Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Around Inclusive Education - Readiness of Regular Schools and Regular Teachers for Inclusion of Students with Multiple Disabilities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-AIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Around Inclusive Education - Readiness of Regular Schools and Regular Teachers for Inclusion of Students with Multiple Disabilities
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Konwersatorium w języku obcym - II rok PC

- Rozbudowana terminologia specjalistyczna z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej,

psychologii, socjologii i medycyny w języku obcym.

- Doskonalenie konstrukcji gramatycznych stosowanych w językach obcych.

- Zastosowanie konstrukcji gramatycznych i terminologii zawodowej do budowania

swobodnych wypowiedzi.

- Analiza tekstów naukowych w językach obcych.

- Doskonalenie własnych umiejętności językowych.

Efekty uczenia się:

Konwersatorium w języku obcym - II rok PC

Wiedza

K_W01 Zna specjalistyczną terminologię obcojęzyczną używaną w

pedagogice, pedagogice specjalnej, psychologii, socjologii i

medycynie.

Umiejętności

K_U08 Potrafi w sposób spójny wypowiadać się w obcym języku na

zróżnicowane tematy dotyczące swojej dziedziny studiów,

wykorzystując rozbudowany zasób słownictwa specjalistycznego.

K_U08 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności

językowe, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

Kompetencje społeczne

K_K03e Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się językowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Mojca Lipec Stopar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru zaliczenie z oceną

na podstawie opracowanych zadań okreslonych przez osobę prowadzącą

Pełny opis:

- Edukacja włączająca – terminologia

- Różne uwarunkowania edukacji włączającej

- Modele wsparcia ,indywidualizacja, adaptacja programów dla dzieci z

różnymi specjalnymi potrzebami itp.

- Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

- Dobre praktyki z zakresu edukacji włączającej

Literatura:

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.), Fundacja

Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Publikacje Wydawnictwa FRSE: dostępna on line

Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej –idea i rzeczywistość. Kulesza Ewa Maria, Al-Khamisy Danuta, Zalewska Paulina (red.), 2021, vol. 1, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.132-145, ISBN 978-83-66010-64-2: dostępna on-line

Uwagi:

Sposoby realizacji : konwersatorium w trybie zdalnym w aplikacji TEAMS

LInk do zespołu bedzie podany w sylabusie najpózniej tydzień przed pierwszymi zajeciami, które odbeda się 26 listopada br w godz. 15.20 - 18.45

Kolejne terminy to:

10 grudnia , godz. 15.20 - 18.45

14 stycznia, godz. 15.20 - 18.45

21 stycznia, godz. 15.20- 18

LINK DO ZESPOŁU

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5D2vs59isuzlkMMfhtmwqkDRUACjw3Qx4yXVc4Leelk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=046996d6-69a6-45cb-948e-41ffb61bc96a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: dyskusja, prezentacje , praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład) - 15g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Mojca Lipec Stopar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia

Zaliczenie z oceną – test

Pełny opis:

- Edukacja włączająca – terminologia

- Różne uwarunkowania edukacji włączającej

- Modele wsparcia ,indywidualizacja, adaptacja programów dla dzieci z

różnymi specjalnymi potrzebami itp.

- Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

- Dobre praktyki z zakresu edukacji włączającej

Literatura:

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.), Fundacja

Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Publikacje Wydawnictwa FRSE: dostępna on line

Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej –idea i rzeczywistość. Kulesza Ewa Maria, Al-Khamisy Danuta, Zalewska Paulina (red.), 2021, vol. 1, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.132-145, ISBN 978-83-66010-64-2: dostępna on-line

Literatura uzupelniajaca bedzie podana w trakcie zajęc

Uwagi:

Stosowane metody

Wykłady on line prof. Mojca Lipec Stopar z Uniwersytetu w Lubljanie

Link do zespołu będzie podany najpóźniej tydzień przed pierwszym wykładem.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai90YgsXDHe5JQDj3d8KJIsRom3ewyRuvHqLtcny_61s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0badf874-e8c7-4b8f-99fb-375b56edf8a3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pierwszy wykład w formie zdalnej bedzie 4 grudnia w godz. 15.45 - 19.

Konsultacje: !5 stycznia 2022, godz. 9-10.30 odbędą się w trybie zdalnym konsultacje z prof. M.Lipec Stopar;

Test zaliczeniowy: 19 lutego 2022

Metody kształcenia: wykład, konwersacja, praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład) - 15g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 g.

Inne formy (prace pisemne) - 10 g

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)