Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

6. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

7. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. http://static.scholaris.pl/main-file/102/533/podniesienie_efektywnosci_66011.pdf

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/196/05ore_autyzm.pdf

• Derezińska I, Gajdzik M. Dzieci z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/198/07ore_leki.pdf

• Turno M. Dziecko z depresją w przedszkolu i szkole z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole,

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 dostępny na http://www.bc.ore.edu.pl/Content/195/04ore_adhd.pdf

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Badowska M, Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, dostępny na: Ortograffitti, materiały do pobrania

Szada-Borzyszkowska J. Dziecko z ADHD wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców, dostępny w: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3286/1/Jolanta%20Szada-Borzyszkowska_Dziecko%20z%20ADHD%20wyzwaniem%20dla%20nauczycieli%20i%20rodzic%C3%B3w.pdf

Skibska J., Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi - najważniejsze problemy oraz sposoby postępowania, dostępny w : https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6719/Dziecko_z_nadpobudliwoscia.pdf?sequence=1

Kowalik-Olubińska M. Zrozumieć, żeby pomóc, czyli o tym, jak uczynić klasę szkolną przyjazną uczniom nadpobudliwym psychoruchowo, dostępny na cejsh.icm.edu.pl

Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Bank dobrych praktyk https://www.ore.edu.pl/2017/11/specjalne-potrzeby-edukacyjne-materialy-do-pobrania/

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W25

- ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzin.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, występujących na etapie edukacji wczesnoszkolnej dziecka,

PE1_U12

- potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, ich rodziców, jak również innych specjalistów - uczestników procesu edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K05

- dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PEP1_W09 zna reguły wspierania dzieci w czynnościach inte-lektualnych potrzebnych im w codziennych sytu-acjach w domu, żłobku i przedszkolu

zna podstawy psychologiczne i pedagogiczne intensywnego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zna psychologiczne i pedagogiczne podstawy intensywnego wspierania rozwoju dzieci

PEP1_U03 umie organizować zajęcia wspierające rozwój dzieci

PEP1_U05 potrafi rozpoznawać u dzieci specjalne potrzeby edukacyjne oraz planować i realizować działania praktyczne

PEP1_U11 potrafi współpracować z rodzicami w zakresie wspierania dzieci w rozwoju: poznawania siebie i otoczenia oraz sprostania oczekiwaniom szkol-nym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: mini wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem w tym z aktem prawnym, analiza przypadków – studia przypadków;

Praca zdalna: wykładowca wysyła materiały do pracy własnej studentów na adres mailowy starosty Grupy, starosta jest zobowiązany do przesłania materiałów dalej. Studenci zapoznają się z materiałami, następnie wykonują polecone zadania i wysyłają na adres nbednarska@aps.edu.pl

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia – 30

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład:

egzamin pisemny -kolokwium

Ćwiczenia:

Każdy Student przygotowuje scenariusz zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci będą realizowali treści:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali treści:

1. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

2. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

3. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

4. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. I i II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Święcicka M. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

• Bogucka J., Kościelska M., Radomski D. Dzieci z porażeniem mózgowym z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kobosko J., Kosmalowa J. Dzieci z uszkodzonym słuchem z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kuczyńska-Kwapisz J. Dzieci niewidome i słabowidzące z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Kraków 2007

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.+ ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie pracy na ćwiczenia - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz, Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z grupą dzieci, w tym z dziećmi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowując treści do poziomu

i możliwości dzieci.

Pomiar efektów kształcenia:

Każdy Student przygotowuje scenariusz zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali treści:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

6. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

7. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

8. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. I i II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Święcicka M. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

• Bogucka J., Kościelska M., Radomski D. Dzieci z porażeniem mózgowym z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kobosko J., Kosmalowa J. Dzieci z uszkodzonym słuchem z serii: One są wśród nas, Warszawa 1997

• Kuczyńska-Kwapisz J. Dzieci niewidome i słabowidzące z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Kraków 2007

Uwagi:

Metody kształcenia: mini wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem w tym z aktem prawnym, analiza przypadków – studia przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia – 30

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Beata Rola
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Od. 13.03 2020r. kontakt ze studentami będzie odbywał się asynchronicznie, drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz pracy synchronicznej z wykorzystaniem platformy TEAMS

Zaliczenie przedmiotu: Od 13.03.2020r.

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami literaturę i zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Zaliczenie wstawiane będzie na podstawie wykonanych prac zaliczeniowych.: przesłanie prac pisemnych drogą mailowa

Egzamin: Opracowanie w grupach zagadnień problemowych i przesłanie prac w korespondencji mailowej

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali treści:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikające z niego zadania dla nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3.Zasady udzielania specjalnego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, itp.)

z dziećmi o zróżnicowanych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

6. Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

7. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

8. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. I i II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Święcicka M. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z serii: One są wśród nas, Warszawa 1996

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

Literatura dostępna on-line:

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - materiały do brania - https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

Uczeń ze SPE w szkole ogólnodostępnej - http://www.mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/szkolenia-warszawa/mat-do-pobrania-wawa/1095-materialy-pokonferencyjne-26-02-2020-konferencja-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkole-ogolnodostepnej-dokumentowanie-dzialan-wynikajacych-z-przepisow-prawa

Uwagi:

Praca asynchroniczna i synchroniczna z wykorzystaniem platformy TEAMS:

• zajęcia będą realizowane synchronicznie zgodnie z planem zajęć ustalonym na początku semestru,

• materiały będą przekazywane online w formie prezentacji multimedialnych, materiałów uzupełniających i literatury w formie skanów lub plików pdf.

