Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o najważniejszych uwarunkowaniach trudności w realizacji zadań rozwojowych, które to trudności mogą wpłynąć na negatywne rozwiązanie kryzysów rozwojowych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę psychologii rozwojowej – uwzględnienie kryzysów rozwojowych i znaczenia wiedzy z tego zakresu dla poradnictwa

2. Zadania rozwojowe na różnych etapach rozwoju (koncepcja Havighurst

-pierwsze lata życia dziecka (tu: stworzenie skutecznego przywiązania)

-dziecko w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, tu: nabycie umiejętności czytania i pisania)

-nastolatek (gimnazjum, tu: osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych)

-wiek młodzieńczy (szkoła średnia):

-wkraczanie w dorosłość (okres studiów i/lub początki pracy zawodowej: osiągnięcie zdolności do miłości bez utraty poczucia własnej tożsamości)

-średnia i późna dorosłość (okres pełnej aktywności zawodowej/ odpowiedzialności społecznej/ obywatelskiej i dochodzenie do starości)

-wiek starzenia się

3. Źródła zadań rozwojowych

-dojrzewanie fizyczne/ naciski biologiczne związane z rozwojem fizycznym organizmu (zegar biologiczny)

-naciski społeczne, czyli kierowane w stronę jednostki oczekiwania zgodne z daną kulturą (zegar społeczny według którego oceniane jest tempo rozwoju jednostki)

-indywidualne aspiracje i wartości

4. Uwarunkowania podmiotowe /indywidualne/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zdrowotne (tu: zły stan zdrowia, niski poziom rozwoju psychofizycznego)

-poznawcze i emocjonalne (tu: problemy adaptacyjne; niska odporność psychiczna)

-tożsamościowe (brak integracji osobowości/ nieukształtowane poczucie własnej tożsamości

-społeczne

-behawioralne

5. Uwarunkowania społeczne /środowiskowe/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zła/ niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna (tu: niekorzystne warunki materialno-bytowe, brak miejsca zamieszkania, stałego źródła dochodu)

-brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia (tu: błędy wychowawcze/ edukacyjne nauczycieli i/ lub rodziców; zaniedbanie, przemoc)

-sprzeczne wymagania (tu niemożność pogodzenia ról społecznych)

-niekorzystne rozwiązania systemowe (tu: brak korzystnych rozwiązań związanych z edukacją, działaniami prozdrowotnymi, rozwiązania prawne niesprzyjające realizacji wymogów rodzinnych/ zawodowych; brak wsparcia ze strony organizacji użyteczności publicznej: służby zdrowia, policji, opieki socjalnej)

-rosnąca złożoności zjawisk społecznych i zbyt szybkie zmiany cywilizacyjne (społeczeństwo medialne)

6. Praktyczne zastosowania wiedzy o normatywnych kryzysach rozwojowych oraz konsekwencjach niezrealizowania zadań rozwojowych

-kryzysy rozwojowe, powiązane z krytycznymi momentami biegu życia (kryzys jako wymóg i szansa rozwoju człowieka)

-współczesne odniesienia do koncepcji psychospołecznych stadiów rozwoju ego (Erikson), rozwoju w kontekście społecznym (Bronfenbrenner), więzy emocjonalnej (Bowlby)

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Charakteryzowanie zadań rozwojowych w poszczególnych okresach rozwoju człowieka

Znajomość podstawowych trudności uwarunkowanych podmiotowo i społecznie w realizacji zadań rozwojowych

Umiejętności

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka do analizy różnych aspektów pracy w ramach interwencji kryzysowej (w kryzysach rozwojowych) oraz poradnianej (gdy wystąpiły trudności w realizacji zadań rozwojowych)

Formułowanie na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu zadań rozwojowych i trudności w ich realizacji uwarunkowanych psychospołeczne wniosków praktycznych

Kompetencje społeczne (max. 10)

Dostrzeganie i formułowanie problemów etycznych w kontekście własnej pracy

Docenianie znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

1. Treść pytań egzaminacyjnych

2. j/w

Sposób pomiaru

1. Adekwatne przywoływanie przez słuchaczy, w kontekście własnych doświadczeń praktycznych, wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka

j/w

Sposób pomiaru

1. Treść wypowiedzi dotyczących własnych doświadczeń praktycznych, w których pojawiły się wątpliwości natury etycznej

2. Treść wypowiedzi dotyczących własnych doświadczeń praktycznych, w których pojawiły się odnośniki do przydatnych i omawianych w trakcie wykładu sposobów nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę psychologii rozwojowej – uwzględnienie kryzysów rozwojowych i znaczenia wiedzy z tego zakresu dla poradnictwa

