Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy kształcenia uczniów z SPE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy kształcenia uczniów z SPE
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie regulacje prawne w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzecznictwo w tym zakresie; zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; aspekty klasyfikowania i oceniania uczniów.

Umiejętności:

- Potrafi dokonać krytycznej analizy aktów prawnych dotyczących kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do stosowania prawa w organizowaniu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test wyboru.

Pełny opis:

- Prawo do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w prawie międzynarodowym i krajowym. Regulacje prawne odnoszące się do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie i ich rodzin.

- Organizacja procesu i formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego

- Orzekanie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na tle innych systemów orzeczniczych

- Obowiązki organu prowadzącego szkołę w realizacji edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Obowiązki szkoły w realizacji edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia, organizacja.

- Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

- Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna nauczycieli w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Literatura:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA:

GODZINY KONTAKTOWE: 15 godz.

PRZYGOTOWANIE DO ZALICZENIA: 10 godz.

STUDIOWANIE LITERATURY: 25 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.