• instrukcje wykonania zadań będą przesyłane mailem na dres grupowy lub umieszczone w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Zadania”

Metody kształcenia/uczenia się:

• wykład w postaci prezentacji z komentarzami,

• zdalna praca zespołowa nad podanymi zagadnieniami,

• konsultacje indywidualne z wykorzystaniem czatu lub spotkań online na platformie TEAMS.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy na ćwiczenia – 30

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na podstawie :

przygotowanego przez studenta i przedstawionego na zajęciach online (za pośrednictwem platformy Teams) studium przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studium ma obejmować: analizę mocnych i słabych stron dziecka, proces dochodzenia do postawienia diagnozy, funkcjonowanie dziecka przed i po rozpoczęciu procesu diagnostycznego i terapeutycznego, zalecenia do pracy terapeutycznej.

Studenci wysyłają również opis przypadku na skrzynkę mailową nbednarska@aps.edu.pl lub do materiałów grupy założonej na Teams.

- zadania z tematu diagnoza i terapia dziecka z dysleksją

-zadania z tematu diagnoza i terapia dziecka z ADHD

Studenci przesyłają wykonane zadania na skrzynkę mailową nbednarska@aps.edu.pl do dnia 30.04.2020. Szczegóły zadań w opisie poniżej

Pełny opis:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich ogólna charakterystyka, najczęstsze przyczyny i objawy trudności edukacyjnych i wychowawczych.

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zajęć z dziećmi ze SPE.

5. Analiza potrzeb dzieci ze SPE pod kątem ich zaspakajania w przedszkolu i szkole.

6. Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

7. Wykorzystanie własnych kompetencji i posiadanych zasobów do planowania skutecznej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

1. Zapoznanie z zagadnieniem diagnozy i terapii dziecka z dysleksją a następnie przeprowadzenie zdalnie z rodzicem wybranego dziecka diagnozy za pomocą Skali Ryzyka Dysleksji oraz na podstawie wyników diagnozy opracowanie programu terapeutycznego dla diagnozowanego dziecka. (Materiały dydaktyczne potrzebne do wykonania zadania zostały wysłane za pomocą domeny APS jak również aplikacji Teams)

2. Zapoznanie z zagadnieniem diagnozy i terapii dziecka z ADHD a następnie wskazanie objawów ADHD w opisie dziecka w wieku szkolnym(ćwiczenie: przypadek Ani), opracowanie zaleceń dla rodziców, jak wspierać dziecko z ADHD w czasie kwarantanny? (Materiały dydaktyczne potrzebne do wykonania zadania zostały wysłane za pomocą domeny APS jak również aplikacji Teams)

3. Opracowanie i przedstawienie studium przypadku dziecka ze SPE.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

• Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Harmonia, 2016

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010

• Jerzak M., Kołakowski A., ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. GWP, Sopot 2010

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Diagnoza i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1998

• Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010

• Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: M. Klaczak, P. Majewicz (red.),

•Gordon T., Wychowanie bez porażek. Warszawa 2007

• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Wyd. GWP, Sopot 2015

• Reddy L., A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Wyd. PWN 2014

• Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, Wyd. GWP, Sopot 2014

Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przykładowe rozwiązania, w: Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. http://static.scholaris.pl/main-file/102/533/podniesienie_efektywnosci_66011.pdf

• Jagielska G., Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/196/05ore_autyzm.pdf

• Derezińska I, Gajdzik M. Dzieci z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/198/07ore_leki.pdf

• Turno M. Dziecko z depresją w przedszkolu i szkole z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193

• Srebnicki T., Wolańczyk T., Dziecko z ADHD w szkole,

i w przedszkolu, z serii: One są wśród nas, Warszawa 2010 dostępny na http://www.bc.ore.edu.pl/Content/195/04ore_adhd.pdf

Badowska M, Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, dostępny na: Ortograffitti, materiały do pobrania

Szada-Borzyszkowska J. Dziecko z ADHD wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców, dostępny w: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3286/1/Jolanta%20Szada-Borzyszkowska_Dziecko%20z%20ADHD%20wyzwaniem%20dla%20nauczycieli%20i%20rodzic%C3%B3w.pdf

Skibska J., Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi - najważniejsze problemy oraz sposoby postępowania, dostępny w : https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6719/Dziecko_z_nadpobudliwoscia.pdf?sequence=1

Kowalik-Olubińska M. Zrozumieć, żeby pomóc, czyli o tym, jak uczynić klasę szkolną przyjazną uczniom nadpobudliwym psychoruchowo, dostępny na cejsh.icm.edu.pl

Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Bank dobrych praktyk https://www.ore.edu.pl/2017/11/specjalne-potrzeby-edukacyjne-materialy-do-pobrania/

Uwagi:

Metody kształcenia: mini wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w zespołach, praca z tekstem w tym z aktem prawnym, analiza przypadków – studia przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 30

Przygotowanie prezentacji pracy zaliczeniowej 25

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Realizacja zajęć ze zjazdów 15.03. i 28-29.03 oraz odbywa się w sposób asynchorniczny: Praca zdalna: wykładowca wysyła materiały do pracy własnej studentów na adres mailowy studenta. Studenci zapoznają się z materiałami, następnie wykonują polecone zadania i wysyłają na adres nbednarska@aps.edu.pl

• Realizacja zajęć w trybie zdalnym ze zjazdów 18-19.04 i 25-26.04 odbywa się w sposób synchroniczny w aplikacji Teams oraz, z uwagi na możliwy brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

• Zajęcia on-line prowadzone za pomocą aplikacji Teams odbywają się w tych samych dniach i godzinach jak były przewidziane w planie. Ponadto cała grupa otrzymuje systematycznie materiały stanowiące podstawę realizacji kolejnych zajęć w zakładce pliki w aplikacji Ms Teams

Student ma możliwość zadawania pytań w trakcie spotkania w aplikacji lub poprzez pocztę w domenie aps.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska, Agnieszka Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.