Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-P-EIWc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna - 3
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, w której jest realizowana praktyka, w szczególności działania edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji;

- Zna i rozumie specyfikę edukacji włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- Zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.

Umiejętności:

- Potrafi zaobserwować funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczyciela w szkole;

- Potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z innymi nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Zakładowy opiekun praktyk, potwierdza odbycie przez słuchacza praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia słuchacza oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć.

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze słuchaczem.

Słuchacz zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a. Kartę praktykanta

b. Dokumentację przebiegu praktyk:

- Rejestr zrealizowanych zadań praktyki

- Charakterystyka miejsca realizacji praktyk

- Protokoły hospitacji zajęć

- Scenariusze realizacji zajęć

- Diagnoza dziecka/grupy dzieci

- Karta oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której słuchacz powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, w której realizowana jest praktyka, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), m.in. pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów. Poznanie zakresu i form działań wpierających ucznia ze SPE organizowanych w placówce (m.in. poznanie form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

3. Poznanie metod i narzędzi dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ze SPE oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego ucznia/grupy uczniów ze SPE. Przeprowadzenie obserwacji uczniów/grupy uczniów ze SPE w sytuacjach dydaktycznych i pozadydaktycznych. Przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, nauczycielami, specjalistami oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki ucznia/grupy uczniów.

4. Obserwacja zajęć edukacyjnych: słuchacz obserwuje zajęcia w wymiarze 15 godzin. Obserwując zajęcia powinien poznać organizację i przebieg procesu nauczania oraz wsparcia ucznia ze SPE w szkole, a także swoistość przebiegu zajęć edukacyjnych lub innych form wsparcia ucznia.

5. Pełnienie roli nauczyciela wspomagającego/prowadzenie zajęć i opracowanie scenariuszy zajęć według obowiązującego wzoru.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA:

CZAS REALIZACJI PRAKTYK: 40 GODZ.

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PROWADZENIE ZAJĘĆ: 10 GODZ.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRAKTYK: 10 GODZ.

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.