Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy i umiejętności z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PUM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy i umiejętności z matematyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu podstaw matematyki

Umiejętności

PC1_KS_U02 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu podstaw matematyki w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Maria Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- ocena prac domowych (rozwiązań zadań).

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie z każdego kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Tematyka ćwiczeń:

I Arytmetyka

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

2. Działania na liczbach: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań.

3. Podzielność liczb: dzielniki liczby, wielokrotności liczby, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność, liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą.

4. Ułamki. Ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym. Ułamki właściwe i niewłaściwe. Działania na ułamkach.

5. Liczby całkowite. Działania na liczbach całkowitych.

II Geometria

1. Figury geometryczne (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, odcinek, kąt, łamana, okrąg, koło, wielokąty).

2. Obwody i pola trójkątów, czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu). Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

3. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

6. Bryły. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

7. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości.

Metody nauczania:

Ćwiczenia: wykład, dyskusja, rozwiązywanie zadań, praca grupowa, praca indywidualna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Semadeni Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 15 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.