Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Predictors of Reading Comprehension of Students with Hearing Damage

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-PCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Predictors of Reading Comprehension of Students with Hearing Damage
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - I rok, 2 sem. PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - II rok, 3 sem PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - II rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Konwersatorium w języku obcym - I rok PC

- Wybrane pojęcia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i medycyny w języku obcym,

- Podstawowe konstrukcje gramatyczne stosowane w językach obcych,

- Zastosowanie konstrukcji gramatycznych i terminologii zawodowej do budowania swobodnych wypowiedzi,

- Analiza tekstów naukowych w językach obcych,

- Doskonalenie własnych umiejętności językowych.

Efekty uczenia się:

Konwersatorium w języku obcym - I rok PC

Wiedza

K_W02 Zna podstawową terminologię obcojęzyczną z zakresu nauk społecznych.

Umiejętności

K_U06 Potrafi w sposób spójny wypowiadać się w obcym języku na wybrane tematy dotyczące dziedziny nauk społęcznych

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności językowe, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się językowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Opracowanie zleconego tematu i poprowadzenie dyskusji w języku angielskim.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Aktywność podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone zdalnie

Zaliczenia:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac:

1. opracowanego w grupach słowniczka pojęć specjalistycznych na podstawie przesłanych tekstów,

2. opracowanych prezentacji na podstawie przesłanych tekstów.

Materiały zamieszczane są na platformie Teams i przesyłane mailowo na adres poczty mailowej grupy: konwersatorium@onet.pl

Opracowane materiały zamieszczane są na platformie Teams lub na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com.

Zaliczenie 08.06.2020 na podstawie wypracowanych przez studentów materiałów.

Pełny opis:

1. Factors of reading success and difficulties deaf and hard of hearing students.

2. Dealing with unfamiliar words by deaf and hard of hearing students.

3. Understanding complex sentences.

4. Extracting main ideas by deaf and hard of hearing students.

5. Inferring - how do deaf and hard of hearing students link ideas during reading.

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom materiałów niezbędnych do opracowania prezentacji i scenariuszy oraz wytycznych do samodzielnej pracy (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje za pomocą poczty elektronicznej: adluzniewska@aps.edu.pl lub dluzniewskaa@gmail.com).

Informacje zwrotne/ uwagi przekazywane na bieżąco przez aplikacje Teams lub pocztę elektroniczną.

20.04.2020

Zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (20-27.04.2020)

Otrzymane przez Studentów materiały (przesłane pocztą elektroniczną na adrs mailowy grupy konwersatorium@onet.pl oraz zamieszczone na platformie Teams - Link: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:8f73ac13df8d47c7b815747129b0d35d@thread.tacv2&ctx=channel

obejmują realizację punktu 1 sylabusa:

1. Factors of reading difficulties deaf and hard of hearing students.

Zadanie 1 - przeczytanie otrzymanego artykułu Marschark, M, Harris, M. (2016). Success and Failure in Learning to Read: The Special Case (?) of Deaf, In: Cesare Cornoldi Jane Oakhill (Eds.). Reading Comprehension Difficulties. Processes and Intervention. New York: Routledge oraz przygotowanie słowniczka pojęć specjalistycznych oraz ich definicji. Termin przesłania wykonanego zadania - 03.05.2020.

27.04.2020 Kontynuacja pracy na podstawie przesłanych 20.04.2020 materiałów.

Zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (03-20.05.2020)

Zadanie 2 - przygotowanie prezentacji z uwzględnieniem czynników ograniczających rozwijanie się umiejętności czytania u słabosłyszących i niesłyszących uczniów. Termin przesłania wykonanego zadania - 18.05.2020.

04.05.2020 Kontynuacja pracy nad przygotowywaniem prezentacji zgodnie z otrzymanymi przez studentów wytycznymi.

11.05.2020 Kontynuacja pracy nad przygotowywaniem prezentacji zgodnie z otrzymanymi przez studentów wytycznymi.

18.05.2020

Zadania w ramach zajęć realizowanych zdalnie (18.05.2020- 08.06.2020)

Otrzymane przez Studentów materiały (przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy grupy oraz zamieszczone na platformie Teams - Link: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:8f73ac13df8d47c7b815747129b0d35d@thread.tacv2&ctx=channel

obejmują realizację punktu 2-5 sylabusa:

Dealing with unfamiliar words by deaf and hard of hearing students.

Understanding complex sentences.

Extracting main ideas by deaf and hard of hearing students.

Inferring - how do deaf and hard of hearing students link ideas during reading.

Na podstawie przesłanych tekstów proszę przygotować streszczenie (2-3 strony), które powinno zawierać:

1. Teoretyczne podstawy prezentowanych wyników badań.

2. Metoda (uczestnicy, materiały / narzędzia, procedura badawcza)

3. Wyniki badań

Ostateczny termin przesłania I części zadania (Teoretyczne podstawy prezentowanych wyników badań) – 01.06.2020.

Ostateczny termin przesłania II części zadania (Metoda (uczestnicy, materiały / narzędzia, procedura badawcza; Wyniki) – 08.06.2020.

