Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogiczne podstawy logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy logopedii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

słuchacz/słuchaczka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z logopedią

słuchacz/słuchaczka ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki specjalnej i pedagogicznych podstaw logopedii jako subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Umiejętności

słuchacz/słuchaczka wymienia zasadnicze wspólne i swoiste cele, metody, zasady i formy pracy z uczniem/pacjentem w pedagogice i logopedii i podaje przykłady praktycznego zastosowania wybranych metod czy zasad

słuchacz/słuchaczka podaje definicje sprawności i czynności językowych

słuchacz/słuchaczka zna etapy procesu diagnozy i terapii sprawności i czynności językowych, w tym czytania i pisania

Kompetencje społeczne

słuchacz/słuchaczka ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

odpowiedzi na pytania erudycyjne w czasie zajęć

odpowiedzi na pytania ankiety ewaluacyjnej do przedmiotu – Czego nie wiedziałam/nie wiedziałem przed zajęciami? W jakim zakresie sądzę, że powinnam/powinienem pogłębić swoją wiedzę w zakresie pedagogicznych podstaw logopedii?

Pełny opis:

Treści:

1. Pedagogika a logopedia – podmiot i przedmiot obu nauk – cechy wspólne i swoiste.

Sprawności i czynności językowe – definicje, etapy i czynniki wpływające na rozwój.

Proces diagnozowania czynności językowych czytania i pisania. Współwystępowanie zaburzeń rozumienia, mówienia, czytania i pisania z innymi zaburzeniami rozwoju.

Podstawowe rodzaje i konkretne narzędzia służące diagnozowaniu czynności językowych czytania i pisania.

2. Podstawowe kierunki i założenia procesu terapii czynności jezykowych czytania i pisania – prezentacja autorskiego sposobu uszczegółowienia zasady stopniowania trudności w odniesieniu do stopniowania trudności materaiału i pomocy dydaktycznych oraz ćwiczeń angażujących funkcje percepcyjno-motoryczne. Strefa najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego, a proces terapii czynności językowych czytania i pisania.

Liczba godzin:

5

5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Atys P., Emiluta-Rozya D, Mierzejewska H., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich – Warszawa : WSPS, 1995

2. Brzezińska A. (red.) Czytanie i pisanie-nowy język dziecka WSiP, Warszawa 1987

3. Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania Wyd. Nauk. UAM., Poznań 1987

4. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

5. Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

6. Emiluta-Rozya D. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym CMPP-P. MEN, Warszawa 1994

7. Franczyk A., Skarbiec nauczyciela–terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

8. GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK–STĘPOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

9. Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Wyd. ADAM MARSZAŁEK, Toruń 1994

10. Grabałowska K., Jastrząb., Mickiewicz J., Wojak M. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Dom Organizatora, Toruń 1944

11. Krasowicz G. Język, czytanie i dysleksja Ag. Wyd.-Handl. AD, Lublin 1997

12. Kurcz I. Język a reprezentacja świata w umyśle PWN, Warszawa 1987

13. Maurer A. red. Program kształtowania świadomości metafonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zeszyty 1,2,3 Wyd. Impuls, Kraków 1997

14. Molska (Olechowska) A. Zaburzenia mowy, czytania i pisania w: Edukacja i Dialog 9 Nr 102/1998, STO Warszawa 1998

15. Straburzyńska T., Śliwińska T. Seria testów czytania i pisania dla klas I-III szkoły podstawowej CMPP-P MEN, Warszawa 1992

16. Szemińska A. (red.) Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej PZWS, Warszawa 1969

17. Torneus M. i inni Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia UG ZLog., Gdańsk 1993

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

odpowiedzi na pytania erudycyjne w czasie zajęć

Pełny opis:

Treści

1. Pedagogika a logopedia – podmiot i przedmiot obu nauk – cechy wspólne i swoiste.

Sprawności i czynności językowe – definicje, etapy i czynniki wpływające na rozwój.

Proces diagnozowania czynności językowych czytania i pisania. Współwystępowanie zaburzeń rozumienia, mówienia, czytania i pisania z innymi zaburzeniami rozwoju.

Podstawowe rodzaje i konkretne narzędzia służące diagnozowaniu czynności językowych czytania i pisania.

2. Podstawowe kierunki i założenia procesu terapii czynności jezykowych czytania i pisania – prezentacja autorskiego sposobu uszczegółowienia zasady stopniowania trudności w odniesieniu do stopniowania trudności materaiału i pomocy dydaktycznych oraz ćwiczeń angażujących funkcje percepcyjno-motoryczne. Strefa najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego, a proces terapii czynności językowych czytania i pisania.

Liczba godzin: 10

Literatura:

1. Atys P., Emiluta-Rozya D, Mierzejewska H., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich – Warszawa : WSPS, 1995

2. Brzezińska A. (red.) Czytanie i pisanie-nowy język dziecka WSiP, Warszawa 1987

3. Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania Wyd. Nauk. UAM., Poznań 1987

4. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

5. Cytowska B., Winczura B. (red. nauk.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

6. Emiluta-Rozya D. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym CMPP-P. MEN, Warszawa 1994

7. Franczyk A., Skarbiec nauczyciela–terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

8. GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK–STĘPOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

9. Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Wyd. ADAM MARSZAŁEK, Toruń 1994

10. Grabałowska K., Jastrząb., Mickiewicz J., Wojak M. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Dom Organizatora, Toruń 1944

11. Krasowicz G. Język, czytanie i dysleksja Ag. Wyd.-Handl. AD, Lublin 1997

12. Kurcz I. Język a reprezentacja świata w umyśle PWN, Warszawa 1987

13. Maurer A. red. Program kształtowania świadomości metafonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zeszyty 1,2,3 Wyd. Impuls, Kraków 1997

14. Molska (Olechowska) A. Zaburzenia mowy, czytania i pisania w: „Edukacja i Dialog” 9 Nr 102/1998, STO Warszawa 1998

15. Straburzyńska T., Śliwińska T. Seria testów czytania i pisania dla klas I-III szkoły podstawowej CMPP-P MEN, Warszawa 1992

16. Szemińska A. (red.) Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej PZWS, Warszawa 1969

17. Torneus M. i inni Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia UG ZLog., Gdańsk 1993

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.