Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-ESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_W06

Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej.

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży .

PCK1_KK_W07

Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_U02

Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie.

PCK1_KK_U05

Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Kolokwium pisemne

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h wykład

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zmodyfikowany został sposób osiągnięcia efektów kształcenia , a tym samym zaliczenia przedmiotu.

Aktualnie obowiązywać będzie następujący sposób:

- opracowanie pisemne zleconego tematu;

Tematy zlecone do opracowania, stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu, muszą być opracowane na co najmniej ocenę dostateczną (3).

Na oceny 4; 4,5; 5 – dodatkowo odpowiedzi na pytania w formie online, lub telefonicznie podczas obustronnego, bezpośredniego kontaktu.

Pełny opis:

Temat 1. Założenia polityki społecznej w UE

Zagadnienie do dyskusji

1. Ocenić założenia polityki społecznej zawarte w dokumentach unijnych. Ocena ma polegać na wskazaniu regulacji zaspokajających Twoje oczekiwania i tych, które nie zaspokajają, w odniesieniu do poszczególnych polityk. Uzasadnić dlaczego?

Temat 2. Charakterystyka polityki społecznej w UE

Zagadnienie do dyskusji

W których państwach założenia poszczególnych polityk socjalnych są wystarczające, a w których nie? Podać konkretne przykłady.

Temat 3. Założenia polityki społecznej w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Porównać założenia poszczególnych rodzajów polityki socjalnej w Polsce, z regulacjami unijnymi.

2. Które najlepsze rozwiązania w innych państwach powinny być wzorem do rozwiązań w Polsce, w zakresie poszczególnych polityk?

Temat 4. Pomoc społeczna rodzinie w Polsce

Zagadnienia do dyskusji

1. Ocenić problemy współczesnej rodziny (przykłady z własnych doświadczeń):

- konflikty w rodzinie związane z partnerstwem,

- konflikt rodzina - szkoła,

- oddziaływanie środowiska na wychowanie w rodzinie.

2. Ocenić skuteczność działania instytucji pomagającej rodzinie. Oceny dokonać na konkretnych przykładach w miejscu zamieszkania.

Temat 5. Charakterystyka polityki społecznej w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Skala i przyczyny ubóstwa na konkretnych przykładach w JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) oraz przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne władze, w ramach pomocy osobom dotkniętym ubóstwem.

Temat 6. Polityka zatrudnienia w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Ocenić skalę, strukturę (wg różnych kryteriów) bezrobocia w JST oraz działania władz lokalnych na rzecz ograniczenia bezrobocia (na przykładach).

Temat 7. Polityka na rzecz niepełnosprawnych w Polsce

Zagadnienie do dyskusji

1. Skala i przyczyny niepełnosprawności na konkretnych przykładach w JST oraz przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne władze, w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym.

Temat 8. Opieka nad ludźmi chorymi i starymi w Polsce

Tematy do dyskusji

1. Jakie formy wsparcia i instytucje świadczące pomoc ludziom chorym i starym funkcjonują w Twojej JST?

2. Ile jest osób potrzebujących takiej pomocy, ile z niej korzysta?

3. Jaka jest opinia na temat tej pomocy osób z niej korzystających?

W związku z koniecznością kształcenia zdalnego uzupełniono sylabusy z poszczególnych przedmiotów o rozszerzone treści każdego tematu, które stanowią minimum wiedzy do pozytywnego zaliczenia przedmiotu. Po opracowaniu tych treści studenci powinni być w stanie opracować zagadnienia określone do dyskusji.

Kontakt telefoniczny: 608 521 557

Kontakt mailowy: ttelep@aps.edu.pl lub tomasz.telep@wp.pl

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

Modyfikacja metod kształcenia polega na:

1. Przesłaniu studentom poczta elektroniczną każdego tematu, z rozbiciem na poszczególne zagadnienia, w postaci prezentacji zawierającej najistotniejsze informacje potrzebne do opanowania tematu wraz z rozszerzonym komentarzem, z zakresu tej wiedzy.

2.Odpowiedzi pocztą elektroniczną na zapytania i wątpliwości studentów, w trybie indywidualnym.

3. Sformułowanie zagadnień zaliczeniowych, w postaci tekstowej lub testów z uzasadnieniem prawidłowego wyboru.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe – 30,

opracowanie pisemne zleconego tematu – 15 godzin,

przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin.

Razem: 60 godzin – 2 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h wykład

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szostakowski
Prowadzący grup: Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat: gotowości dzieci wybranych krajach Unii Europejskiej.

Przygotowanie rodzajów wsparcia finansowego rodziny ze strony Polityki społecznej.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

2. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

3. Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

4. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad dziećmi przed szkołą oraz w szkole, pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

3.W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

4.Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

5. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

6. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

7.Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

Formy pracy na Uczelni:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h

przygotowanie się do zajęć, lektury: 3h

przygotowanie referatu, prezentacji: 7h

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- Zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- Umieszczanie na platformie Microsoft Teams prezentacji studentów – wspólne omawianie ich i krytyczna analiza

- Udostępnianie linków do filmów i reportaży na platformie Microsoft Teams

- Komunikacja poprzez e-mail oraz komunikator Messenger

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

- Aktywny udział w zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w terminie zgodnym z planem zajęć, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7fccd3166e074681bf55851a8606ba56%40thread.tacv2/conversations?groupId=05ff37f4-601f-4b2c-948a-56227e9a7afb&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Zajęcia wprowadzające, przygotowanie.

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć (ubóstwo, wykluczenie społeczne, marginalizacja).

