Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 3 do 5 roku życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci od 3 do 5 roku życia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Rozumie stałe następstwo okresów rozwojowych dziecka.

Student zna przebieg rozwoju dziecka od 3 do 5 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwoju intelektualnym, komunikacyjnym, emocjonalnym i społecznym.

Student rozumie rolę czynników zaburzających rozwój dziecka w wieku przedskzolnym, różnicuje rozwój prawidłowy i zaburzony.

umiejętności

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. Na podstawie obserwacji i analizy zachowania dzieci potrafi dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego.

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. Wie, do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku ostrzej manifestujących się zaburzeń rozwojowych.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). Potrafi wspierać dzieci w rozwoju w warunkach wychowania przedszkolnego.

Kompetencje społeczne

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Rozmowa ze studentem

Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN

Rozwój dzieci od 3 do 5 roku życia 1g

Dziecko z ADHD 1g

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz problemy o charakterze społeczno-emocjonalnym

Zaburzenia zachowania i emocji 2g

Konwersatorium 1g

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Radochoński M. (2001),Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów.

• Skibińska H. (2001), Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz.

• Spionek H, (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

• Wolańczyk T. (1999), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Ziemska M (1980), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 4 wykład, 1 konwersatorium

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zna przebieg rozwoju psychoruchowego małych dzieci oraz prawidłowości jego zaburzenia

Pełny opis:

Student zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci od 3 do 6 roku życia.

Pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych oraz podstawowe potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapozna się także ze sposobami ochrony zdrowia małych dzieci w Polsce.

Literatura:

• Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

• Bogdanowicz M. (2008), Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją, Gdańsk.

• Davis R.D., Braun E.M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

• Gruszczyk-Kolczyńska E. , Zielińska E. (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa.

• Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

• Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

• Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

• Nartowska H. (1999), Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa.

• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

• Opolska T., Potempska E. (1999), Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, CMPP-P MEN, Warszawa.

• Popielarska A. (1989), Psychologia wieku rozwojowego, Warszawa.

• Radochoński M. (2001),Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów.

• Skibińska H. (2001), Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz.

• Spionek H, (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.

• Spionek H. (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.

• Wolańczyk T. (1999), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), I Ty będziesz dobrze czytać, Warszawa.

• Zakrzewska B. (1996), Trudności w czytaniu i pisaniu. Modle ćwiczeń, Warszawa.

• Ziemska M (1980), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.