Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wychowawcze we wczesnej edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PWW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy wychowawcze we wczesnej edukacji
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec dzieci w szkole (szczególnie na etapie wczesnej edukacji), ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w kontaktach z ich rodzicami.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, zwłaszcza o rodzinie, specyfice rodziny i procesach zachodzących w rodzinie

Ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wychowania

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą

- Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć (1/2 oceny).

Ocena kompetencji wychowawczych (wiedzy i umiejętności) ujawnionych w prowadzeniu forów dyskusyjnych dla rodziców z problemami w wychowaniu dzieci (moderacja dyskusji oraz poradnictwo w ramach profilu "problemywychowania").

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

ocena na podstawie odpowiedzi ustnej

ocena kompetencji społecznej na podstawie studium przypadku (zawierającego diagnozę prognostyczną i propozycję rozwiązania problemu)

ocena umiejętności na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych

ocena kompetencji na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych

Pełny opis:

Wiedza

słuchacz ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzin

Umiejętności

potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej

Kompetencje społeczne

wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci z problemami w zachowaniu

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1985.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2002

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 60g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

ocena na podstawie odpowiedzi ustnej

ocena kompetencji społecznej na podstawie studium przypadku (zawierającego diagnozę prognostyczną i propozycję rozwiązania problemu)

ocena umiejętności na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych

Pełny opis:

TREŚCI

Zajęcia uczą podejmowania decyzji znaczących wychowawczo, kierowania grupą, zachowania w sytuacjach kryzysowych, projektowania zajęć wychowawczych, ale przede wszystkim uwrażliwiają na potrzebę podejmowana działań wychowawczych wobec dzieci i działań pedagogizujących wobec rodziców (analiza rzeczywistych problemów wychowawczych).

Zajęcia skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja)

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1985.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2002

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 60g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

ocena na podstawie odpowiedzi ustnej

ocena kompetencji społecznej na podstawie studium przypadku (zawierającego diagnozę prognostyczną i propozycję rozwiązania problemu)

ocena umiejętności na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych

ocena kompetencji na podstawie dyskursu prowadzonego podczas zajęć ćwiczeniowych

Pełny opis:

TREŚCI

Zajęcia uczą podejmowania decyzji znaczących wychowawczo, kierowania grupą, zachowania w sytuacjach kryzysowych, projektowania zajęć wychowawczych, ale przede wszystkim uwrażliwiają na potrzebę podejmowana działań wychowawczych wobec dzieci i działań pedagogizujących wobec rodziców (analiza rzeczywistych problemów wychowawczych).

Zajęcia skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja)

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Janowski A, Poznawanie uczniów, zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1985.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2002

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 60g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.