Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo a interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo a interwencja kryzysowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz zna przepisy prawne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

zna przepisy prawne regulujące zasady działalności psychologa, jego odpowiedzialność dyscyplinarną oraz udział w charakterze biegłego w postępowaniach sądowych.

Umiejętności

potrafi zdiagnozować przypadki naruszeń praw człowieka, wskazać ich podstawę prawną oraz zaproponować zastosowanie odpowiednich środków prawnych ich ochrony.

Kompetencje społeczne (max. 10)

jest przekonany o konieczności poszukiwania wsparcia prawnego dla osób tego wymagających

prezentuje postawy zgodne z etyką zawodu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena aktywności na zajęciach

Ocena wypowiedzi ustnej na zajęciach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Zjawisko przemocy w rodzinie – regulacje prawne

a)Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-procedura „Niebieskie Karty” jako systemowy sposób reagowania na zjawisko przemocy

b)Regulacje prawno karne służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-typy przestępstw odpowiadające definicji przemocy w rodzinie

-tryby ścigania poszczególnych przestępstw

-uprawnienia pokrzywdzonych w toku postępowania karnego

-kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec stosujących przemoc

2.Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

a)Prawa i obowiązki współmałżonków

-problem niezaspakajania potrzeb rodziny

-majątek w małżeństwie

-odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez małżonków

b)Rodzice i dzieci

-kto jest rodzicem w świetle prawa

-Władza rodzicielska

-Kontakty rodziców z dziećmi

-Obowiązek alimentacyjny rodzic – dziecko; dziecko – rodzic

c)Opieka, kuratela

d)Działania sądu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – tryb postępowania

3.Sprawy mieszkaniowe

a)Eksmisja

b)Lokale komunalne i socjalne

4.Elementy prawa spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.