2. Zadania rozwojowe na różnych etapach rozwoju (koncepcja Havighurst

-pierwsze lata życia dziecka (tu: stworzenie skutecznego przywiązania)

-dziecko w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, tu: nabycie umiejętności czytania i pisania)

-nastolatek (gimnazjum, tu: osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych)

-wiek młodzieńczy (szkoła średnia):

-wkraczanie w dorosłość (okres studiów i/lub początki pracy zawodowej: osiągnięcie zdolności do miłości bez utraty poczucia własnej tożsamości)

-średnia i późna dorosłość (okres pełnej aktywności zawodowej/ odpowiedzialności społecznej/ obywatelskiej i dochodzenie do starości)

-wiek starzenia się

3. Źródła zadań rozwojowych

-dojrzewanie fizyczne/ naciski biologiczne związane z rozwojem fizycznym organizmu (zegar biologiczny)

-naciski społeczne, czyli kierowane w stronę jednostki oczekiwania zgodne z daną kulturą (zegar społeczny według którego oceniane jest tempo rozwoju jednostki)

-indywidualne aspiracje i wartości

4. Uwarunkowania podmiotowe /indywidualne/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zdrowotne (tu: zły stan zdrowia, niski poziom rozwoju psychofizycznego)

-poznawcze i emocjonalne (tu: problemy adaptacyjne; niska odporność psychiczna)

-tożsamościowe (brak integracji osobowości/ nieukształtowane poczucie własnej tożsamości

-społeczne

-behawioralne

5. Uwarunkowania społeczne /środowiskowe/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zła/ niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna (tu: niekorzystne warunki materialno-bytowe, brak miejsca zamieszkania, stałego źródła dochodu)

-brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia (tu: błędy wychowawcze/ edukacyjne nauczycieli i/ lub rodziców; zaniedbanie, przemoc)

-sprzeczne wymagania (tu niemożność pogodzenia ról społecznych)

-niekorzystne rozwiązania systemowe (tu: brak korzystnych rozwiązań związanych z edukacją, działaniami prozdrowotnymi, rozwiązania prawne niesprzyjające realizacji wymogów rodzinnych/ zawodowych; brak wsparcia ze strony organizacji użyteczności publicznej: służby zdrowia, policji, opieki socjalnej)

-rosnąca złożoności zjawisk społecznych i zbyt szybkie zmiany cywilizacyjne (społeczeństwo medialne)

6. Praktyczne zastosowania wiedzy o normatywnych kryzysach rozwojowych oraz konsekwencjach niezrealizowania zadań rozwojowych

-kryzysy rozwojowe, powiązane z krytycznymi momentami biegu życia (kryzys jako wymóg i szansa rozwoju człowieka)

-współczesne odniesienia do koncepcji psychospołecznych stadiów rozwoju ego (Erikson), rozwoju w kontekście społecznym (Bronfenbrenner), więzy emocjonalnej (Bowlby)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kubacka-Jasiecka, D. (2008). Interwencja kryzysowa. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Tom 2 (s. 244-271). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Kubacka-Jasiecka, D. (2008a). Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka i K. Mudyń (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości (s. 146-175). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

3. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska, (red.) Poradnictwo psychologiczne (s. 45-81). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Literatura uzupełniająca:

4. Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

5. Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat. Sopot: GWP.

6. Birch, A. (2009). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.

7. Brzezińska, A. I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W. J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s. 95-292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

8. Brzezińska, A., Ober-Łopatka, K., Stec, R., Ziółkowska, K. (2007). Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

9. Brzezińska, A., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt. Nauka, 4, 67-107

10. Filipiak, E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: GWP.

11. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2007). Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

12. Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W. J. Strelau, (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii (s. 285-332). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

13. Kościelska, M. (2011). Odpowiedzialni rodzice z doświadczeń psychologa. Kraków: Impuls.

14. Oleszkowicz, A. (2006). Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

15. Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

16. Schaffer, H. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis (podsumowania osiągnięć)

17. Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

18. Sęk, H. (2007). Czynniki ryzyka rozwoju psychoseksualnego. Ryzyko wynikające z zadań rozwojowych i wydarzeń życiowych w sferze psychoseksualnej. W: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka (s. 78-81). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

19. Sokołowska, E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia (s. 18-51; 62-95; 146-182). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

20. Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 30g

Przygotowanie się do egzaminu 75g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska, Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.