Wykonane zadania proszę przesłać na adres mailowy: dluzniewskaa@gmail.com lub zamieścić na platformie Teams.

25.05.2020 Kontynuacja wykonywania zleconych zadań.

01.06.2020 Kontynuacja ćwiczeń w formie zdalnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Marschark, M, Harris, M. (2016). Success and Failure in Learning to Read: The Special Case (?) of Deaf, In: Cesare Cornoldi Jane Oakhill (Eds.). Reading Comprehension Difficulties. Process and Intervention. New York: Routledge

Doran, J. Anderson, A. (2003). Inferencing Skills of Adolescent Readers Who Are Hearing Impaired, Journal of Research in Reading, 26 (3), pp. 256–266.

Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C.M., Mayer, C, Wauters, L., Sarchet, T. (2009). Are Deaf Students Reading Challenges Really about Reading? American Annals of the Deaf, 154 (4), pp. 357 -370.

Miller, P. (2006). What the Visual Word Recognition Skills of Prelinguallly Deafned Readers Tell about Their Reading Comprehension Problems, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18 (2), pp. 91 -121.

Miller, P., Kargin, T., Guldenoglu, B. (2013)The Reading Comprehension Failure of Turkish Prelingually Deaf Readers: Evidence from Semantic and Syntactic Processing. Journal of Developmental and Physical Disabilities 25, pp. 221–239.

Uwagi:

Metody kształcenia:

praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, symulacja, ćwiczenie,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Opracowanie zleconego tematu i poprowadzenie dyskusji w języku angielskim.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Aktywność podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Factors of reading success and difficulties deaf and hard of hearing students.

2. Dealing with unfamiliar words by deaf and hard of hearing students.

3. Understanding complex sentences.

4. Extracting main ideas by deaf and hard of hearing students.

5. Inferring - how do deaf and hard of hearing students link ideas during reading.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Marschark, M, Harris, M. (2016). Success and Failure in Learning to Read: The Special Case (?) of Deaf, In: Cesare Cornoldi Jane Oakhill (Eds.). Reading Comprehension Difficulties. Process and Intervention. New York: Routledge

Doran, J. Anderson, A. (2003). Inferencing Skills of Adolescent Readers Who Are Hearing Impaired, Journal of Research in Reading, 26 (3), pp. 256–266.

Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C.M., Mayer, C, Wauters, L., Sarchet, T. (2009). Are Deaf Students Reading Challenges Really about Reading? American Annals of the Deaf, 154 (4), pp. 357 -370.

Miller, P. (2006). What the Visual Word Recognition Skills of Prelinguallly Deafned Readers Tell about Their Reading Comprehension Problems, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18 (2), pp. 91 -121.

Miller, P., Kargin, T., Guldenoglu, B. (2013)The Reading Comprehension Failure of Turkish Prelingually Deaf Readers: Evidence from Semantic and Syntactic Processing. Journal of Developmental and Physical Disabilities 25, pp. 221–239.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a243a0b1a64a54c5e944b97ecf525aea7%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d0d9820-7457-48af-8ea1-cf60cf03d35e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, symulacja, ćwiczenie,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Opracowanie zleconego tematu i poprowadzenie dyskusji w języku angielskim.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Aktywność podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Factors of reading success and difficulties deaf and hard of hearing students.

2. Dealing with unfamiliar words by deaf and hard of hearing students.

3. Understanding complex sentences.

4. Extracting main ideas by deaf and hard of hearing students.

5. Inferring - how do deaf and hard of hearing students link ideas during reading.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Marschark, M, Harris, M. (2016). Success and Failure in Learning to Read: The Special Case (?) of Deaf, In: Cesare Cornoldi Jane Oakhill (Eds.). Reading Comprehension Difficulties. Process and Intervention. New York: Routledge

Doran, J. Anderson, A. (2003). Inferencing Skills of Adolescent Readers Who Are Hearing Impaired, Journal of Research in Reading, 26 (3), pp. 256–266.

Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C.M., Mayer, C, Wauters, L., Sarchet, T. (2009). Are Deaf Students Reading Challenges Really about Reading? American Annals of the Deaf, 154 (4), pp. 357 -370.

Miller, P. (2006). What the Visual Word Recognition Skills of Prelinguallly Deafned Readers Tell about Their Reading Comprehension Problems, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18 (2), pp. 91 -121.

Miller, P., Kargin, T., Guldenoglu, B. (2013)The Reading Comprehension Failure of Turkish Prelingually Deaf Readers: Evidence from Semantic and Syntactic Processing. Journal of Developmental and Physical Disabilities 25, pp. 221–239.

Uwagi:

Link do zajęć:

Grupa_1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaa9e047300946d5afa3ea7cb7d0fa26%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5c28ca25-c054-4bb9-8923-59478cc438c6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa_2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a6cb54d1ded435ab11e3c1d3d0203bf%40thread.tacv2/conversations?groupId=49973eeb-37d6-4ef9-9214-5dc2b88c0101&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, symulacja, ćwiczenie,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.