Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PUT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o najważniejszych uwarunkowaniach trudności w realizacji zadań rozwojowych, które to trudności mogą wpłynąć na negatywne rozwiązanie kryzysów rozwojowych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę psychologii rozwojowej – uwzględnienie kryzysów rozwojowych i znaczenia wiedzy z tego zakresu dla poradnictwa

2. Zadania rozwojowe na różnych etapach rozwoju (koncepcja Havighurst

-pierwsze lata życia dziecka (tu: stworzenie skutecznego przywiązania)

-dziecko w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, tu: nabycie umiejętności czytania i pisania)

-nastolatek (gimnazjum, tu: osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych)

-wiek młodzieńczy (szkoła średnia):

-wkraczanie w dorosłość (okres studiów i/lub początki pracy zawodowej: osiągnięcie zdolności do miłości bez utraty poczucia własnej tożsamości)

-średnia i późna dorosłość (okres pełnej aktywności zawodowej/ odpowiedzialności społecznej/ obywatelskiej i dochodzenie do starości)

-wiek starzenia się

3. Źródła zadań rozwojowych

-dojrzewanie fizyczne/ naciski biologiczne związane z rozwojem fizycznym organizmu (zegar biologiczny)

-naciski społeczne, czyli kierowane w stronę jednostki oczekiwania zgodne z daną kulturą (zegar społeczny według którego oceniane jest tempo rozwoju jednostki)

-indywidualne aspiracje i wartości

4. Uwarunkowania podmiotowe /indywidualne/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zdrowotne (tu: zły stan zdrowia, niski poziom rozwoju psychofizycznego)

-poznawcze i emocjonalne (tu: problemy adaptacyjne; niska odporność psychiczna)

-tożsamościowe (brak integracji osobowości/ nieukształtowane poczucie własnej tożsamości

-społeczne

-behawioralne

5. Uwarunkowania społeczne /środowiskowe/ trudności w realizacji zadań rozwojowych

-zła/ niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna (tu: niekorzystne warunki materialno-bytowe, brak miejsca zamieszkania, stałego źródła dochodu)

-brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia (tu: błędy wychowawcze/ edukacyjne nauczycieli i/ lub rodziców; zaniedbanie, przemoc)

-sprzeczne wymagania (tu niemożność pogodzenia ról społecznych)

-niekorzystne rozwiązania systemowe (tu: brak korzystnych rozwiązań związanych z edukacją, działaniami prozdrowotnymi, rozwiązania prawne niesprzyjające realizacji wymogów rodzinnych/ zawodowych; brak wsparcia ze strony organizacji użyteczności publicznej: służby zdrowia, policji, opieki socjalnej)

-rosnąca złożoności zjawisk społecznych i zbyt szybkie zmiany cywilizacyjne (społeczeństwo medialne)

6. Praktyczne zastosowania wiedzy o normatywnych kryzysach rozwojowych oraz konsekwencjach niezrealizowania zadań rozwojowych

-kryzysy rozwojowe, powiązane z krytycznymi momentami biegu życia (kryzys jako wymóg i szansa rozwoju człowieka)

-współczesne odniesienia do koncepcji psychospołecznych stadiów rozwoju ego (Erikson), rozwoju w kontekście społecznym (Bronfenbrenner), więzy emocjonalnej (Bowlby)

Literatura:

1. Kubacka-Jasiecka, D. (2008). Interwencja kryzysowa. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Tom 2 (s. 244-271). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Kubacka-Jasiecka, D. (2008a). Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka i K. Mudyń (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości (s. 146-175). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

3. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska, (red.) Poradnictwo psychologiczne (s. 45-81). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- potrafi scharakteryzować zadania rozwojowe w poszczególnych okresach rozwoju człowieka

- zna podstawowe trudności uwarunkowanych podmiotowo i społecznie w realizacji zadań rozwojowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- słuchacz potrafi zastosować wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka do analizy różnych aspektów pracy w ramach interwencji kryzysowej

- potrafi formułować wnioski praktyczne na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu zadań rozwojowych i trudności w ich realizacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dostrzega problemy etyczne w kontekście własnej pracy

- doceniania znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

test sprawdzający wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska, Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.