5. Proporcjonalność prosta i proporcjonalność odwrotna.

6. Wyrażenia algebraiczne. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych. Wzory skróconego mnożenia. Zapis rozumowania za pomocą wyrażeń algebraicznych.

7. Metody rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema i trzema niewiadomymi.

8. Geometria na płaszczyźnie. Figury geometryczne i ich własności. Wielokąty foremne. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

9. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

10. Układ współrzędnych. Obliczanie pól wielokątów danych w układzie współrzędnych.

11. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki.

12. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Wielościany.

13. Wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień. Formułowanie i weryfikacja hipotez.

14. Zadania konkursowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Czajkowska, M. (2013), Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki, Edukacja 1(121), 73-88.

2. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

3. Semadeni Z. (red.) Nauczanie początkowe matematyki, tom 2 (1984), tom 3 (1985), tom 4 (1988).

4. Materiały przekazane studentom za pomocą poczty elektronicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

2. Niss, M. Matematyczna kompetencja (tłum. Maria Legutko i Stefan Turnau).

3. https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

4. http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest :

- pozytywny wynik z kolokwiów (w formie papierowej lub testów on line)

- rozwiązanie zadań otrzymanych drogą elektroniczną i przesłanie rozwiązań wskazanych zadań również drogą elektroniczną

- aktywność na zajęciach stacjonarnych i zdalnych

- wykonanie projektu

Ze wszystkich aktywności student otrzymuje punkty. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie z kolokwium (w formie papierowej lub testu on line) co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. Łączna zdobyta liczba punktów za wszystkie aktywności jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych (w formie stacjonarnej lub zdalnej):

wykłady - 6 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

projekt - 5 h

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do kolokwium - 20 h

czytanie literatury - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.