Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania zmysłów: dotykowego, wzrokowego i słuchowego.

Student posiada wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju małego dziecka o zaburzonych funkcjach zmysłów: dotykowego, wzrokowego i słuchowego.

Student rozumie rolę czynników zaburzających rozwój, różnicuje rozwój prawidłowy i zaburzony.

Student zna różne metody wspierania rozwoju dzieci.

Umiejętności

Student potrafi dostosować poziom przeprowadzonych zajęć do potrzeb i możliwości dzieci.

Student potrafi określić przyczynę zaburzeń rozwoju mając na uwadze zakłócenia funkcji narządów zmysłów.

Student potrafi przeprowadzić zajęcia polegające na wspieraniu zaburzeń analizatorów dotykowego, wzrokowego i słuchowego

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem różnych sfer rozwoju dziecka..

Na podstawie obserwacji i analizy zachowania dzieci potrafi dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego.

Kompetencje społeczne

Student jest przekonany o konieczności prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dziecka mając na uwadze zaburzenia analizatorów wzrokowego i słuchowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja)

Ocena pracy w zespole

Pełny opis:

WYKŁAD:

1.Czynniki biologiczne i społeczne wpływające na rozwój człowieka.

2.Diganozowanie zaburzeń rozwojowych w przypadku niemowląt, dzieci w wieku poniemwolęcym i dzieci w wieku przedszkolnym.

3.Wybrane formy wspierania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju oraz tych, które są w szeroko pojętej normie

LICZBA GODZIN:5

ĆWICZENIA

1.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie funkcjonowania narządów zmysłów

2.Percepcja wzrokowa.

3.Percepcja dotykowa.

4.Percepcja słuchowa.

5.Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.

Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu u dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Gdańsk 1989.

Pietniuń M. , Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, Gdańsk 1988

Mikler-Chwastek A. (2011), Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Harmonia Gdańsk.

Mikler-Chwastek A. (2011), Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, APS, Warszawa.

Graban J, Sprawka R: Trening słuchu, Gdańsk 2007.

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1969.

Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970.

Szymańsk W., Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych, [w:] Terapia pedagogiczna. Tom I. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, red. Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2004.

Brzezińska A., Trempała J., Wprowadzenie do psychologii rozwoju, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Pojęcie zmiany rozwojowej, s. 229 – 238, Koncepcje rozwoju człowieka, s.256 - 283.

Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s.43-61, 79-98, 139-159, 161-182.

Kielar – Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek Przedszkolny, (w:) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas – Napierała J. Trempała, PWN, Warszawa 2009, s.83-129

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-216

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

Literatura uzupełniająca

Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno-motoryczna — metody diagnozy i terapii, Warszawa 1996.

Franczyk A, Krajewska K: Zabawy i ćwiczenia na cały rok, Kraków 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.

Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5 wykł. 5 ćwicz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie polega na aktywnej pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Student zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci od 0 do 6 roku życia.

Pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych oraz podstawowe potrzeby dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Zapozna się także ze sposobami wspierania rozwoju małych dzieci w Polsce.

Literatura:

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Radochoński M. (2001),Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów.

• Skibińska H. (2001), Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz.

• Spionek H, (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

• Wolańczyk T. (1999), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Ziemska M (1980), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja)

Ocena pracy w zespole

Pełny opis:

WYKŁAD:

1.Czynniki biologiczne i społeczne wpływające na rozwój człowieka.

2.Diganozowanie zaburzeń rozwojowych w przypadku niemowląt, dzieci w wieku poniemwolęcym i dzieci w wieku przedszkolnym.

3.Wybrane formy wspierania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju oraz tych, które są w szeroko pojętej normie

LICZBA GODZIN:5

ĆWICZENIA

1.Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie funkcjonowania narządów

zmysłów

2.Percepcja wzrokowa.

3.Percepcja dotykowa.

4.Percepcja słuchowa.

5.Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.

Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu u dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Gdańsk 1989.

Pietniuń M. , Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, Gdańsk 1988

Mikler-Chwastek A. (2011), Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Harmonia Gdańsk.

Mikler-Chwastek A. (2011), Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, APS, Warszawa.

Graban J, Sprawka R: Trening słuchu, Gdańsk 2007.

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1969.

Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970.

Szymańsk W., Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych, [w:] Terapia pedagogiczna. Tom I.

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, red. Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2004.

Brzezińska A., Trempała J., Wprowadzenie do psychologii rozwoju, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP,

Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Pojęcie zmiany rozwojowej, s. 229 – 238, Koncepcje rozwoju człowieka, s.256 - 283.

Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia

rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s.43-61, 79-98, 139-159, 161-182.

Kielar – Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek Przedszkolny, (w:) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia

człowieka, red. B. Harwas – Napierała J. Trempała, PWN, Warszawa 2009, s.83-129

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-216

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32

-104.

Literatura uzupełniająca

Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno-motoryczna — metody diagnozy i terapii, Warszawa 1996.

Franczyk A, Krajewska K: Zabawy i ćwiczenia na cały rok, Kraków 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.

Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5 wykł. 5 ćwicz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.