3. Teorie wyjaśniające ubóstwo i wykluczenie.

4. Dzieci w Polsce.

5. Pomoc rodzinie i dziecku w polskim systemie pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia zdrowotne i chorobowe, świadczenia macierzyńskie). Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski.

6. Opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne). Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Rola szkoły w społecznej integracji migrantów w krajach Unii Europejskiej. Przykłady dobrych praktyk w obrębie UE. Przykłady dobrych praktyk w polskich szkołach.

8. Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Deklaracja Praw Dziecka. Konwencja o Prawach dziecka. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

9. Dzieci ulicy.

10. Europejska Karta Społeczna. Europejski system socjalny.

11. Handel Ludźmi.

12. Obszary wsparcia wobec zjawiska przemocy domowej.

13. Ustawa o pomocy społecznej w kontekście wsparcia dziecka i rodziny.

14. Podsumowanie zajęć

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 30h ćwiczenia

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- Przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

- Aktywny udział w zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI

- Ćwiczenia ocenione zostaną na podstawie aktywności indywidualnej i grupowej w postaci przygotowania i poprowadzenia zajęć.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym planem zajęć, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0443ebd01a7441bf9a67e0be17bfa36c%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f106b46-b2af-4780-a24e-bac58e209da5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

1. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich: opieka nad kobietą w ciąży, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, opieka nad dziećmi przed szkołą, opieka i edukacja dzieci w wieku szkolnym; pomoc rodzinie (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin z problemami,);

2. opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

3. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny.

4. Główne problemy polityki rodzinnej, polityki na rzecz niepełnosprawnych, polityki zdrowotnej i polityki oświatowej w wybranych krajach Europy.

5. Charakterystyka problemów społecznych w wybranych krajach europejskich.

Systemy opieki nad dzieckiem - standardy europejskie versus standardy poza Unią Europejską na przykładzie

- Indii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, Krajów Arabskich.

- Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec,

- krajów nadbałtyckich i skandynawskich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Frąckiewicz L. (red.) (2002). Rodzina i jej ochrona. Rozdział 2, s. 47-76. [w] Frąckiewicz L. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk";

2. Ustawa o pomocy społecznej.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Polityka rodzinna. Rozdział 8. [w] Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin;

4. Konwencja o Prawach Dziecka

5. Smolińska-Theiss B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Rozdział X - Korczakowska Idea praw dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Impuls;

6. Biernat T., Kuziak K., Malinowski J.A. (red.) (2005). Rodzina w pracy socjalnej- pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

7. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej.

8. Wosik-Kawala D. (red.) (2012). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-. Lublin: Wydawnictwo UMCS

9. Badora S., Marzec D. (red.) (2002). Systemy opieki kompensacyjnej

w zjednoczonej Europie. Kraków: Wydawnictwo "Plus". - część IV - System opieki nad dzieckiem;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Sierpowska, Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.

2. Z. Krajewski, Unia Europejska-geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

W. Rabczuk, Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2002.

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF. Office of Research -Innocenti. Florencja 2014.

3. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012.

4. Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Jaros P., (opr.). BRPDz, Warszawa, 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

1. Podające

- pogadanka

- praca z tekstem

- przygotowanie i omówienie prezentacji na temat pomocy udzielanej rodzinie, gotowości szkolnej, alternatywnych form opieki nad dzieckiem oraz opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej vs poza Unią Europejską

2. Aktywizujące

- praca w grupach

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h ćwiczenia

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4ad33972cc3e4c0a9ea0ac2a0678b95a%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e834579-2c23-466c-a389-eb8b8ea2562e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Opieka nad dzieckiem do lat 3 w perspektywie rozwiązań europejskich

2. Modele polityki społecznej w Europie – wsparcie dziecka i rodziny

3. Model liberalny: Irlandia i Wielka Brytania

4. Model konserwatywny: Francja, Niemcy

5. Model socjaldemokratyczny: Finlandia, Szwecja

6. Model południowoeuropejski: Grecja i Włochy

Literatura:

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5FC8C24B7CFF6F6EC1257FC4003D8065/%24file/Analiza_BAS_2016_142.pdf

https:.//www.rpo.govpl/sites/default/files/Biuletyn_RPO_Materialy_nr_67_-_Polityka_rodzinna_w_krajach_Unii_Europejskiej_-_wnioski_dla_Polski.pdf

https://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-podatkowe-2017.pdf

http://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/3007/1/Modele%20polityki%20spolecznej.pdf

Plak, J. Wsparcie osób starszych w środowisku zamieszkania we Włoszech. W: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu. Praca zbiorowa pod redakcją: Barbary Szatur-Jaworskiej i Piotra Błędowskiego

Ahlén, K., Bing, V., (2013) Program wspierania rodzin w Stenungsund, Szwecja

Krüger, T. (2013). Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna–Westfalia (NRW), Niemcy

Honoré, J., Guillemet, S. (2013). Dom Rodziców, Brest, Francja

Leeson, M.J. (2013). Tworzenie sieci Centrów Pomocy Rodzinie skoncentrowanych na wczesnej interwencji, Irlandia Północna, Wielka Brytania

Senior, A. (2013). Zespół ds. Działań na rzecz Pomocy Rodzinie hrabstwa Neath Port Talbot, Family Action Support Team (FAST), Wielka Brytania (Walia)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- praca z tekstem,

- dyskusja dydaktyczna (w tym podczas spotkań w MS Teams),

- praca w parach

- praca w zespołach eksperckich

- prezentacje

- udział w wideo-spotkaniach oraz dyskusjach w aplikacji Microsoft TEAMS

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontraktowe: 12h ćwiczenia

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie referatu, prezentacji: 15h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.